XXXI Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIIT

Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
zwołała
XXXI Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby,
które odbędzie się w trybie zdalnym 25 marca 2021 roku (czwartek) od godz. 11:00


UCHWAŁA NR 453/2021 Kadencja 2019-2021
Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
z dnia 4 lutego 2021 roku
w sprawie zwołania XXXI Zwyczajnego Zgromadzenia Członków

Zgodnie z Art. 12, 13 i 14 Statutu PIIT oraz z Art.15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rada Izby zwołuje XXXI Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się w trybie zdalnym 25 marca 2021 roku o godz. 11.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Mandatowej.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Wyborczej.

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Sprawozdanie Zarządu i Rady Izby z działalności w kadencji 2019-2021.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w kadencji 2019-2021.

10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności w kadencji 2019-2021.

11. Dyskusja na temat sprawozdań.

12. Przyjęcie uchwał w sprawie sprawozdań:

a) Zarządu i Rady,

b) Komisji Rewizyjnej,

c) Sądu Koleżeńskiego.

13. Udzielenie absolutorium za kadencję 2019-2021 ustępującym:

a) Radzie,

b) Zarządowi.

14. Dyskusja o działaniach Izby w nowej kadencji.

15. Informacja o Budżecie Izby na rok 2021.

16. Uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego na rok 2021.

17. Wybory Prezesa Izby.

18. Wystąpienie Prezesa Izby.

19. Ustalenie liczby miejsc mandatowych w Radzie Izby oraz liczby miejsc mandatowych w każdej z grup kompetencji.

20. Wybory do Rady Izby.

21. Wybory do Komisji Rewizyjnej.

22. Wybory do Sądu Koleżeńskiego.

23. Sprawy różne, wolne wnioski.

24. Przyjęcie uchwały Komisji Uchwał i Wniosków i innych uchwał Zgromadzenia.

25. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


Prosimy o potwierdzenie swojej obecności w Biurze PIIT:
Tel. 22 628 2406, +48 785 500 949, e-mail: biuro@piit.org.pl

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams


Wykaz załączonych materiałów:

- Uchwała Nr 453/2021 w sprawie zwołania XXXI Zwyczajnego Zgromadzenia Członków
- Uchwała Nr 452/2021 w sprawie zasad udziału Członków PIIT w Zgromadzeniu
- Regulamin Obrad Zgromadzenia
- Ordynacja Wyborcza
- Statut