Zapisy do Izby Zapisy do Izby

Uchwała składkowa Nr 4/2016

[17.03.2016]

Uchwała Nr  4/2016
XXV Zwyczajnego Zgromadzenia Członków
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
w sprawie promocji merytorycznej Izby oraz wysokości składek w 2016 roku
z dnia 10 marca 2016 roku
 

Na podstawie Art. 8 Statutu PIIT ustala się następujące wysokości, zasady i formy płatności wpisowego i składek:

 1. Wpisowe do Izby wynosi: 500 zł
 2. Ustala się następujące Grupy składkowe zależnie od bilansowej kwoty przychodów brutto w poprzednim roku finansowym:

  Poziom Przychodów GRUPA
  poniżej 1 mln gA
  od 1 do 2 mln gB
  Od 2 do 5 mln gC
  Od 5 do 10 mln gD
  Od 10 do 50 mln gE
  Od 50 do 100 mln gF
  Od 100 do 500 mln gG
  Od 500 do 1000 mln gH
  Od 1000 do 2000 mln gI
  Powyżej 2000 mln gJ

   
 3. Każda firma, członek Izby samodzielnie określa Grupę składkową wpisując to do oświadczenia otrzymanego przy pierwszej nocie księgowej.
 4. W uzasadnionych przypadkach firma może określić niższą lub wyższą Grupę składkową odnotowując to w oświadczeniu.
 5. Lista firm z określonymi Grupami składkowymi jest udostępniana na kolejnym Zgromadzeniu Izby.
 6. Wysokość składki dla każdej z Grup składkowych wynosi:

  GRUPA SKŁADKA zł
  gA 660
  gB 1265
  gC 2530
  gD 5060
  gE 8910
  gF 15400
  gG 27500
  gH 37400
  gI 48400
  gJ 66000

   
 7. Poza składką podstawową firmy mogą wpłacać składkę dodatkową na realizację celów statutowych, której wysokość firma samodzielnie określa. Zasady wpłacania składki dodatkowej na cele statutowe określa firma w porozumieniu z Zarządem PIIT.
 8. Firmy przystępujące do Izby lub rezygnujące z członkostwa w Izbie w okresie pomiędzy Zgromadzeniami Izby, płacą składkę członkowską proporcjonalnie do okresu przynależności.
 9. Za datę przystąpienia do Izby uznaje się datę przyjęcia Uchwały Rady w tej sprawie. Za datę rezygnacji z członkostwa - dzień, w którym rezygnacja wpłynęła do Biura PIIT (zapis w dzienniku korespondencji).
 10. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Izby na pisemny wniosek Członka może obniżyć wysokość należnej składki lub zmienić termin i zasady jej wpłaty (np. rozłożyć na raty).


  Procedura wpłaty składek:

 11. W terminie 14 dni od daty otrzymania wystawionej przez Izbę noty księgowej, Firma wpłaca zaliczkę składki w wysokości 25% należnej sumy jednak nie mniejszej niż wartość składki dla Grupy A oraz przesyła oświadczenie o przynależności do określonej przez nią Grupy składkowej.
 12. W terminie do 31 maja każdego roku Izba wysyła notę księgową do firm z Grup składkowych od B do J, na kwotę stanowiącą pozostałą część składki rocznej (minus wpłacona zaliczka).
 13. W terminie do 30 czerwca Firma wpłaca pozostałą część składki na podstawie otrzymanej noty księgowej. Od wpłat dokonanych po 30 czerwca naliczane są odsetki w wysokości 5%  w skali roku. Ostatecznym terminem wpłaty jest dzień rozpoczącia kolejnego Zwyczajnego Zgromadzenia Izby.
 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność:

Krzysztof Król
Przewodniczący Zgromadzenia

 


PIIT jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, wobec czego składki można zaliczać do kosztów uzyskania na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) - zaliczenie do kosztów jest możliwe do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.