MRPiT: Konsultacje Białej Księgi Rozwoju Przemysłu

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzi prace nad Polityką Przemysłową Polski. Polityka ta ma powstać przy współudziale i w dialogu z przedsiębiorcami w ramach Planu dla Pracy i Rozwoju. Będzie ona kluczowym instrumentem Strategii Produktywności, wypełniającej istotną treścią Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

Osie rozwojowe, na których oparta będzie nowa polityka przemysłowa, to:

  • cyfryzacja, która usprawni działalność przemysłową – od projektowania produktów aż do zmiany modeli biznesowych;
  • bezpieczeństwo – celem Europy i Polski musi być odtworzenie zdolności produkcyjnych, m.in. określonych wyrobów farmaceutycznych czy medycznych;
  • lokalizacja produkcji przemysłowej – skrócenie łańcuchów dostaw oraz dywersyfikacja źródeł surowców i półproduktów będzie trendem zapewniającym stabilność zdolności produkcyjnych Europy;
  • Zielony Ład, który stwarza szansę dla polskich producentów – zarówno dostawców ekologicznie produkowanych towarów, jak i producentów nisko i zeroemisyjnych rozwiązań technologicznych;
  • nowoczesne społeczeństwo - pomnażające kapitał społeczny oparty na zaufaniu, współpracy, budowaniu więzi społecznych. Dla rozwoju takiego społeczeństwa niezbędne jest regularne aktualizowanie lub zmiana umiejętności i kompetencji pracowników.

Pierwszym etapem prac jest stworzenie Białej Księgi Rozwoju Przemysłu, która powstanie w efekcie konsultacji z przedsiębiorcami, przedstawicielami przemysłu, ekspertami, naukowcami i organizacjami pozarządowymi.

MRPiT zachęca do wypełnienia formularza w terminie do 31.01.2021 r. Wskazane w nim przez respondentów bariery i pomysły posłużą do stworzenia Białej Księgi Rozwoju Przemysłu.

WIĘCEJ