Regulamin Obrad Zgromadzenia Regulamin Obrad Zgromadzenia

Regulamin Obrad Zgromadzenia

25.03.2015

[26.03.2015]

§1. Uczestnicy Zgromadzenia

 1. Członkowie Izby w Zgromadzeniu uczestniczą poprzez osoby fizyczne będące ich reprezentantami lub pełnomocnikami, zwanymi dalej Uczestnikami Zgromadzenia.
 2. Uczestnik Zgromadzenia może podczas Zgromadzenia reprezentować tylko jednego Członka Izby.

§2. Zasady Głosowania

 1. Zgromadzenie podejmuje decyzje o  przeprowadzeniu głosowań podczas Zgromadzenia Izby przy użyciu rekomendowanego przez Radę PIIT elektronicznego systemu głosowania, zwanego dalej SYSTEMEM.
 2. Głosowania i wybory prowadzi i ustala ich wyniki  Komisja Wyborcza powołana podczas Zgromadzenia.
 3. Głosowania na Zgromadzeniu są jawne, chyba że zostaje przyjęty wniosek formalny o glosowanie tajne w danej sprawie lub też wymóg głosowania tajnego jest zapisany w Statucie, Regulaminie lub Ordynacji Wyborczej. 
 4. O wyniku głosowania, z zastrzeżeniem pkt 9. decyduje zwykła większość głosów, chyba że Statut PIIT stanowi inaczej.
 5. Przewodniczący ogłasza początek głosowania podając wyraźnie treść sprawy poddawanej głosowaniu. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie przeprowadzenia głosowania.
 6. Elektroniczne urządzenie SYSTEMU otrzymuje na czas udziału w Zgromadzeniu każda osoba mająca mandat. 
 7. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie mandatu oraz równoczesne zagłosowanie przy pomocy urządzenia SYSTEMU, .
 8. W głosowaniu Przewodniczący pyta w pierwszej kolejności, kto jest za wnioskiem, a następnie, kto jest przeciw oraz kto się wstrzymał od głosu.
 9. Wynik głosowania jawnego ogłasza  Przewodniczący.  W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego.
 10. Głosowanie tajne przeprowadza się pod kontrolą Komisji Wyborczej na kartach do głosowania przygotowanych przez obsługę Zgromadzenia lub za pomocą SYSTEMU.
 11. Przy wyborach głosuje się przez skreślenie nazwisk umieszczonych na karcie do głosowania, a w przypadku użycia SYSTEMU, przez oddanie głosu na osobę, której nazwisko odczytano z wyświetlanej w trakcie głosowania listy. Głos jest nieważny, jeśli liczba nieskreślonych nazwisk lub liczba nazwisk, na które oddano głos z zastosowaniem SYSTEMU jest większa od liczby miejsc do obsadzenia.
 12. Przy głosowaniu tajnym nad uchwałą, głosujący stawia znak „X" przy jednej z odpowiedzi: „za", „przeciw" lub „wstrzymuję się". Głos jest nieważny, jeśli głosujący nie umieścił żadnego znaku „X" lub umieścił takie znaki przy różnych odpowiedziach.  Przy głosowaniu tajnym z wykorzystaniem urządzeń SYSTEMU wynik głosowania jest ustalany elektronicznie ..
 13. Wyniki głosowania tajnego ogłasza Przewodniczący na podstawie protokołu Komisji Wyborczej. 
 14. Głosowanie tajne, w przypadku braku rozstrzygnięcia, powtarza się.
 15. Wyniki głosowania są wpisywane do protokołu Zgromadzenia.

§3. Wybór Przewodniczącego i Komisji Zgromadzenia

 1. Zgromadzenie otwiera przedstawiciel Organu zwołującego Zgromadzenie.
 2. Otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, zwanego w tym Regulaminie Przewodniczącym.
 3. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu jawnym.
 4. Przewodniczący zarządza wybór:
  1. Komisji Mandatowej, liczącej od 3 do 5 osób, mającej sprawdzać prawa Osób fizycznych do udziału w Zgromadzeniu zgodnie z przekładanymi przez nich pełnomocnictwami oraz rozstrzygać sprawy sporne w tym zakresie.
  2. Komisji Uchwał i Wniosków, liczącej od 3 do 5 osób, mającej gromadzić i redagować uchwały i wnioski zgłaszane podczas Zgromadzenia.
  3. Komisji Wyborczej, liczącej od 3 do 5 osób, mającej przyjmować kandydatów na listy wyborcze Izby oraz przeprowadzać wybory do Organów Izby.
 5. Przewodniczący po ustaleniu w głosowaniu jawnym liczby członków w każdej z Komisji przeprowadza wybory  członków Komisji również w głosowaniu jawnym.
 6. Po wyborze Komisje w swoim gronie dokonują wyboru Przewodniczącego Komisji.
 7. Przewodniczący z Przewodniczącymi Komisji tworzą Prezydium Zgromadzenia.
 8. Obradami Zgromadzenia kieruje bezpośrednio Przewodniczący lub w jego zastępstwie inny członek Prezydium Zgromadzenia.
 9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę osób składu Komisji w trakcie obrad Zgromadzenia.

