Zapisy do Izby Zapisy do Izby

Zapraszamy firmy do Izby

[03.01.2011]

Izba istnieje od stycznia 1993 roku. Jej członkami są firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze informatyki i telekomunikacji. Aktualnie do Izby należy ponad 130 firm (więcej informacji o firmach znajduje się w Katalogu firm), reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli. 

Krok po kroku

 1. Zapoznanie się ze statutem PIIT,
 2. Wypełnienie postanowień Regulaminu przyjęć członków do Izby,
 3. Złożenie deklaracji przystąpienia, wraz z rekomendacjami dwóch Członków Izby (plik do pobrania),
 4. Przyjęcie firmy do Izby uchwałą Rady Izby,
 5. Wpłacenie wpisowego przez firmę (wysokość wpisowego jest uchwalana raz do roku przez Zgromadzenie Członków PIIT),
 6. Wpłata składki przez firmę do Izby (wysokość i rodzaje składki oraz sposób wpłacania jest uchwalana raz do roku przez Zgromadzenie Członków PIIT)

Pliki do pobrania:


Uwaga:

Na potrzeby PIIT została opracowana przez kancelarie opinia "dot. zasad dokumentowania składek członkowskich"

„W imieniu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W przypadku organizacji członkowskich składki nie są zapłatą za żadną z powyższych czynności. Na dodatek pobieranie składek nie stanowi działalności gospodarczej, gdyż w myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Skoro więc pobór składek nie następuje w ramach działalności gospodarczej, to Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji nie występuje w roli podatnika VAT, a w konsekwencji nie ma obowiązku fakturowania otrzymanych składek. Stąd też zamiast faktur powinny być wystawiane noty księgowe, będące wystarczającym dokumentem w omawianym przypadku. Nota nie byłaby wystarczającym dokumentem, gdybyśmy mieli do czynienia z czynnością podlegającą VAT - w takim wypadku konieczna byłaby faktura, nawet jeśli dana czynność byłaby z VAT zwolniona.".
 

PIIT jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, wobec czego składki można zaliczać do kosztów uzyskania na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) - zaliczenie do kosztów jest możliwe do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.