Informator ZBH Frankfurt: Rynek Zamówień Publicznych w Niemczech - Branża IT - 6/2020

Informator ZBH Frankfurt
Numer 2, 6/2020

Przetargi w Niemczech – jak je wyszukiwać? – cz. II

Dodatkowe informacje i pytania do zamawiającego

Nowe orzecznictwo Europejskiego Trybunału a przetargi IT dot. projektowania oprogramowania

7 aktualnych ogłoszeń, którymi warto się zainteresować

W pierwszym wydaniu naszego informatora nt. rynku zamówień publicznych w Niemczech wspólnie z ekspertami z kancelarii Bird & Bird LLP (Warszawa, Düsseldorf) zwróciliśmy uwagę na ten potencjalnie bardzo atrakcyjny adres ekspansji dla polskich firm.

W aktualnym wydaniu przybliżymy poszczególne portale zamówieniowe w Niemczech, zwrócimy uwagę na wybrane aktualne zagadnienia dot. zamówień publicznych i pokażemy kolejne ciekawe projekty zamówieniowe z branży IT.

Poniżej przedstawiamy następujące problemy: Jak wyszukiwać? – część II: platformy zamówieniowe w NiemczechJak otrzymać dodatkowe informacje od zamawiających?, oraz Nowe orzecznictwo Europejskiego Trybunału a przetargi IT dot. projektowania oprogramowania. Na koniec przedstawiamy najciekawsze przetargi.


Jak wyszukiwać? – część II: platformy zamówieniowe w Niemczech

W części I informowaliśmy o podziale zamówień publicznych na nadprogowe i podprogowe. Podczas gdy projekty przekraczające wartość progów unijnych publikowane są w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej TED (www.ted.europa.eu), zamówienia podprogowe w Niemczech publikuje się na różnych publicznych i komercyjnych portalach na szczeblu federalnym i krajów związkowych.

Najbardziej rozpowszechnione z nich to:

www.bund.de: Oficjalny, publiczny portal na szczeblu federalnym, zawierający ogłoszenia odpowiednich uprawnionych podmiotów z całego kraju. Rejestracja nie jest wymagana, dostępne są ograniczone funkcje wyszukiwania i alertów.

www.subreport.de: Ogólnokrajowy komercyjny portal zamówieniowy, zawierający ogłoszenia federalne, poszczególnych krajów związkowych i jednostek samorządowych z całego kraju. Odpłatna rejestracja jest wymagana, w zamian dostępne są rozbudowane funkcje wyszukiwania i alertów dla zarejestrowanych użytkowników.

www.evergabe.nrw.de: Oficjalny, publiczny portal kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW), gdzie znajdziemy ogłoszenia odpowiednich uprawnionych podmiotów z NRW. Rejestracja jest możliwa, ale nie wymagana a funkcje wyszukiwania są dostępne bez rejestracji.

www.had.de: Oficjalny, publiczny portal kraju związkowego Hesji, zawierający ogłoszenia odpowiednich uprawnionych podmiotów z Hesji. Rejestracja w portalu nie jest wymagana, jednak rozbudowane funkcje wyszukiwania i alertów dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników z aktywnym abonamentem.

www.berlin.de/vergabeplattform: Oficjalny, publiczny portal w Berlinie, zawierający ogłoszenia odpowiednich uprawnionych podmiotów z regionu. Darmowa rejestracja jest możliwa, ale nie wymagana. Portal oferuje rozbudowane funkcje wyszukiwania i alertów dla zarejestrowanych użytkowników.

Szczególnie polskim firmom, które nie dysponują dostępem do komercyjnych rozwiązań zamówieniowych w Niemczech, zalecamy ze względu na ogromną liczbę codziennie publikowanych przetargów rejestrację i założenie alertów na odpowiednich lokalnych portalach i zapoznanie się z ich zaawansowanymi funkcjami. W związku z elektronizacją zamówień, platformy te służą już nie tylko wyszukiwaniu poszczególnych ogłoszeń, ale stanowią często jedyną możliwość aktywnego uczestnictwa w elektronicznym postępowaniu i złożenia odpowiedniej elektronicznej oferty.


Jak otrzymać dodatkowe informacje od zamawiających?

