Relacja ze spotkania PIIT & UZP

28 czerwca 2017 r.  odbyło się spotkanie z w Urzędzie Zamówień Publicznych poświęcone współpracy PIIT – UZP.

W spotkaniu udział wzięli:

Ze strony UZP: Bogdan Artymowicz – dyrektor Działu Prawnego UZP,  dr Izabela Fundowicz, naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa, mec. Izabela Królikowska.

Ze strony PIIT: Xawery Konarski – wiceprezes PIIT , Michał Rogalski – przewodniczący komitetu KZSP, pełnomocnik prezesa PIIT ds. zamówień publicznych, Tomasz Chomicki – przewodniczący komitetu KLIK, mec. Agnieszka Wachowska, mec. Tomasz Krzyżanowski.

Postanowiono, że obszar współpracy UZP- PIIT obejmować będzie (i) kryteria oceny ofert, (ii) rekomendacje dotyczące zamówień z obszaru ICT,  (iii) dobre praktyki, a w tym klauzule umowne stosowane w zamówieniach ICT.

  • Najwyższy priorytet ma sprawa przyjęcia pozacenowych kryteriów oceny ofert stosowanych w zamówieniach ICT. Realizacja tego zadania poprzedzona zostanie sformułowaniem przez PIIT kategorii kryteriów, które w ramach dalszych działań przyjmą postać konkretnych propozycji wraz ze wskazówkami stosowania poszczególnych kryteriów. Zgłaszane przez PIIT propozycje będą weryfikowane przez UZP pod kątem zachowania pełnej zgodności z obowiązującym prawem.
  • PIIT równolegle do powyższych działań przekaże informacje dotyczące rekomendacji aktualnie publikowanych na stronach UZP wskazujące, które z nich są nieaktualne lub wymagają pilnego uzupełnienia. Informacje przekazane w ramach tego obszaru współpracy uwzględniać będą zmianę oferty rynkowej, a w szczególności pojawienie się nowych technologii takich jak chmura obliczeniowa, a także zupełnie nowych przedmiotów zamówienia jak np. urządzeń wizualizujących (audio-video), czy też rozwiązań mobilnych.
  • W ramach działań związanych ze stosowaniem klauzul umownych w umowach ICT, PIIT uzupełni swoje uwagi przekazane wcześniej UZP (dotyczące wcześniej opublikowanych przez MC rekomendacji), o uwagi dotyczące opublikowanych w ubiegłym tygodniu „Wzorcowych klauzul umownych w umowach utrzymaniowo-rozwojowych”.

Uzgodniono, że dalsza współpraca realizowana będzie w oparciu o bieżące, bezpośrednie kontakty wskazanego przedstawiciela UZP oraz PIIT. Podsumowanie efektów wspólnych działań i przyjmowanie wytycznych dotyczących dalszej współpracy dokonywane będzie okresowo, na spotkaniach organizowanych w miarę bieżących potrzeb.