Komitety Komitety

Komitety Izby

[01.02.2011]

W ramach Izby są organizowane Kluby i Komitety wokół spraw interesujących część Członków Izby. Korzystając z pomocy Zarządu i Biura Izby działają one samodzielnie realizując własne cele i zadania i mogą one korzystać również z własnych funduszy celowych.


Rada Izby powołała następujące Komitety:

Komitet Grupy Roboczej Operatorów Telekomunikacyjnych [GROT]

którym będzie jest dotychczas dobrze działająca grupa GROT - zajmujący się sprawami rynku i prawa telekomunikacyjnego oraz związanych z tym rozporządzeń i relacji z UKE.
 

 • Przewodniczący Komitetu: Piotr Kuriata - Członek Rady PIIT (P4),
 • Wiceprzewodnicząca Komitetu: Małgorzata Krajewska – Członek PIIT (Orange).


W ramach Komitetu GROT utworzono 15 Zespołów Roboczych:

 • Fraud Forum
 • Usługi płatnicze
 • Roaming
 • Stacje bazowe (PEM)
 • SPECTRUM (częstotliwości)
 • Środki unijne
 • Sprawozdawczość (formularze)
 • Rozliczenia międzyoperatorskie
 • Dostęp do infrastruktury (art. 139 Pt)
 • Smartfony
 • Memorandum UKE (wskaźniki jakości usług)
 • SMS Alarmowy
 • GRSS POPC (MIR)
 • DSM Digital Single Market
 • VAT
Informacje na temat dotychczasowych oraz bieżących działań Izby związanych z pracami Komitetu są dostępne na witrynie w dziale: Komitety i Dokumenty/Telekomunikacja

Komitet Inteligentne Systemy Transportowe [ITS]

zajmuje się tematyką inteligentnego miasta i inteligentnych systemów transportowych: przede wszystkim drogowych i kolejowych oraz zmianami prawnymi, jakie są w tej dziedzinie niezbędne i stwarza platformę współpracy firm Członków Izby.

 

 • Przewodnicząca Komitetu Ewa Wolniewicz-Warska - Członek Rady PIIT (Kapsch),
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Sławomir Cieśliński - Członek PIIT (Medien Service)

Informacje na temat dotychczasowych oraz bieżących działań Izby związanych z pracami Komitetu są dostępne na witrynie w dziale: Komitety i Dokumenty


Komitet Edukacji i Nowych Technologii [KENT]
(powstał z połączenia Komitetów KCE i KNT)

 

zajmuje się sprawami związanymi z wykorzystaniem i nauczaniem technologii teleinformatycznych w edukacji, placówkach oświaty i szkolnictwa wyższego, w szczególności:

 • Stymulowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy o technologiach teleinformatycznych, w tym nauczania wykorzystania technologii w dydaktyce i pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Organizowanie i wspieranie wydarzeń promujących wykorzystanie technologii w edukacji.
 • Monitorowanie i konsultowanie zmian prawnych w działach podlegających ministerstwom Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Cyfryzacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rozwoju oraz w jednostkach samorządu terytorialnego każdego szczebla. Działania na rzecz zbudowania strategii Państwa i instytucji publicznych w zakresie nowoczesnej edukacji.
 • Zagadnienia szczegółowe:
  • Szybki Internet dla szkół;
  • Infrastruktura sieciowo-sprzętowa w placówkach;
  • Oprogramowanie i zasoby edukacyjne;
  • Kształcenie nauczycieli, kadr administracji oświatowej, podnoszenie kompetencji w korzystaniu z TIK i metodyki kształcenia z wykorzystaniem technologii;
  • Statystyka, interoperacyjność i standaryzacja wymiany informacji oświatowej;
  • Bezpieczeństwo, interoperacyjność i standardy technologiczne;
  • Zmiana podstaw dydaktycznych, szkolenia nauczycieli i standaryzacja metodyki nauczania;
  • Projekt CYFROWA SZKOŁA i jego kontynuacja przez administrację publiczną;
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkolnictwie wyższym;
  • Promocja nauczania przedmiotów ścisłych i technicznych na wszystkich etapach edukacji, w tym rozwiązań TiK (techniki informacyjno-komunikacyjne), których opanowanie daje większe szanse zawodowe.
 • Przewodniczący Komitetu Jarosław Kowalski - Członek Rady PIIT (Pearson),
 • Wiceprzewodnicząca Komitetu - Ewa Wolniewicz-Warska - Członek Rady PIIT (Kapsch)
 • Wiceprzewodniczący Komitetu - vacat
Informacje na temat dotychczasowych oraz bieżących działań Izby związanych z pracami Komitetu są dostępne na witrynie w dziale: Komitety i Dokumenty

