MFiPR-Raporty z ewaluacji pomocy publicznej NCBR

Program Pomocowy NCBR skutecznie mobilizuje przedsiębiorstwa do podejmowania działalności badawczo – rozwojowej. Dzieje się tak poprzez finansowanie projektów, które bez uzyskania wsparcia nie byłyby realizowane w podobnej skali i czasie. Zaobserwowano wyraźny efekt wsparcia w postaci wzrostu zatrudnienia pracowników B+R w firmach będących beneficjentami programu.

Luka kapitałowa w zakresie finansowanie wczesnych faz rozwoju projektów, w tym w szczególności tych pochodzących z sektora B+R jest zjawiskiem negatywnym występującym permanentnie. Ponieważ luki tej nie jest w stanie samodzielnie zapełnić kapitał prywatny, poddziałanie 1.3.1 jest potrzebne i zaleca się kontynuację działań tego typu.  

Oferowane wsparcie kapitałowe pozwala na tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym komercjalizację szeregu innowacyjnych projektów wywodzących się z sektora nauki oraz z sektora przedsiębiorstw. Wartość dodana (poza wsparciem kapitałowym) wnoszona do spółek portfelowych przez zespoły menedżerskie jest wyższa niż wartość wnoszona przez fundusze prywatne.

Powyższe opinie to jedne z wielu wniosków i rekomendacji z dwóch badań pomocy publicznej, które zostały zrealizowane w latach 2017 - 2020 r. na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  (Pakiet I) oraz Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy publicznej Ewaluacji pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy publicznej udzielonej w ramach działania 1.3 POIR r (Pakiet II).

Głównym celem badania było dostarczenie informacji na temat bezpośrednich i pośrednich efektów udzielanej pomocy publicznej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem pierwszego pakietu były podziałania I osi: Szybka ścieżka (poddz. 1.1.1) Demonstrator (poddz. 1.1.2),  Programy sektorowe (dz. 1.2) oraz  IV osi POIR, a także programy strategiczne (TECHMATSTRATEG, BIOSTRATEG, STRATEGMED)).
Z kolei drugi pakiet objął pomoc publiczną udzielaną za pośrednictwem NCBR w poddziałaniach 1.3.1 (Bridge Alfa) i POIR 1.3.2 (Bridge CVC/VC).

Podsumowanie wyników badań znajduje się w załączeniu.

Z kolei raporty z badań dostępne są pod adresem:
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/ewaluacja/plan-ewaluacji-programu-pomocowego-ncbr/

Załączniki