Z Sejmu i Rządu Z Sejmu i Rządu

PIIT: Raport 20 - lecia GSM w Sejmie

PIIT wraz z PwC zaprezentował Parlamentarnemu Zespołowi ds. Cyfryzacji, Innowacyjności, IT i High-Tech, Raport "Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce – odpowiedzialny rozwój i równe szanse".

PIIT: List ws. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) analizując poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, dostrzega zapisy o istotnym...

PIIT: Stanowisko do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu".

W dniu 31 marca 2017 roku do Ministerstwa Rozowju i Finansów Izba złożyła Stanowisko PIIT w konsultacjach publicznych projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz...

PIIT: MC-Raport z pilotażowych badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

Przygotowanie raportu miało związek z opracowaniem i skierowaniem w 2016 roku do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych...

PIIT: Powołano Radę Zamówień Publicznych

6 marca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyła się uroczystość powołania Członków Rady Zamówień Publicznych. Mateusz Morawiecki - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów...

PIIT: Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadzilo publiczną prezentację projekt e-Zamówienia

10 lutego 2017 roku, w Ministerstwie Cyfryzacji przeprowadzono publiczną prezentację projekt e-Zamówienia. Podczas spotkania przedstawiciel UZP p. Arkadiusz Koperski zaprezentował założenia systemu

PIIT Info: Zniesienie obowiązku sprawozdawczego przedsiębiorców wobec Prezesa UKE w zakresie retencji danych telekomunikacyjnych

Informujemy, że obowiązek przekazywania Prezesowi UKE informacji dotyczących przypadków udostępniania uprawnionym podmiotom, sądom i prokuratorom danych telekomunikacyjnych wygasł w związku z...

PIIT: MRiF rozporządzenie ws zasadniczych wymagań dot. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w see

Informujemy, że zostało opublikowane rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych...

PIIT: GIOŚ: Poziom PEM w Polsce bardzo niski

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) opublikował pod koniec ubiegłego roku raport oceniający poziom pól elektromagnetycznych (PEM) Polsce w oparciu o pomiary monitoringowe wojewódzkich...

PIIT: Udział w konsultacjach dokumentów legislacyjnych i strategicznych - możliwości monitorowania prac Komitetu RM

Szanowni Państwo, Aktywne uczestniczenie w konsultacjach dokumentów legislacyjnych i strategicznych jest ważne dla długoterminowego wspierania rozwoju biznesu. Dlatego PIIT aktywnie monitoruje...