XXXIII Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIIT

Pokaż na mapie

Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
zwołała
XXXIII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby,
które odbędzie się 23 marca 2023 roku (czwartek) od godz. 11:00
Hotel Novotel Centrum Warszawa
ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa


UCHWAŁA NR 515/2023 Kadencja 2021-2023
Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
z dnia 9 lutego 2023 roku
w sprawie zwołania XXXIII Zwyczajnego Zgromadzenia Członków

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Mandatowej.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Sprawozdanie Zarządu i Rady Izby z działalności w kadencji 2021-2023.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w kadencji 2021-2023.
10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności w kadencji 2021-2023.
11. Dyskusja na temat sprawozdań.
12. Przyjęcie uchwał w sprawie sprawozdań:
a) Zarządu i Rady,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Sądu Koleżeńskiego.
13. Udzielenie absolutorium za kadencję 2021-2023 ustępującym:
a) Radzie,
b) Zarządowi.
14. Zdefiniowanie Kierunków Strategicznych PIIT 2023-2026
15. Informacja o Budżecie Izby na rok 2023.
16. Podjęcie uchwały ws. wysokości składek członkowskich oraz wpisowego na rok 2023.
17. Wybory Prezesa Izby.
18. Wystąpienie Prezesa Izby.
19. Ustalenie liczby miejsc mandatowych w Radzie Izby oraz liczby miejsc mandatowych w każdej kurii
a) Podjęcie Uchwały Zgromadzenia w przedmiocie liczebności Rady Izby w kadencji 2023-2026
20. Wybory do Rady Izby.
21. Wybory do Komisji Rewizyjnej.
22. Wybory do Sądu Koleżeńskiego.
23. Dyskusja o kierunkach Strategicznych
24.  Podjęcie Uchwały o kierunkach strategicznych
25.  Podjęcie uchwały ws. wniosków Komisji Uchwał i Wniosków i innych uchwał Zgromadzenia.
26.  Sprawy różne, wolne wnioski.
27.  Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


Prosimy o potwierdzenie swojej obecności w Biurze PIIT:
Tel. 22 628 2260, +48 785 500 949, e-mail: biuro@piit.org.pl


Wykaz załączonych materiałów:

- Uchwała Nr 515/2023 w sprawie zwołania XXXIII Zwyczajnego Zgromadzenia Członków
- Uchwała Nr 514/2023 w sprawie zasad udziału Członków PIIT w Zgromadzeniu
- Regulamin Obrad Zgromadzenia
- Ordynacja Wyborcza
- Statut