Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie analiz oraz przygotowanie i opracowanie raportów dotyczących rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji w odniesieniu do sektora IT

Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie analiz oraz przygotowanie i opracowanie raportów dotyczących rozwiązań i zmian legislacyjnych w obszarze edukacji w odniesieniu do sektora IT” w ramach Projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” (Działanie 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych” PO WER 2014-2020) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w okresie od maja 2018 roku do maja 2019 roku.

Link do zapytania ofertowego:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1104046