UKE - Informacja dla beneficjentów II i III konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)

Informujemy, że beneficjenci działania 1.1 POPC mają możliwość szybszego wprowadzania zmian do swoich ofert hurtowych, w tym:
  • nowych usług,
  • pozacenowych zmian warunków świadczenia usług,
  • zmian technologicznych,

poprzez równoległe wypełnienia obowiązków wynikających z pkt 1.6.9 Zasad dostępu hurtowego do sieci realizowanych w ramach II konkursu, działanie 1.1 POPC dla gospodarstw domowych (Zasady) i pkt 2.1 i 2.2 Wymagań dla podłączenia gospodarstw domowych do II i III konkursu w ramach działania 1.1 POPC (Wymagania).

Oznacza to, że publikacja projektu zmiany oferty hurtowej może odbyć się jednocześnie z przedłożeniem jej Prezesowi UKE. W przypadku zaakceptowania zmiany oferty hurtowej, ale nie wcześniej niż po 2 miesiącach od przedstawienia jej Prezesowi UKE, beneficjent POPC powinien opublikować ostateczny kształt oferty hurtowej.

WIĘCEJ