MRPiT: Komunikat ws. zawieszeń poboru ceł/kontyngentów taryfowych od 1.01.2022 r.

Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii informuje, że wzorem lat ubiegłych Komisja Europejska przedstawiła listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych, które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wnioski te zostały złożone przez kraje członkowskie UE oraz Turcję. Zgodnie z procedurą ustanawiania zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, szczegółowo opisanej w Komunikacie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków przyjmowania i analizowania wniosków o modyfikację ochrony celnej, jeżeli na terenie Unii Europejskiej istnieje producent towaru, którego dotyczy wniosek, może on sprzeciwić się propozycji ustanowienia autonomicznego zawieszenia poboru cła lub ustanowienia autonomicznego kontyngentu taryfowego.

Sprzeciw taki powinien być przygotowany w formacie, o którym mowa w w/w komunikacie i przekazany w formie elektronicznej do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Departament przekaże go następnie do Komisji Europejskiej.

W przypadku stwierdzenia, że któryś z wniosków dotyczy towaru produkowanego w Polsce prosimy o skontaktowanie się z n/Departamentem.

Sprzeciwy mogą być składane zarówno do nowych propozycji ustanowienia zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych, jak i do obecnie obowiązujących regulacji w tym zakresie.

Termin składania sprzeciwów do obecnie obowiązujących regulacji, tj. zawieszeń poboru ceł oraz kontyngentów taryfowych, upływa z dniem 17 maja 2021 r.

Regulacje dot. zawieszeń poboru ceł obowiązujących od 1 stycznia 2020r. (wersja skonsolidowana dla zawieszeń) opublikowane są w Dzienniku Urzędowym UE L 335 z 27.12.2019r. (zawieszenia) oraz dodatkowe obowiązujące od 1 lipca 2020r. w L 204 z 15.06.2020r. (poz. 18 - zawieszenia) i 1 stycznia 2021r. w L 437/135 z 28.12.2020r. Kontyngenty taryfowe obowiązujące od 1 stycznia 2021r. opublikowane są w L 437/120 z 28.12.2020r.

Natomiast sprzeciwy/poparcia do nowych wniosków (lista poniżej) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2021r.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy z Panią Małgorzatą Miąsko z Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej MRPiT.

tel. 22 411 97 55
malgorzata.miasko@mrpit.gov.pl

Lista zawieszeń

Sprzeciw - formatka