Głos PIIT w wysłuchaniach dot. KPO - zielona, inteligentna mobilność

Podczas wysłuchania dotyczącego zrównoważonego transportu wystąpił Ekspert PIIT Pan Tomasz Polichnowski, który zwrócił uwagę, że zwiększenie mobilności uczestników ruchu jest ściśle powiązane z sytuacją gospodarczą kraju oraz bieżącymi możliwościami i potrzebami poszczególnych uczestników ruchu. Niezależnie od tego, czy są to kierujący pojazdami indywidualnymi, podróżujący zbiorowymi środkami transportu publicznego czy prywatnego, piesi, rowerzyści, osoby wykorzystujące indywidualne, innowacyjne środki przemieszczania się typu elektryczne hulajnogi wszyscy wykorzystują dostępną w warunkach polskich infrastrukturę drogowo transportową. Odbywa się o zwykle na zasadach obowiązujących przepisów prawa ruchu drogowego, o drogach publicznych, zarządzaniu ruchem drogowym, znakach i sygnałach drogowych i wielu innych normach prawnych i regulacjach wprowadzonych na poziomie krajowym lub samorządowym, np. implementacji zasad prawa lokalnego w zakresie funkcjonowania stref czystego transportu w oparciu o dopuszczenia Ustawy o elektromobilności.

W  wyniku wykorzystywania przez uczestników ruchu istniejącej infrastruktury drogowo-transportowej zwykle wcześniej lub później dochodzi do diagnozowania jej braków, mankamentów, z czego są identyfikowane konkretne namacalne problemy i potrzeby inwestycyjne. Mogą to być ograniczenia w przepustowości, niebezpieczne odcinki, miejsca nieprzyjazne do wykorzystywania lub niedostosowane do nowoczesnych potrzeb uczestników ruchu, itp.

Z reguły w procesach planowania i projektowania poszczególnych rozwiązań można z góry przewidzieć tego rodzaju zagrożenia, mankamenty, np. dzięki komputerowym procesom modelowania ruchu w skali makro - kraju, regiony, aglomeracji, odcinka czy sieci ulicznej miast. Także szczegółowo w procesach mikrosymualcji z bardzo dokładnym odwzorowaniem w zwirtualizowanym środowisku warunków zbliżonych do rzeczywistych w celu przeanalizowania wielu potencjalnych scenariuszy danego rozwiązania i osiągnięcia optymalnego rozwiązania. Procesy te można wykorzystywać także w trakcie eksploatacji wybudowanych i wdrożonych elementów infrastruktury drogowo-transportowej w kierunku zwiększeni jej efektywności po zebraniu rzeczywistych danych z etapu jej wykorzystywania przez poszczególnych użytkowników. Dzięki temu istnieją możliwości polepszania warunków mobilności. Mogą być one ukierunkowane na strategiczne cele i potrzeby inwestycyjne, np. strategia zmniejszenia emisji z silników spalinowych generowanej w ruchu ulicznym, itp.

Powyższe stanowi dobry przykład dla zdefiniowania zbioru trójkąta zależności w zielonej mobilności, wspieranych przy wykorzystaniu rozwiązań Inteligentnych Systemów Transportowych - ITS (ang. Intelligent Transportation Systems). Łącząc w ten sposób trzy zagadnienia, tj.:

1. ZMIANĘ ZACHOWAŃ MOBILNOŚCI UCZESTNIKÓW RUCHU.

2. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I TRANSPORTOWEJ.

3. ROZWÓJ ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ METOD ICH ORGANIZACJI.

możemy otrzymać szeroki wachlarz możliwości dokonania ocen i wyboru potrzeb i możliwości inwestycyjnych w ścisłym powiazaniu z dedykowanymi technologiami i rozwiązaniami technicznymi, zarówno IT, Teletechniki, Cyberbezpieczeństwa, Inżynierii dedykowanymi dla wspomagania rozwoju Zielonej Mobilności.

Relacja z wysłuchania (wystąpienie T. Polichnowskiego od 1:15:00)