About Chamber

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku.

Izba działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych (z dnia 30 maja 1989 roku) i "jest uprawniona do wyrażania opinii i dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej" oraz "Właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych". Na tej podstawie Izba ma prawo lobbować w sprawach gospodarczych istotnych dla sektora informatycznego i telekomunikacyjnego.

Członkami Izby są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w sektorze teleinformatyki - telekomunikacji i informatyki. Obecnie do Izby należy ponad 130 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli.

Najwyższą władzą PIIT jest Zgromadzenie Członków, zbierające się co najmniej raz w roku w pierwszym kwartale. Wybieralnymi organami Izby jest Rada Izby oraz Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński . Bieżącym zarządzaniem Izbą zajmuje się Zarząd Izby z Prezesem wybieranym przez Zgromadzenie.

Dorobek Izby jest znaczący. Na potrzeby firm wyjaśniamy i postulujemy zmiany (często z sukcesem) w wielu ustawach i rozporządzeniach dotyczących przepisów: podatkowych, celnych, certyfikacyjnych, prawa autorskiego oraz prawa zamówień publicznych i prawa telekomunikacyjnego. Pomagamy też bezpośrednio firmom w kluczowych dla nich oraz środowiska sprawach. Przy Izbie działa Sąd Polubowny do spraw domen internetowych.

W kręgach politycznych i administracyjnych Izba ma opinię rzetelnego i konstruktywnego partnera w dyskusjach i negocjacjach. Pozycję tę stale umacniamy i poszerzamy. Konsekwentnie działamy na rzecz równoprawnego prowadzenia działalności gospodarczej przez wszystkie podmioty w warunkach jednoznacznej interpretacji przepisów ustaw. Obecnie poprzez organizację DIGITALEUROPE obserwujemy i aktywnie się angażujemy w prace Komisji Europejskiej w sprawach dotyczących rynku teleinformatycznego. Działamy również na forum międzynarodowym w ramach przynależności do WITSA.

Zajmujemy się też promocją polskiego rynku teleinformatycznego oraz działających na nim firm. Współorganizowaliśmy Kongresy Informatyki Polskiej. Patronujemy najważniejszym imprezom teleinformatycznym. Naszym sukcesem było wprowadzenie kilkunastu polskich na Targi CeBIT w latach 90-tych. Wspomagalismy firmy w poszukiwaniu partnerów na innych rynkach - ukraińskim i ostatnio również chińskim. Współpracujemy też z podobnymi organizacjami zagranicznymi oraz biurami handlowymi przy, polskich za granicą oraz zagranicznych w Polsce, ambasadach.

Obecnie nastawiamy się na promowanie polskiego rynku teleinformatycznego oraz osiągnięć polskich firm na forum europejskim, korzystając z programu promocji Polskiej Informatyki, zainicjowanego przez Ministerstwo Gospodarki.

Zapraszamy do współpracy i członkostwa w Izbie pozostałe firmy teleinformatyczne i jesteśmy przekonani, że każda z nich uzyska z czasem znaczące korzyści z przynależności do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.