Ordynacja Wyborcza Ordynacja Wyborcza

Ordynacja Wyborcza Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

2015.03.25

[26.03.2015]

 

§ 1.  Bierne i czynne prawo wyborcze

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje Członkom Izby w wyborach do Organów Wybieralnych i Zarządu.
 2. W wyborach na Wiceprezesów czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Rady Izby.
 3. W wyborach na Prezesa, Wiceprezesów bierne prawo wyborcze przysługuje również osobom fizycznym, których kandydatury zostały zgłoszone na zasadach przewidzianych Statutem i niniejszą Ordynacja Wyborczą.
 4. Kandydaci na Prezesa niebędący reprezentantami Członków Izby muszą być zgłoszeni do zwołującego Zgromadzenie na 14 dni przed Zgromadzeniem.
  1. W zgłoszeniu kandydatury na Prezesa należy podać:

   i. dane osoby zgłaszającej,
   ii. imię oraz nazwisko Kandydata,
   iii. notę biograficzną Kandydata,
   iv. stwierdzenie o zgodzie Kandydata na kandydowanie,
   v. uzasadnienie kandydatury.
    
  2. Zgłoszenie kandydatury może nastąpić pisemnie lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru zgłoszenia przez Biuro Izby, które przekazuje zgłoszenie zwołującemu Zgromadzenie
  3. Zwołujący Zgromadzenie przekazuje Członkom Izby skutecznie zgłoszone kandydatury wraz z informacjami dodatkowymi nie później niż na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.
  4. Przedstawiciel zwołującego Zgromadzenie jest zobowiązany przekazać zgłoszone kandydatury Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2. Przeprowadzenie wyborów do Organów Wybieralnych

 1. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybory do danego Organu, zgodnie z porządkiem obrad oraz nadzoruje przebieg wyborów.
 2. Zgromadzenie ustala w głosowaniu liczbę miejsc mandatowych w danym Organie. Liczba ta musi się mieścić w przedziale zdefiniowanym w Statucie dla każdego Organu.
 3. Przebieg zgłaszania kandydatur oraz proces wyboru nadzoruje Komisja Wyborcza Zgromadzenia, zwana dalej Komisją, z pomocą Obsługi Zgromadzenia.
 4. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są Uczestnicy Zgromadzenia.
 5. W zgłoszeniu osoba zgłaszająca podaje swoje imię i nazwisko oraz firmę,  którą reprezentuje, imię i nazwisko Kandydata oraz jego firmę, a także może zaprezentować Kandydata.
 6. Uczestnik Zgromadzenia może zgłosić siebie jako Kandydata.
 7. Zgłoszony Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Dopuszcza się przedstawienie Przewodniczącemu Zgromadzenia zgody na kandydowanie przez Kandydata nieobecnego na sali.
 8. Przed wpisaniem Kandydata na listę, Komisja sprawdza prawo Kandydata do kandydowania. O braku prawa do kandydowania Komisja informuje Zgromadzenie nie umieszczając Kandydata na liście.
 9. Liczba zgłaszanych Kandydatów nie jest ograniczona, chyba że na wniosek formalny lista Kandydatów zostaje zamknięta.
 10. Lista Kandydatów do głosowania jest uporządkowana w kolejności alfabetycznej.
 11. Zgromadzenie w głosowaniu jawnym zatwierdza listę Kandydatów.
 12. Głosowanie w wyborach do Organów jest tajne.
 13. Komisja informuje Zgromadzenie o trybie przeprowadzenia wyborów, warunkach ważności oddanego głosu oraz zasadach ustalania listy osób wybieranych do danego Organu.
 14. Sposób oddawania głosów określa Regulamin Zgromadzenia.
 15. Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje jeden głos.
 16. Komisja ogłasza początek głosowania i nadzoruje zbieranie głosów, a następnie dokonuje przeliczenia głosów.
 17. Komisja ustalając wynik wyborów kolejno umieszcza nazwiska wybranych Kandydatów z największą liczbą głosów, chyba, że w wyborach do danego Organu istnieje inna zasada.
 18. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów i na jego podstawie informuje uczestników Zgromadzenia o wynikach.
 19. W przypadku braku możliwości ustalenia wyniku głosowania w odniesieniu do Kandydatów mających równą liczbę głosów, Komisja zarządza głosowanie uzupełniające z udziałem wyłącznie tych Kandydatów..
 20. Dopuszcza się wybranie mniejszej liczby osób niż przewidziana liczba mandatów, ale niemniejszej niż minimalna liczba członków danego Organu przewidziana Statutem.

