Z Sejmu i Rządu Z Sejmu i Rządu

PIIT: UZP Poleca Elektroniczną Platformę Katalogów Produktów eKatalogi

eKatalogi to bezpłatna internetowa platforma zakupowa łącząca przedsiębiorców i sektor administracji publicznej.

PIIT: Konsultacje MR - przegląd dyrektywy 2011/65/UE tzw. RoHS

Informujemy o konsultacjach Ministerstwa Rozwoju dot. przeglądu dyrektywy 2011/65/UE tzw. RoHS. Termin uwag 7 listopada 2016 r.

PIIT: MC- konsultacje dot. Koncepcji wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną

Ministerstwo Cyfryzacji konsultacjach przedstawia dokument dot. Koncepcji wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

PIIT: MC-konsultacje społeczne Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

PIIT otrzymała w ramach konsultacji społecznych z Ministerstwa Cyfryzacji projekt uchwały w sprawie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Uwagi i komentarze można zgłaszać do Biura Izby w...

MR: Usprawnienie rynku towarów_konsultacje społeczne KE

Informujemy, że zgodnie z zapisami Strategii Jednolitego Rynku z października 2015 r. (COM(2015) 550 final ) KE podjęła kroki mające na celu usprawnienie swobodnego przepływu towarów w UE, w tym...

PIIT: Ministerstwo Rozwoju publikuje zaktualizowany SzOOP 2014-2020

PIIT informuje, że 30 czerwca 2016 r. zatwierdzona została zaktualizowana wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.6). ...

PIIT: Konsultacje MR ws Europejskiego programu na rzecz gospodarki dzielenia się COM(2016) 356

Przedstawiamy otrzymany od Dyrektora Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz...

PIIT: Konsultacje GUS w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Główny Urząd Statystyczny przekazał do Izby w ramach konsultacji projekt rozporządzenia RM w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT):   http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12285755

PIIT: MZ - Konsultacje projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W ramach konsultacji Ministerstwo Zdrowia przedstawia projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

PIIT: MR zaprasza do uzupełniania katalogu barier w prowadzeniu biznesu elektronicznego - Od papierowej do cyfrowej Polski

W ramach prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju działań deregulacyjnych oraz w nawiązaniu do programu Paperless/Cashless Poland - Od papierowej do cyfrowej Polski – w imieniu W. Iszkowskiego –...