Uwarunkowania prawne gier komputerowych - szkolenie

Szkolenie:

UWARUNKOWANIA PRAWNE GIER KOMPUTEROWYCH

Warszawa, dnia 22 maja 2019 r.

Informacje ogólne:

Rynek gier komputerowych i aplikacji od wielu lat charakteryzuje się stałym i dynamicznym wzrostem. Proces ich developmentu wymaga znajomości wielu zagadnień prawnych, przede wszystkim dotyczących szeroko rozumianych praw własności intelektualnej, odnoszących się zarówno do poszczególnych elementów (oprogramowanie, interfejs, grafika, muzyka), jak też gier lub aplikacji jako całości. Podobnie eksploatacja aplikacji i gier komputerowych bezpośrednio wiąże się z problematyką prawną internetu, danych osobowych i praw użytkowników. Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich podmiotów lub osób, których działalność zawodowa wiąże się z procesem tworzenia, eksploatacji lub dystrybucji gier komputerowych i aplikacji m.in. programiści, deweloperzy, wydawcy, dystrybutorzy, kierownicy projektów.

Korzyści ze szkolenia:

1. pozyskanie praktycznej wiedzy o najważniejszych zagadnieniach prawnych związanych z procesem tworzenia i eksploatacji gier komputerowych i aplikacji,

2. poznanie zasad tworzenia oraz korzystania z własności intelektualnej,

3. poznanie zasad negocjowania, zawierania i realizacji umów.

Szkolenie prowadzi: adwokat Piotr Łada

Czas trwania: od godz. 10.00 do 16.00

Program szkolenia:

Status prawny aplikacji i gier komputerowych - problematyka statusu prawnoautorskiego aplikacji i gier komputerowych (oprogramowanie, utwór multimedialny, utwór nienazwany); elementy składowe aplikacji i gier komputerowych w kontekście prawa autorskie (pomysł, game design document - GDD, grafika, kod źródłowy, interfejs, muzyka, postaci, uniwersum); prawo autorskie a tzw. produkty towarzyszące (merchandise, gadżety); przejawy działalności twórczej a czynności techniczne

Umowy na stworzenie aplikacji/gry komputerowej – umowa licencyjna a umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe; umowa współpracy a umowa o dzieło (pracownicy, współpracownicy, zewnętrzni developerzy); proces developmentu (negocjacje, specyfikacja, game design document - GDD, milestones, stages, zarządzanie zmianą, odbiory częściowe, odbiory końcowe, testowanie)

Umowy w zakresie praw autorskich - zasady zbywania praw autorskich, umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne, rodzaje licencji (wyłącznie, niewyłączne, otwarte licencje), elementy licencji (czas trwania, terytorium),  umowy a autorskie prawa osobiste, elementy umów z zakresu prawa autorskiego - oznaczenie stron, oświadczenia/gwarancje, odpowiedzialność (ograniczenie i zwolnienie z odpowiedzialności, kary umowne), zamówienie, procedury odbioru, akceptacja, wady prawne i fizyczne, moment przejścia praw i zapłaty, klauzula salwatoryjna, zachowanie poufności, postanowienia końcowe

IP aplikacji i gier - zakres pól eksploatacji, pola eksploatacji w zakresie oprogramowania (prawa do kodu źródłowego, dekompilacja, dokumentacja kodu), prawa zależne (modyfikacje, DLC, przeniesienie na inne platformy, produkty towarzyszące), zasady rozliczeń (wynagrodzenie ryczałtowe, procentowe, model tzw. recoup); pola eksploatacji a systemy i platformy; umowy z dystrybutorami, prawo kontroli

Regulaminy/dane osobowe/dystrybucja – regulamin korzystania (zakres, treść, obowiązki wydawcy/dystrybutora), zakres uprawnień użytkownika a regulaminy, problematyka tzw. lokalizacji oraz certyfikacji, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, eksploatacja a dane osobowe użytkowników (zgody, zakres przetwarzania, ryzyka)

Pytania i odpowiedzi; dyskusja; case study; zakończenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 22 maja 2019 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 13 maja

890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 14 maja

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

elektronicznie: formularz

mailem – formularz do wypełnienia prześlemy na życzenie

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 355 86 80