§ 3. Wybory do Rady Izby

 1. Rada Izby składa się od 15 do 25 członków.
 2. Lista Kandydatów do Rady jest ustalana w czterech grupach kompetencji:
  1. producenci i dystrybutorzy sprzętu teleinformatycznego,
  2. producenci i dystrybutorzy oraz integratorzy oprogramowania,
  3. firmy usług doradztwa technologicznego, szkoleniowego, prawnego i podobnego,
  4. dostawcy usług teleinformatycznych.
    
 3. Zgromadzenie ustalając liczbę miejsc mandatowych w Radzie Izby ustala również liczbę miejsc mandatowych w każdej grupie kompetencji.
 4. Kandydaci do Rady Izby są zgłaszani do określonej grupy kompetencyjnej.
 5. Komisja ustalając wynik wyborów kolejno ustala listę wybranych w każdej z grup kompetencji na podstawie największej liczby uzyskanych głosów, a następnie uzupełnia miejsca mandatowe w Radzie spośród wszystkich pozostałych Kandydatów mających największą liczbę głosów.

§ 4. Wybory do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

 1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków.
 2. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 5 członków.
 3. Wybory do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego mogą się odbywać wspólnie.

§ 5. Wybory uzupełniające do Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

 1. Do wyborów uzupełniających stosuje się przepisy §2, z wyjątkiem ust. 2.
 2. Zgromadzenie ustala liczbę wolnych miejsc mandatowych biorąc pod uwagę przyjętą przez Zgromadzenie maksymalną liczbę miejsc mandatowych w organie, do którego przeprowadzane są wybory uzupełniające.
 3. W przypadku wyborów uzupełniających do Rady Izby nie są brane pod uwagę grupy kompetencji.

§ 6. Odwołanie członków Organów Wybieralnych

 1. Odwołania członków Organów Wybieralnych przed upływem kadencji dokonuje Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Głosy przelicza Komisja.
 2. Odwołania członków Organów Wybieralnych w przypadkach nieudzielenia im absolutorium, a także związany z tym wybór członków Organów Wybieralnych w przypadku ich odwołania, może nastąpić bez wcześniejszej zmiany porządku obrad.
 3. W przypadku, gdy w trakcie Zgromadzenia w wyniku odwołania, rezygnacji lub utraty prawa członka Organu Wybieralnego liczba członków tego organu przekroczy minimalną, określoną statutem, liczbę członków tego organu, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza uzupełnienia składu Organu Wybieralnego w drodze wyborów uzupełniających.

§ 7. Wybory Prezesa Zarządu Izby

 1. Wybór Prezesa dokonywany jest przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Za wybranego Prezesa uważa się Kandydata, który otrzymał największą liczbę ważnych głosów.
 2. W przypadku równej liczby głosów Komisja zarządza powtórne wybory dla Kandydatów mających największą równą liczbę głosów.

§ 8. Odwołanie Prezesa Zarządu Izby

 1. Odwołanie Prezesa dokonywane jest przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów Uczestników Zgromadzenia biorących udział w głosowaniu. Odwołanie Prezesa może nastąpić bez wcześniejszej zmiany porządku obrad Zgromadzenia w przypadku nieudzielenia mu absolutorium. W tym przypadku wybór Prezesa może nastąpić bez wcześniejszej zmiany porządku obrad Zgromadzenia.