Komitet Energia [KE]

zajmuje się budowaniem relacji pomiędzy reprezentowanym w Izbie przemysłem teleinformatycznym a środowiskami energetyki i administracji gospodarczej w sposób gwarantujący wzajemną wymianę wiedzy i informacji niezbędnej dla planowanej przebudowy polskiego sytemu energetycznego.

 

 • Przewodniczący Komitetu Marek Maniecki - Członek Rady PIIT (Globema),
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Artur Eger - Członek PIIT (Eddie Consulting Groups),
 • Wiceprzewodnicząca Komitetu Beata Dąbrowska - Członek PIIT (Orange).

Informacje na temat dotychczasowych oraz bieżących działań Izby związanych z pracami Komitetu są dostępne na witrynie w dziale: Komitety i Dokumenty

Komitet E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych [KENUP]

zajmuje się tematyką e-identyfikacji, e-uwierzytelniania oraz nowoczesnymi usługami płatniczymi

 

 • Przewodniczący Komitetu Sławomir Cieśliński - Członek PIIT (Medien Service),
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Konrad Piotrowski - Członek PIIT (Gemalto)


Zakres działań:

 • e-identyfikacja i e-uwierzytelnianie w Polsce dla potrzeb obywateli, biznesu, administracji publicznej i samorządowej, wyspecjalizowanych grup pracowniczych (np. lekarzy);
 • rozwiązania z zakresu e-identyfikacji i e-uwierzytelniania w Polsce w zastosowaniach w obrocie transgranicznym;
 • technologie informatyczne, jako podstawa nowoczesnych usług płatniczych;
 • standaryzacja i bezpieczeństwo masowych usług płatniczych.
Informacje na temat dotychczasowych oraz bieżących działań Izby związanych z pracami Komitetu są dostępne na witrynie w dziale: Komitety i Dokumenty

Komitet Technologii Elektronicznych i Cyfrowej Harmonizacji w FinTech [KFinTech]

zajmuje się tematyką związanymi ze świadczeniem e-usług w obszarze bankowości, płatności, ubezpieczeń i innych usług finansowych, a także ochroną interesów uczestników tego rynku.

 • Przewodnicząca Komitetu Sylwia Bilska 
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Jan Byrski
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Grzegorz Kowalski

Zakres działań:

 • informowanie i konsultowanie planowanych zmian w prawie z uczestnikami rynku finansowego, którzy oferują lub korzystają z najnowszych technologii;
 • reprezentowanie uczestników rynku finansowego w pracach legislacyjnych na szczeblu krajowym (w Sejmie i w Senacie, w tym komisjach i podkomisjach) i unijnym (w Parlamencie Europejskim, przed Europejskim Urzędem Nadzoru Finansowego (EBA));
 • opiniowanie technologicznych aspektów regulacji prawnych wdrażających nowości technologiczne w zakresie finansów (aktów wykonawczych MF, rekomendacji organów nadzoru – KNF NBP, regulacyjnych standardów technicznych EBA);
 • ochrona praw i interesów podmiotów rynku okołofinansowego, w tym dostawców usług technicznych i IT (outsourcing i podoutsourcing), dostawców usług ograniczonej akceptacji i dostawców bankomatów;
 • odpowiednia ochrona praw przyznanych użytkownikom e-usług finansowych (m.in. Konsumentom, klientom-przedsiębiorcom i akceptantom);
 • dbałość o poszanowanie zasad uczciwej konkurencji na rynku e-usług finansowych, w tym tworzenie kodeksów dobrych praktyk, w tym dotyczących kwestii danych osobowych w FinTech (RODO);
 • wspieranie lub tworzenie rozwiązań z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sprawach dotyczących rynku finansowego (sądownictwa polubownego i mediacji).
Informacje na temat dotychczasowych oraz bieżących działań Izby związanych z pracami Komitetu są dostępne na witrynie w dziale: Komitety i Dokumenty

Komitet Informatyzacji Szkolnictwa Wyższego [KISW]
 

Komitet zajmuje się wspieraniem członków komitetu w kontaktach z instytucjami administracji państwowej.
Wsparcie to dotyczy m.in. projektowania regulacji związanych z informatyzacją i finansowaniem tego sektora.
Misją komitetu jest promowanie proinnowacyjnego i promodernizacyjnego wizerunku firm dostarczających rozwiązania informatyczne dla szkolnictwa wyższego oraz dbałość o poszanowanie zasad uczciwej konkurencji w tym obszarze.

 
 • Przewodniczący Komitetu Sebastian Kawczyński - Członek PIIT (Plagiat.pl)
   
KISW zamierza realizować następujące cele:
 • promowanie proinnowacyjnego i promodernizacyjnego wizerunku firm dostarczających rozwiązania informatyczne dla szkolnictwa wyższego
 • konsultacje zmian prawnych regulujących proces informatyzacji szkół wyższych, w szczególności prac nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • opiniowanie regulacji związanych z finansowaniem informatyzacji szkolnictwa wyższego w kontekście ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej i Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • wsparcie członków komitetu w relacjach z instytucjami administracji państwowej i szkolnictwa wyższego
 • dbałość o poszanowanie standardów uczciwej konkurencji i zasad rynkowych w sektorze usług dla instytucji szkolnictwa wyższego
 • działania na rzecz poprawy jakości kształcenia przez promowanie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w szkolnictwie wyższym
Informacje na temat dotychczasowych oraz bieżących działań Izby związanych z pracami Komitetu są dostępne na witrynie w dziale: Komitety i Dokumenty

Komitet Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją  [KODO]
 

Komitet zajmuje się wszelkimi kwestiami dotyczącymi danych, w tym danych osobowych związanych
z regulacjami prawnymi oraz interesami sektora teleinformatycznego. W zakresie działania Komitetu
znajdują się w szczególności kwestie dotyczące ochrony danych osobowych, prywatności,
zarządzania danymi,w tym wielkimi zbiorami danych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Przewodniczący Komitetu Wojciech Dziomdziora - Wiceprezes PIIT (DZP)
 • Wiceprzewodniczący Komitetu  Xawery Konarski - Członek Rady PIIT (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Daniel Ślęzak - Członek PIIT (T-Mobile)

Informacje na temat  bieżących działań Izby związanych z pracami Komitetu są dostępne na witrynie w dziale:
Komitety i Dokumenty

 

Komitet Lepszej Informatyzacji Kraju [KLIK]
 

Komitet zajmuje się sprawami informatyzacji administracji – podpisu elektronicznego, dokumentów,
fakturi podatków elektronicznych oraz ochrony danych osobowych, informatyzacji służby zdrowia,
aparatu skarbowego,wymiaru sprawiedliwości udostępniania informacji publicznej;

Komitet zajmuje się sprawami standaryzacji w obszarze usług publicznych,
a także aspektami prawnymi procesów informatyzacji w sektorze publicznym.