Specyfikacje i dokumentacja zamawiającego to w większości przypadków dziesiątki i setki stron dokumentacji, informacji, załączników i tekstu. Tekstu, który nie zawsze jest jasny i zrozumiały. Dlatego uczestnicy przetargów przed przygotowaniem ofert mają możliwość skierowania do zamawiającego pytań. Proces ten jest w niemieckich zamówieniach z reguły sformalizowany i odbywa się z wykorzystaniem elektronicznych platform zamówieniowych i odpowiednich katalogów zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi, tzw. „Fragen-Antworten-Katalog”.

Pytania zadawane zamawiającemu mogą dotyczyć wszelkich kwestii związanych z danym przetargiem, tj. warunków zamówienia, specyfikacji technicznej czy postanowień umowy. Poprzez pytania można przed złożeniem oferty wyjaśnić np. kwestie certyfikatów, zaświadczeń i dokumentów wymaganych do oceny kryteriów udziału w przetargu. Zadanie odpowiedniego pytania zamawiającemu to również dobra metoda weryfikacji, czy np. dany certyfikat jest zdaniem zamawiającego tożsamy z tym wyraźnie przewidzianym w specyfikacji.

W dokumentacji przetargowej pojawiać się mogą – i często faktycznie pojawiają się – błędy, niejasności i sprzeczności. Również takie kwestie mogą zostać wyjaśnione poprzez zadawanie pytań zamawiającemu.

Szczególną uwagę przy zadawaniu pytań należy zwrócić na terminy. Zamawiający z reguły ustala w specyfikacji, w jakim terminie uczestnicy mogą zadawać pytania i w jakim terminie udzieli on na nie odpowiedzi. Aktualne orzecznictwo niemieckich izb odwoławczych nakłada na zamawiających jednak liczne obowiązki związane z udzielaniem odpowiedzi na zadawane pytania: zamawiający muszą udzielić odpowiedzi również po upływie odpowiednich terminów, jeśli poruszone kwestie mają znaczący wpływ na kalkulację oferty (VK Lüneburg, post. z dn. 19.09.2019, sygn. VgK-33/2019), a nieudostępnienie odpowiedzi wszystkim uczestnikom prowadzić może do zawieszenia całego postępowania (VK Bund, post. z dn. 10.03.2020, sygn. VK 2-9/20).

Pytania do zamawiającego to powszechna, bardzo często stosowana i akceptowana forma dialogu w postępowaniach, z której powinni korzystać również uczestnicy z Polski.


Nowe orzecznictwo Europejskiego Trybunału a przetargi IT dot. projektowania oprogramowania

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w Wyroku Trybunału z dn. 28.05.2020 w sprawie C‑796/18, że współpraca w zakresie rozwoju i projektowania oprogramowania wymaga co do zasady przeprowadzenia przetargu publicznego.

Ww. Wyrok dotyczył kooperacji Kolonii i Berlina, które stosowały i wspólnie rozwijały oprogramowanie w centrum kontroli kryzysowej straży pożarnej. We wrześniu 2017 r. Kolonia i Berlin zawarły – bez ogłoszenia odpowiedniego przetargu – umowę o przeniesieniu oprogramowania, na mocy której Berlin umożliwił bezpłatne stałe korzystanie z oprogramowania, a partnerzy ww. kooperacji zgodzili się na rozbudowywanie i dalszy rozwój systemu.

Z taką – dość powszechną praktyką niemieckich jednostek samorządowych – nie zgodził się deweloper oprogramowania, który zakwestionował umowę przed izbą odwoławczą i doprowadził do wspomnianego Wyroku Trybunału. 28 maja br. Europejski Trybunał Sprawiedliwości postanowił, że taka współpraca pomiędzy dwoma organami samorządowymi jest zamówieniem publicznym, które może podlegać prawu zamówień publicznych, a więc powinno być również przedmiotem przetargu publicznego, dostępnego dla wszystkich deweloperów oprogramowania na terenie Unii Europejskiej.

Jako że samorządy w Niemczech dotychczas często kooperowały ze sobą w celu wspólnego rozwoju nowego oprogramowania zamiast nabywać odpowiednie usługi IT w drodze przetargu publicznego, otwarcie takich projektów na europejski rynek zamówień publicznych zgodnie z ww. Wyrokiem Trybunału to szansa dla całej branży IT – również dla specjalistów programowania z Polski.

Tym ostatnim zalecamy więc jeszcze bardziej intensywną uwagę na ogłoszenia odpowiednich przetargów dot. usług rozwoju oprogramowania na platformach zamówieniowych, które do tej pory w istotnym zakresie odbywały się bez udziału komercyjnych partnerów z Polski.


