Z Sejmu i Rządu Z Sejmu i Rządu

PIIT: Relacja po spotkaniu branżowym PIIT z Ministerstwem Rozwoju

W dniu 16 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, odbyło się z inicjatywy Izby spotkanie Ministra Tadeusza Kościńskiego (Podsekretarza Staniu), z sektorem teleinformatycznym.

PIIT: Konsultacje MRPiPS-nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego

Konsultacje MRPiPS-nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. oraz innych...

PIIT: Nowe otwarcie - spotkania Izby z UOKiK oraz Federacją Konsumentów

21 października 2016 r. odbyło się spotkanie PIIT oraz przedstawicieli izb KIGEiT, KIKE i PIKE  z  UOKiK.   Spotkanie było poświęcone problematyce ochrony konsumentów w kontekście...

PIIT: UZP Poleca Elektroniczną Platformę Katalogów Produktów eKatalogi

eKatalogi to bezpłatna internetowa platforma zakupowa łącząca przedsiębiorców i sektor administracji publicznej.

PIIT: Konsultacje MR - przegląd dyrektywy 2011/65/UE tzw. RoHS

Informujemy o konsultacjach Ministerstwa Rozwoju dot. przeglądu dyrektywy 2011/65/UE tzw. RoHS. Termin uwag 7 listopada 2016 r.

PIIT: MC- konsultacje dot. Koncepcji wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną

Ministerstwo Cyfryzacji konsultacjach przedstawia dokument dot. Koncepcji wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

PIIT: MC-konsultacje społeczne Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

PIIT otrzymała w ramach konsultacji społecznych z Ministerstwa Cyfryzacji projekt uchwały w sprawie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Uwagi i komentarze można zgłaszać do Biura Izby w...

MR: Usprawnienie rynku towarów_konsultacje społeczne KE

Informujemy, że zgodnie z zapisami Strategii Jednolitego Rynku z października 2015 r. (COM(2015) 550 final ) KE podjęła kroki mające na celu usprawnienie swobodnego przepływu towarów w UE, w tym...

PIIT: Ministerstwo Rozwoju publikuje zaktualizowany SzOOP 2014-2020

PIIT informuje, że 30 czerwca 2016 r. zatwierdzona została zaktualizowana wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.6). ...

PIIT: Konsultacje MR ws Europejskiego programu na rzecz gospodarki dzielenia się COM(2016) 356

Przedstawiamy otrzymany od Dyrektora Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz...