Z Izby Z Izby

PIIT: Uwagi do projektu rozporządzenia ws wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych

[18.04.2017]
W związku z pierwszeństwem europejskiego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE („Rozporządzenie nr 910/2014") w stosunku do prawa krajowego, należy zapewnić całkowitą zgodność i spójność Projektu Rozporządzenia z Rozporządzeniem nr 910/2014. Analiza Projektu Rozporządzenia pod tym kątem wskazuje na dwie potencjalne niezgodności, pojawiające się w §6 ust. Projektu Rozporządzenia. Pierwszą z nich jest zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla zagwarantowania autentyczności i integralności dzienników urzędowych w sytuacji, gdy zgodnie z Rozporządzeniem nr 910/2014 taką funkcję pełni pieczęć elektroniczna. 

Treść Uwag jest dostępna w poniższym załączniku.
Do pobrania
PIIT_Uwagi_proj.rozp.wymagania techniczne dla e-dokumentów_18 04 2017.pdf