slider 5g

PIIT w gronie Sygnatariuszy Porozumienia na rzecz Strategii „5G dla Polski”.

Uroczystość zawarcia Porozumienia odbyła się 29 czerwca br. Pośród sygnatariuszy Porozumienia – oprócz Ministra Cyfryzacji (Lider), Prezesa UKE (Partner) oraz Instytutu Łączności (Organizator) – jest PIIT oraz między innymi: wszyscy operatorzy sieci mobilnych, firmy z sektora ICT, w tym dostawcy sprzętu teleinformatycznego, oraz instytucje naukowe. Łącznie Porozumienie zostało podpisane przez blisko 30 Sygnatariuszy.

Warto podkreślić, że:

  • Porozumienie ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić uczestnicy polskiego rynku ICT, instytucje rządowe i inne instytucje publiczne, podmioty badawczo-rozwojowe oraz jednostki naukowe.
  • Uczestnicy porozumienia zobowiązali się do współpracy na rzecz stworzenia i realizacji Strategii „5G dla Polski” w celu przygotowanie optymalnych warunków dla uczynienia Polski liderem w obszarze wdrażania technologii 5G, aby umożliwić osiąganie powiązanych z tym jak największych korzyści gospodarczych.
  • Uczestnictwo w Porozumieniu nie jest nakierowane na tworzenia jakichkolwiek zobowiązań prawnych i finansowych.

Wprawdzie prace nad standardem sieci bezprzewodowych piątej generacji (5G) znajdują się jeszcze na dość wczesnym etapie, a systemy w pełni spełniające kryterium 4G tak naprawdę dopiero niedawno weszły masowo do użytku, to jest rzeczą naturalną, że trzeba się już teraz intensywnie przygotowywać do zaspokojenia wzrastających potrzeb poprzez planowanie nowych rozwiązań.

Oczekiwania wobec przyszłego standardu są bardzo duże. Zharmonizowane wdrożenie sieci 5G w krajach Unii Europejskiej zostało uznane za ogromną szansę gospodarczą i społeczną i z tego powodu wyznaczone zostały ambitne, konkretne „kamienie milowe”:

  • 2017: narodowe plany wdrażania 5G (część planów szerokopasmowych),
  • 2018: instalacje testowe,
  • 2020: 5G w co najmniej jednym dużym mieście w każdym kraju UE,
  • 2025: 5G we wszystkich miastach i na głównych drogach.

Podjęta przez Ministra Cyfryzacji inicjatywa zawarcia porozumienia ws. wdrożenia 5G w Polsce stwarza szansę na faktyczną, operacyjną współpracę głównych interesariuszy w tym obszarze (w tym MC, jako organu mającego inicjatywę legislacyjną oraz Prezesa UKE, jako organu regulacyjnego odpowiedzialnego za gospodarkę zasobami częstotliwości). Można oczekiwać, że dzięki temu dostatecznie wcześnie uda się zidentyfikować i usunąć bariery ograniczające proces wdrażania 5G. Realizacja Strategii 5G może wymagać zmian prawnych i regulacyjnych, stąd zadeklarowane wsparcie organów państwa jest szczególnie cenne.

W tworzenie sieci 5G są bezpośrednio zaangażowani operatorzy telekomunikacyjni, producenci sprzętu sieciowego i terminali, ale wpływ sieci nowej generacji obejmie znacznie większą grupę przedsiębiorców i to z różnych sektorów.

Kierunki działań Porozumienia ustala Rada Porozumienia, składająca się z Lidera (Minister Cyfryzacji), Partnera (Prezes UKE), Organizatora (IŁ) oraz przedstawicieli 16 pozostałych podmiotów, które przystąpiły do Porozumienia (wybór następuje podczas Zgromadzenia Ogólnego Porozumienia).

Należy się spodziewać, że w ramach Porozumienia, w najbliższym czasie zostaną powołane zespoły robocze zajmujące się merytorycznie poszczególnymi kategoriami zagadnień.