mikulski

Jerzy Mikulski

Ekspert w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych ze szczególnym uwzględnieniem systemów kolejowych

jerzy.mikulski@polsl.pl;
jerzy.mikulski@ue.katowice.pl

Kariera zawodowa
 • 1969 – ukończone studia na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej, tytuł mgr inż automatyk – elektryk, specjalizacja:  Systemy Kompleksowego  Sterowania
 • 1975 – praca doktorska na  Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej,
 • od 1979 – do teraz Kierownik Zespołu Automatyki w Transporcie w Katedrze   Transportu    Szynowego na Wydziale Transportu Politechniki Ślaskiej
 • 2006 – praca habilitacyjna na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Żilińskiego, na Słowacji   (Faculty of Electrical Engineering, University of Žilina)
 • od 2007 profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej (aktualnie profesor naukowy)  oraz od 2013 profesor   nadzwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym w   Katowicach
 • prezes Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu (Polish Association of   Transport Telematics)
 • członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk
 • członek sekcji Sterowania Ruchem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk i przewodniczący  Zespołu Telematyki Transportu tej sekcji
 • członek SITKOM i SEP
 • członek Rady Programowej Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych   Systemów Transportowych
 • członek Institute of Electrical Engineers (IEEE) oraz Intelligent Transportation   System Society (IEEE ITSS)
 • członek ITS National Networks, jako przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia   Telematyki Transportu
Działalność wydawnicza
 • Redaktor Naczelny czasopisma „Archives of Transport System Telematics"
 • Członek Redakcji „Telekomunikacja i Sterowanie Ruchem", „Komunikacja Publiczna", „Infrastruktura Transportu", "Advances in Electrical and Electronic Engineering", "Svet Dopravy",
 • Członek Rady Programowej czasopisma „PRZEGLĄD ITS

Kompetencje

Audytor w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji i Stowarzyszeniu Elektryków Polskich

Działalność organizacyjna

Przewodniczący Komitetu Naukowego Miedzynarodowej Konferencji "Transport Systems Telematics" (14 edycji)

Działalność ekspercka
 • Członek Kapituły Konkursu „Lider ITS" i Kapituły Nagrody  Innowacyjności w Transporcie
 • Członek Zespołu Zadaniowego  ds. Transportu Zbiorowego przy Marszałku Śląskim
 • Ekspert Komisji Ocen Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 • Projekty w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013
 • Ekspert Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
 • Ekspert Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice w dziedzinie  dokumentów strategicznych i programowych dotyczących rozwoju systemu    transportowego miasta oraz opracowań studialnych i projektowych w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych
 • Wiceprzewodniczący Rady ds Jakości w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie
 • Opiniowanie systemów sterowania ruchem kolejowym i prowadzenia ruchu kolejowego w procedurze UTK o uzyskiwanie przez producenta urządzeń świadectwa dopuszczenia do stosowania na polskich kolejach – Kierownik prac.