Wybrane projekty – ogłoszenia o przetargach

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Kolonia, Termin: 09.07.2020

Wsparcie techniczne i optymalizacja platformy internetowej www.inforo.online.

Najważniejsze warunki udziału:

 1. Obrót na poziomie min. 300.000 euro/150.000 EUR w branży IT rocznie;
 2. Odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności gospodarczej;
 3. Odpowiednie referencje (min. 2 projekty).

Stadt Wolfsburg, Wolfsburg, Termin: 20.07.2020

Adaptacja strony internetowej www.wolfsburg.de.

Najważniejsze warunki udziału:

 1. Odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności gospodarczej;
 2. Obrót na poziomie min. 200.000 euro rocznie;
 3. Wskazanie odpowiedniej liczby i kwalifikacji zatrudnionych i zespołu (min. 5);
 4. Znajomość j. niemieckiego;
 5. Wskazanie zrealizowanych projektów wznowienia działalności (typu relaunch);
 6. Wskazanie liczby aktualnych klientów (min. 10);
 7. Udzielenie informacji na temat standardów i metod pracy w projektach typu relaunch;
 8. Odpowiedni status jako Sitecore-Partner;
 9. Odpowiednie referencje (min. 3 projekty);
 10. Certyfikat BSI.

Vitos GmbH, Kassel, Termin: 23.07.2020

Implementacja aplikacji mobilnej dla pracowników.

Najważniejsze warunki udziału:

 1. Odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności gospodarczej;
 2. Gwarancja zgodności z RODO.

Rundfunk Berlin-Brandenburg, Berlin, Termin: 16.07.2020

System e-zamówień z integracją SAP S/4HANA.

Najważniejsze warunki udziału:

 1. Odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności gospodarczej;
 2. Wskazanie obrotu w danej branży;
 3. Odpowiednie referencje (min. 2 projekty z implementacją SAP S/4HANA).

Verband Region Stuttgart (VRS), Stuttgart, Termin: 21.07.2020

Stworzenie regionalnego centrum zarządzania ruchem w 4 częściach.

Najważniejsze warunki udziału:

 1. Odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności gospodarczej w wysokości 2,5 mln euro za szkody osobowe i majątkowe oraz 500.000 euro za szkody finansowe;
 2. Wskazanie liczby i kwalifikacji pracowników;
 3. Odpowiednie referencje (dla danej części zamówienia).

Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim, Termin: 21.07.2020

Zamówienie na usługi w zakresie rozwoju oprogramowania w zespole programistycznym w ramach wspólnego projektu Mobility inside Platform (MiP).

Najważniejsze warunki udziału:

 1. Obrót na poziomie min. 3 mln euro rocznie (2.000.000 euro w danej branży) lub odpowiednie zaświadczenia o zdolności kredytowej przedsiębiorstwa;
 2. Opis przedsiębiorstwa i wskazanie liczby pracowników;
 3. Odpowiednie referencje (min. 3 projekty z branży).

Südwestrundfunk, Baden-Baden, Termin: 22.07.2020

Administracja farmą serwerów z Linuksem, instalacja i serwis.

Najważniejsze warunki udziału:

 1. Odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności gospodarczej w wysokości 2,5 mln euro za szkody majątkowe oraz 500.000 euro za szkody osobowe;
 2. Przedłożenie bilansów;
 3. Wskazanie obrotu w danej branży;
 4. Wskazanie zdolności kredytowej;
 5. Wskazanie liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami;
 6. Certyfikaty LPI Approved Gold Partner, VMware Partner Data Center Virtualization i Microsoft Certified Partner GOLD;
 7. Odpowiednie referencje (min. 3 projekty z branży).

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas takich informacji, prosimy o informację mailową. Jeżeli życzą sobie Państwo natomiast więcej informacji na temat wyżej zawartych kwestii prosimy o kontakt.


Łukasz Chrabański

290 pixel image width

Kierownik
Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH
Bockenheimer Landstr. 51-53
60325 Frankfurt nad Menem

lukasz.chrabanski@paih.gov.pl

+49 151 16 57 09 12
www.paih.gov.pl


Marcin Bartkowiak

290 pixel image width

Adwokat niemiecki / Rechtsanwalt
Bird & Bird LLP
Carl-Theodor-Straße 6

40213 Düsseldorf

marcin.bartkowiak@twobirds.com

+49 211 2005 6000
www.twobirds.com