MIIR-Zaproszenie na konferencję FUNDUSZE RÓWNYCH SZANS SPOSOBEM NA PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, EKONOMICZNEMU I TECHNOLOGICZNEMU

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania serdecznie zaprasza na konferencję „FUNDUSZE RÓWNYCH SZANS SPOSOBEM NA PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, EKONOMICZNEMU I TECHNOLOGICZNEMU”.

Konferencja odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie w godz. 10:00 – 16:00

Celem konferencji jest w szczególności podkreślenie roli Funduszy Europejskich w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, ekonomicznemu i technologicznemu. Podczas konferencji zostań± zaprezentowane projekty zmierzające do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo, przeciwdziałające zagrożeniu ubóstwem lub dyskryminacja±, zmierzające do wyrównania szans kobiet na rynku pracy poprzez wzrost przedsiębiorczo ci kobiet i samozatrudnienie, a także dobre praktyki i doświadczenia osób, które skorzystały z Funduszy Europejskich. Dodatkowo podczas drugiego panelu zostaną zaprezentowane projekty na rzecz stworzenia bardziej dostępnej przestrzeni publicznej i poprawy, jako ci życia osób o specjalnych potrzebach. Ostatni panel podczas konferencji będzie koncentrował się na wsparciu lokalnych społeczności. Dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich w wielu miastach i gminach powstają świetlice środowiskowe, kluby seniora, kluby młodzieżowe, ogniska wychowawcze, placówki specjalistyczne. Wsparcie można otrzymać również na realizację projektów tworzenia instytucji kulturalnych i społecznych, np. regionalnych zespołów artystycznych, skansenów lub muzeów wiejskich. Każda inwestycja i działanie realizowane w ramach tego typu projektów ma przede wszystkim przyczynić się do poprawy, jako ci życia społeczności lokalnej, ma zaspokoić potrzeby społeczne, kulturalne oraz sportowe.

W konferencji wezmą± udział m.in. przedstawiciele i przedstawicielki służb biorących udział w operacjach i misjach zagranicznych, środowisk naukowych, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia. Konferencja będzie miała charakter interaktywny. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W celu potwierdzenia udziału w konferencji proszę wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod linkiem https://funduszerownychszans.konfeo.com.

Serdecznie zapraszamy!!!!!

Załączniki