§ 9. Wybór Wiceprezesów – Członków Zarządu

 1. Na wniosek Prezesa Rada Izby określa w drodze uchwały nominalną liczbę Członków Zarządu oraz kompetencje Wiceprezesów w danej kadencji. W czasie Kadencji Rada Izby może tę liczbę zmienić przeprowadzając wybory uzupełniające lub odwołując Wiceprezesów.
 2. Rada Izby wybiera spośród siebie Komisję Wyborczą Rady w składzie 3 osób. Komisja Wyborcza Rady wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
 3. Uprawnionymi do zgłaszania Kandydatów na Wiceprezesa są Prezes oraz każdy z Członków Rady.
 4. W zgłoszeniu osoba zgłaszająca podaje swoje imię i nazwisko oraz firmę, którą reprezentuje, a następnie imię, nazwisko Kandydata, a także może zaprezentować Kandydata.
 5. Zgłoszony Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Dopuszcza się przedstawienie Przewodniczącemu Rady Izby zgody na kandydowanie przez Kandydata nieobecnego na sali.
 6. Przed wpisaniem Kandydata na listę, Komisja Wyborcza Rady sprawdza prawo Kandydata do kandydowania. O braku prawa do kandydowania Komisja Wyborcza Rady informuje Radę Izby nie umieszczając Kandydata na liście.
 7. Liczba zgłaszanych Kandydatów nie jest ograniczona, chyba że na wniosek formalny lista Kandydatów zostaje zamknięta.
 8. Rada Izby w głosowaniu jawnym zatwierdza listę Kandydatów.
 9. Komisja Wyborcza Rady informuje Członków Rady Izby o trybie przeprowadzenia wyborów, warunkach ważności oddanego głosu oraz zasadach ustalania listy osób wybranych na Wiceprezesa.
 10. Każdemu z Członków Rady Izby przysługuje jeden głos.
 11. Głosowanie w wyborach na Wiceprezesów jest tajne.
 12. Komisja Wyborcza Rady ogłasza początek głosowania i nadzoruje zbieranie głosów, a następnie dokonuje przeliczenia głosów.
 13. Komisja Wyborcza Rady ustalając wynik wyborów określa kolejność wybranych Kandydatów z największą liczbą głosów.
 14. W przypadku braku możliwości ustalenia wyniku wyboru w odniesieniu do Kandydatów mających równą liczbę głosów, Przewodniczący Komisji Wyborczej Rady zarządza głosowanie dodatkowe dla tych Kandydatów.

§ 10. Odwołanie Wiceprezesów – Członków Zarządu

 1. Wniosek o odwołanie Wiceprezesa może zgłosić Prezes, Członek Rady Izby lub Komisja Rewizyjna.
 2. Odwołanie Wiceprezesa dokonywane jest przez Radę Izby w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów Członków Rady Izby biorących udział w głosowaniu. Głosy przelicza Przewodniczący Rady.
 3. W przypadku, gdy po odwołaniu Wiceprezesa liczba członków Zarządu zmniejszy się poniżej minimalnej liczby określonej Statutem, Rada Izby dokonuje w drodze wyboru uzupełnienia składu Zarządu stosując odpowiednio przepisy § 9 Ordynacji Wyborczej.

§ 11. Inne

 1. Niniejsza Ordynacja Wyborcza opracowana na podstawie art. 14 Statutu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, została uchwalona przez Zgromadzenie w dniu 22 marca 2005 roku.
 2. Zmiany w Ordynacji Wyborczej opracowane na podstawie art. 14 Statutu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, zostały uchwalone przez XVI Zwyczajne Zgromadzenie w dniu 23 marca 2007 roku.
 3. Zmiany w Ordynacji Wyborczej opracowane na podstawie Uchwały nr 3/2010 XIX Zgromadzenia z dnia 19.03.2010 r. zostały uchwalone przez XX Zwyczajne Zgromadzenie w dniu 17 marca 2011 roku.
 4. Zmiany w Ordynacji Wyborczej zostały uchwalone przez XXIV Zwyczajne Zgromadzenie w dniu 25 marca 2015 roku i dotyczy też tego Zgromadzenia.