MFiPR: Informacje nt. prac nad Funduszem Pożyczkowym Wsparcia Płynności MŚP – REACT-EU

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazuje odpowiedzi Instytucji Zarządzającej POIR na pytania dotyczące prac nad Funduszem Pożyczkowym Wsparcia Płynności MŚP – REACT-EU oraz materiał filmowy pokazujący różnorodne efekty projektów realizowanych z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 1. Od kiedy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski do Operatorów Pożyczek/Pośredników Finansowych?

  U niektórych pośredników środki na pożyczki są już dostępne i można składać wnioski. Jednocześnie BGK prowadzi obecnie postępowanie przetargowe, które wyłoni nowych pośredników. Przedsiębiorcy będą mogli składać do nowych pośredników wnioski po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz zawarciu umów ze zwycięskimi instytucjami finansującymi, które będą bezpośrednio dystrybuować pożyczki płynnościowe. W związku z tym, że obszar kraju został podzielony na 19 części, a każda z części rozpatrywana jest odrębnie (obsługiwana będzie przez inną instytucję (max 2 części przez ten sam podmiot))na ten moment nie ma możliwości wskazania konkretnego terminu przeprowadzania naboru wniosków pożyczkowych, z uwagi na to, że postępowanie przetargowe nie zostało zakończone. Terminy naboru wniosków będą różniły się w zależności od województwa. Szczegółowe informacje dot. naborów (w tym terminy ich rozpoczęcia i zakończenia) należy sprawdzać bezpośrednio na stronach instytucji finansujących. Ich lista znajdować się będzie w zakładce „Instytucje finansujące” na stronie internetowej BGK na stronie internetowej BGK

 2. Czy nabory wniosków będą miały charakter ciągły czy będą prowadzone etapami (rundami)?

  Nabory wniosków będą miały charakter ciągły oraz będą trwały co najmniej 3 dni robocze. Terminy naboru wniosków będą różniły się w zależności od województwa. Szczegółowe informacje dot. naborów (w tym terminy ich rozpoczęcia i zakończenia) należy sprawdzać bezpośrednio na stronach instytucji finansujących. Ich lista zamieszczana będzie w zakładce „Instytucje finansujące” na stronie internetowej BGK na stronie internetowej BGK

 3. Czy Min. Funduszy i Polityki Regionalnej lub Bank Gospodarstwa Krajowego planują udostępnić informacje nt Funduszu Pożyczkowego Wsparcia Płynności MŚP – REACT-EU na dedykowanej stronie www?

  Informacje na temat produktu znajdują się na stronie internetowej BGK na stronie internetowej BGK

 4. Czy w sytuacji, kiedy wnioski o uzyskanie pożyczki będą rozpatrywane lub analizowane w 2022 roku, czy Min. Funduszy i Polityki Regionalnej lub Bank Gospodarstwa Krajowego planują zmieniać kryteria badania zdolności kredytowej Wnioskodawcy (wcześniej weryfikowano sytuację finansową i wyniki przedsiębiorstwa za 2019 rok). Zwracamy uwagę, że w przypadku badania zdolności i wyników za 2020 rok, wiele przedsiębiorstw z powodu pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych restrykcji w 2020 r. miało stratę finansową (spółki kapitałowe) lub znacznie gorsze wyniki finansowe.

  Ocena zdolności kredytowej Wnioskodawcy należy do wyłącznej kompetencji instytucji finansujących udzielających pożyczek. BGK określa ramowe warunki dostępu do finansowania, a to instytucje finansujące decydują w kwestii przyznania finansowania, na podstawie stosowanych przez siebie metodyk i procedur. Na ten moment nie jest planowana zmiana tego modelu.

 5. Jakie dokładnie ułatwienia dla biznesu w nowym instrumencie w stosunku do poprzedniego programu pożyczkowego, wprowadziło Min. Funduszy i Polityki Regionalnej lub Bank Gospodarstwa Krajowego?

  Nowy instrument jest kontynuacją dotychczasowego i oferuje równie korzystne warunki, w tym realny brak oprocentowania, karencję w spłacie rat, szeroki katalog wydatków czy też długi termin na rozliczenie środków.

 6. Jakie działania informacyjno-promocyjne planuje realizować Min. Funduszy i Polityki Regionalnej lub Bank Gospodarstwa Krajowego dot. popularyzowania Funduszu Pożyczkowego Wsparcia Płynności MŚP – REACT-EU?

Przy promocji instrumentu stawiamy przede wszystkim na dostępność informacji w regionach, jak najbliżej wnioskodawców. Dlatego dużą część działań będą prowadziły instytucje finansujące udzielające pożyczek - to one posiadają najlepszą znajomość regionalnych rynków i przedsiębiorców. Działania te będziemy wspierać poprzez kanały informacyjne BGK i Ministerstwa. Dotychczas środki alokowane do Funduszu zostały w bardzo szybkim tempie przekazane do przedsiębiorców, co wskazuje, że przyjęty model komunikacji był efektywny.