Partner Prawny PIIT 2017 Partner Prawny PIIT 2017

MONITOR PRAWNY nr 7 - Ochrona danych osobowych i ochrona informacji

4 kwietnia 2017 r. Grupa Robocza przyjęła projekt wytycznych w zakresie oceny skutków dla ochrony danych osobowych, która zostaje wprowadzona w art. 35 RODO. Konsultacje nad projektem trwają do 23...

MONITOR PRAWNY nr 7 - Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z wydanym w dniu 29 marca 2017 r. zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej...

MONITOR PRAWNY nr 7 - Telekomunikacja

6 kwietnia br. Parlament Europejski formalnie zatwierdził polityczne porozumienie co do cen hurtowych w roamingu w rozporządzeniu mającym zmienić zasady roamingu w UE, osiągnięte w 1 lutego br. przez...

MONITOR PRAWNY nr 7 - Prawo pracy

Proces rekrutacyjny wiąże się z gromadzeniem danych osobowych. Polskie prawo nie zezwala na zbieranie dowolnych danych o kandydacie. Warto przyjrzeć się bliżej przepisom prawnym dotyczącym tej...

MONITOR PRAWNY nr 7 - Prawo pracy

Osoby mające dostęp i przetwarzające w imieniu pracodawcy dane osobowe pracowników powinny być należycie do takich czynności umocowane. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty w zakresie tych...

MONITOR PRAWNY nr 7 - E-commerce

Rada Ministrów przyjęła 14 marca 2017 r. projekt ustawy zmieniającej m.in. ustawę o sporcie. Projekt zakłada rozszerzenie definicji sportu o współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej,...

MONITOR PRAWNY nr 7 - Prawo spółek

Transpozycja do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z...

MONITOR PRAWNY nr 7 - Prawo informatyczne

  Zmiany dla branży IT w projekcie ustawy „O zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw". W poselskim projekcie ustawy „O zmianie ustawy – Prawo o...

MONITOR PRAWNY nr 7 - Cyberbezpieczeństwo

Komisja Europejska opublikowała wyniki badań przeprowadzonych w 2017 r. w ramach indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI), w których przeanalizowano umiejętności cyfrowe obywateli...

MONITOR PRAWNY nr 7 - Prawo spółek

W interesującym wyroku z dnia 2 lutego 2017 roku Sąd Najwyższy wypowiedział się w zakresie możliwości uchylenia się przez wspólnika od skutków oświadczenia woli złożonego wobec spółki z o.o.

MONITOR PRAWNY nr 7 - Prawo konkurencji

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rozdysponowania pasma 700 MHz w UE. Do 2020 r. pasmo 700 MHz ma zostać rozdysponowane we wszystkich państwach członkowskich i podobnie jak pasmo 800...

MONITOR PRAWNY nr 6 - Prawo spółek

Nowe przepisy KSH obowiązujące od 1.01.2017 r. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

MONITOR PRAWNY nr 6 - FinTech i usługi płatnicze

Pod koniec marca 2017 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał stanowisko zawierające istotny pogląd w sprawie dotyczący problematyki wykładni definicji „trwałego nośnika”.

MONITOR PRAWNY nr 6 - Prawo telekomunikacyjne, system oświaty

Wskutek uchylenia z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 100 ustawy prawo telekomunikacyjne możliwe stanie się zapewnienie przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną dostępu do Internetu do polskich szkół. Tym samym...

MONITOR PRAWNY nr 6 - Ochrona danych osobowych i ochrona informacji

Pod koniec marca Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, która zastąpi obecną ustawę z 1997 r., a jednocześnie będzie niezbędnym uzupełnieniem unijnego...