§ 4. Porządek obrad Zgromadzenia

 1. Przedmiotem obrad Zgromadzenia są sprawy objęte porządkiem obrad, przedstawionym przez Zwołującego Zgromadzenie w trybie art. 12 ust. 5 Statutu.
 2. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawia porządek obrad do zatwierdzenia przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.
 3. Zgromadzenie może zmienić kolejność punktów porządku obrad przez podjęcie tej decyzji w głosowaniu jawnym.
 4. Zgromadzenie może wprowadzić dodatkowe punkty do porządku obrad przez podjęcie tej decyzji w glosowaniu jawnym większością 2/3 głosów.
 5. Za zgodą większości Uczestników Zgromadzenia dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie

§ 5. Stwierdzenie prawomocności obrad

 1. Przewodniczący Komisji Mandatowej jest zobowiązany stwierdzić, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie ze Statutem i jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał oraz mandaty zostały wydane Uczestnikom Zgromadzenia zgodnie z § 1 Regulaminu..
 2. Brak powyższego stwierdzenia prowadzi do zakończenia Zgromadzenia.

§ 6. Prawa Przewodniczącego.

 1. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo:
  1. otworzyć i zamknąć każdy kolejny punkt z porządku obrad,
  2. prowadzić listę zgłoszeń dyskutantów do dyskusji,
  3. ustalać maksymalny czas wystąpienia, polemiki oraz wyjaśnienia,
  4. przerwać mówcy i zwracać mu uwagę, co do czasu, treści i sposobu wypowiadania się,
  5. udzielać i odbierać głos każdej z Osób reprezentujących Członków Izby oraz innym osobom biorącym udział w Zgromadzeniu,
  6. prosić uczestnika dyskusji o podanie swojego imienia, nazwiska oraz nazwy firmy, którą reprezentuje,
  7. zamykać dyskusję nad danym punktem,
  8. stawiać wnioski zwykłe i formalne oraz uchwały pod głosowanie,
  9. ustalać kolejność głosowania, jeżeli wymaga tego zakres wniosków poddanych głosowaniu,
  10. przeprowadzać proces głosowania ustalając jego wynik,
  11. zwracać uwagę uczestnikom Zgromadzenia na wszelkie niestosowne zachowania,
  12. zgłosić wniosek formalny o wykluczenie uczestnika ze Zgromadzenia.

§ 7. Wnioski formalne

 1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością uczestnikowi Zgromadzenia zgłaszającemu wniosek formalny.
 2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące przebiegu obrad:
  1. stwierdzenie ważności Zgromadzenia,
  2. przerwę w obradach, lub zamknięcie Zgromadzenia,
  3. zmiany porządku obrad,
  4. głosowanie bez dyskusji,
  5. zamknięcie dyskusji,
  6. ograniczenie czasu wystąpień,
  7. zamknięcia listy mówców,
  8. zamknięcia listy kandydatów w wyborach,
  9. wycofanie projektu uchwały,
  10. wycofanie wniosku lub poprawki,
  11. odrzucenie projektu uchwały lub stanowiska,
  12. zmianę sposobu prowadzenia Zgromadzenia,
  13. zmianę sposobu głosowania,
  14. zmianę Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Zgromadzenie rozstrzyga przez głosowanie o przyjęciu wniosku formalnego po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz jednego głosu przeciw wnioskowi.
 4. Odrzucony wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad tą sprawą zgłoszony powtórnie.

§ 8. Przeprowadzanie wyborów do Organów

 1. Przewodniczący przeprowadza wybory do Organów Izby według Ordynacji Wyborczej.
 2. Przewodniczący oraz Przewodniczący i członkowie Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków mogą kandydować do Organów Izby.

§ 9. Uchwały i wnioski

 1. Projekt uchwały oraz poprawki do jej treści należy przedkładać Komisji Uchwał i Wniosków, która przygotowuje jej treść oraz kolejność głosowania nad poprawkami.
 2. Głosowanie nad uchwałą przeprowadza Przewodniczący.
 3. Treść uchwały przyjęta w głosowaniu zostaje odczytana przez przedstawiciela Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Wnioski niedotyczące treści uchwał, zgłoszone do Komisji Uchwał i Wniosków są głosowane w kolejności wpłynięcia.
 5. Uchwały Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący.

§10. Zakończenie obrad Zgromadzenia

 1. Przewodniczący Zgromadzenia oficjalnie ogłasza zakończenie obrad Zgromadzenia.

§ 11. Inne

 1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Prezydium Zgromadzenia zgodnie ze Statutem, innymi regulaminami oraz przyjętymi zasadami obradowania.
 2. Niniejszy Regulamin Obrad opracowany na podstawie Art. 12 i 13 Statutu PIIT został przyjęty Uchwałą Nr 1/2015 przez XXIV Zgromadzenie w dniu 25 marca 2015 r. i dotyczy również tego Zgromadzenia.

Regulamin Obrad Zgromadzenia Regulamin Obrad Zgromadzenia