Oferta Izby Oferta Izby

Oferta działań PIIT

[20.01.2011]

Izba na rzecz swoich Członków oferuje następujące podstawowe działania:

 • Analizowanie ustaw i rozporządzeń związanych z działalnością gospodarczą w sektorze informatyki i telekomunikacji i informowanie członków Izby o możliwych skutkach ich działania.
 • Formułowanie opinii środowiska o nowych rozwiązaniach prawnych w projektach ustaw i rozporządzeń o żywotnym znaczeniu dla branży teleinformatycznej (prawo autorskie, podatkowe, telekomunikacyjne, zamówienia publiczne, podpis i dokument elektroniczny, ochrona danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną itp.).
 • Prezentowanie w Rządzie i Parlamencie opinii środowiska firm informatycznych i telekomunikacyjnych na temat nowych projektów ustaw i rozporządzeń oraz lobbing na rzecz rozwoju rynku teleinformatycznego.
 • Wspieranie i reprezentowanie członków Izby wobec organów administracji w sprawach dotyczących newralgicznych problemów tych firm.
 • Informowanie mediów o wydarzeniach istotnych dla działalności firm informatycznych i telekomunikacyjnych.
 • Analizowanie i informowanie członków Izby o możliwych skutkach wdrożenia zaleceń dyrektyw europejskich na sposób prowadzenia działalności gospodarczej na polskim i europejskim rynku teleinformatycznym.
 • Prezentowanie opinii i lobbing w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim na rzecz korzystnych dla polskich firm rozwiązań prawnych zawartych w dyrektywach i programach rozwoju teleinformatyki.
 • Prowadzenie arbitrażu sporów gospodarczych między firmami.
 • Promowanie polskiego rynku teleinformatycznego w sferach rządowych, parlamentarnych oraz administracji państwowej i samorządowej poprzez wspieranie wystaw, targów i konferencji oraz organizowanie prezentacji i dyskusji na tematy istotne dla rozwoju branży teleinformatycznej.
 • Promocja polskich firm informatycznych i telekomunikacyjnych na rynku Unii Europejskiej i w wybranych regionach pozaeuropejskich (Kanada, Australia, USA, Daleki Wschód) oraz utrzymywanie kontaktów z misjami handlowymi.
 • Wnoszenie, na wniosek członków Izby środków ochrony prawnej (protestów, odwołań oraz skarg) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.