 

 • Przewodniczący Komitetu Tomasz Chomicki - Członek PIIT (Samsung Electronics)
 • Wiceprzewodniczący Komitetu  Dariusz Rosłon - Członek PIIT (SoftProdukt).
   
Informacje na temat dotychczasowych oraz bieżących działań Izby związanych z pracami Komitetu
są dostępne na witrynie w dziale:
Komitety i Dokumenty
 

Komitet Ochrony Środowiska [KOŚ]
zajmujący się sprawami zużytego sprzętu cyfrowego oraz oszczędności energii.
 

 • Przewodniczący Komitetu Piotr Mękarski - Członek PIIT (HP),
 • Wiceprzewodniczący Komitetu: vacat


Informacje na temat dotychczasowych oraz bieżących działań Izby w zakresie ochrony środowiska są dostępne na witrynie w dziale: Komitety oraz  Dokumenty/Ochrona Środowiska


Komitet Własności Intelektualnej i Rynku Cyfrowego [KWIRC]
(dotychczasowa nazwa Komitet Ochrony Własności Intelektualnej KOWI)

zajmujący się sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej, treściami oraz usługami, w szczególności:
- ochroną prawnoautorską utworów na wszystkich polach eksploatacji
- ochroną praw własności przemysłowej
- ochroną praw nadań telewizji i radiofonii
- ochroną prawną niektórych usług świadczonych odpłatnie drogą elektroniczną opartych  lub polegających na dostępie warunkowym
- kwestią opłat od urządzeń oraz czystych nośników
- zagadnieniami związanymi z regulacją mediów cyfrowych
- zagadnieniami związanymi z dystrybucją treści cyfrowych
- zagadnieniami związanymi ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
- zagadnieniami związanymi z neutralnością sieci
- zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych i prywatności
- zagadnieniami związanymi z ochroną konkurencji i konsumentów.

 • Przewodniczący Komitetu Michał Jaworski - Wiceprzewodniczący Rady PIIT (Microsoft),
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Grzegorz Kowalski (Polkomtel).
Informacje na temat dotychczasowych oraz bieżących działań Izby związanych z pracami Komitetu są dostępne na witrynie w dziale: Komitety i Dokumenty

Komitet Zamówień Sektora Publicznego [KZSP]

zajmujący się sprawami związanym z prawem zamówień publicznych oraz partnerstwem publiczno-prywatnym.

 

 • Przewodniczący Komitetu Michał Rogalski – Wiceprezes i Członek Rady PIIT (iTexa),
 • Wiceprzewodnicząca Komitetu Ewa Wolniewicz-Warska Członek Rady PIIT (Kapsch).


Informacje na temat dotychczasowych oraz bieżących działań Izby związanych z prawem zamówień publicznych oraz partnerstwem publiczno-prywatnym są dostępne na witrynie w dziale: Komitety oraz Dokumenty/Zamówienia PubliczneW tym miejscu Zarząd Izby apeluje do Członków Izby o zgłaszanie swoich firm oraz reprezentujących je osób (co najwyżej dwóch) do każdego z Komitetów, których zakres działania leży w zakresie działalności firmy. Postać zgłoszenia (prosimy przesłać e-pocztą na adres biuro@piit.org.pl):

 • Nazwa Komitetu,
 • Nazwa Firmy oraz osoba lub dwie osoby ją reprezentującą wraz z ich e-adresem i nr tel. komórkowego,
 • Imię i Nazwisko zgłaszającego, którym powinien być przedstawiciel Firmy w Izbie (Pełnomocnik).


Można też zaproponować zorganizowanie nowego Komitetu o określonym zakresie tematycznym! Po uzyskaniu minimalnej liczby członków Komitet będzie mógł być powołany na kolejnej Radzie Izby. Również zmiany w nazwie i zakresie prac już powołanych Komitetów będą mogły być zaakceptowane na kolejnej Radzie Izby.