Historia 2003-2013 Historia 2003-2013

[12.02.2013]

 

 

Historia 20-lecia PIIT
(drugie 10 lat) 2003-2013

 

 

Kadencja 2003-2005
Poprawianie praw teleinformatycznych

Liczba firm: 187

 Najważniejsze  prace

 • Założenia do strategii rozwoju rynku telekomunikacyjnego w latach 2004 – 2006, które stały się następnie podstawą do prac nad założeniami do nowej ustawy Prawo telekomunikacyjne, przygotowywanych w odpowiedzi na oczekiwania MI - Memorandum i Oświadczenie PIIT & KIGEiT
 • Projekt prawa telekomunikacyjnego - 24 grudnia 2003 roku PIIT przedstawiła do MI swoje Stanowisko, zawierające 55 stron szczegółowych uwag
 • W 2003 r. MI przygotowało blisko 30 rozporządzeń do ustawy Prawo telekomunikacyjne z 21 lipca 2000 r.
 • Udział PIIT w pracach nad projektem umowy z Prezesem URTiP; większość uwag PIIT została uwzględniona w ostatecznej wersji umowy - 11 stycznia 2005 r. – podpisanie Umowy
 • Odbudowanie zaufania do numerów 0-700, ….
 • PIIT współuczestniczy w zorganizowaniu stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie URTiP -  11 stycznia 2005 r. – podpisanie umowy. PIIT zgłosiła 9 kandydatów na arbitrów – 4 zostało wybranych przez URTiP
 • Udział PIIT w procesie wdrożenia systemu Tachografów Cyfrowych
 • Prace nad podatkiem VAT - Ordynacja Podatkowa, propozycje zmian do ustawy o VAT, wprowadzenie rozporządzenia dodającego PKWiU 72, wystąpienie w sprawie VAT na usługi telekomunikacyjne
 • prace Izby nad ustawami: O prawie zamówień publicznych, O partnerstwie publiczno-prywatnym, o informatyzacji podmiotów…, o podpisie elektronicznym
 • Członkostwo w EICTA- Wybór przedstawiciela PIIT do EICTA Board (wrzesień 2004)

Działalność  Sądu Polubownego  ds. Domen Internetowych przy PIIT

Sprawy zgłoszone do SP w latach 2003 – 2005:

 • Mediacje  22
 • Arbitraż   49

Inne  działania
 • Wspieranie wyjazdu polskich firm na Targi CeBIT 2003-2005
 • Spotkanie DM AG z polskimi firmami  nt. „IT Outsourcing" [24.11.2004]
 • Wyjazdy studialne (Londyn, Paryż) – Tachografy Cyfrowe
 • Wspieranie firm w procesie wdrożeń i certyfikacji systemów zapewnienia jakości wg. Norm ISO 9000/2000
 • Organizacja Wystawy i Konferencji „Człowiek i Komputer" [MTG - 3-4 września 2004]
 • Obsługa Organizacyjna 3.Kongresu Informatyki Polskiej
 • Organizacja Seminariów Izby w zakresie spraw podatkowych (różnego rodzaju) – ponad 200 uczestników
 • Wspieranie inicjatywy Polskie Sklepy Komputerowe
 • Powstał katalog polskich firm Eksporterów IT – wydanie 2003 i 2004
 • W ramach działalności gospodarczej zorganizowano: 8 konferencji i Forum (466 uczestników), 10 Warsztatów ISO (113 uczestników), 14 seminarii tematycznych (583 uczestników)


Kadencja 2005-2007

Najważniejsze  dokonania w zakresie działalności informacyjnej i promocyjnej:

 • Inicjatywa i organizacja Konferencji TeraForum - dorocznej imprezy polskiego środowiska informatycznego,
 • Cykl prezentacji „Patriotyczne spojrzenie na polską informatykę" (główne tezy: krajowym firmom udało się w dużej mierze powstrzymać emigrację najlepszych fachowców, konsolidacja krajowego rynku IT, liczna obecność firm IT na giełdzie papierów wartościowych, znaczne środki na badania rozwój),
 • aktywny udział w ważnych konferencjach środowiskowych, m.in. "E-government" Stowarzyszenia „Miasta w Internecie", Jesienna Spotkanie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Wiśle,
 • organizacja 10 konferencji i forów, 11 seminariów tematycznych i warsztatów,
 • organizacja wyjazdu polskich firm na Targi CeBIT'2005,
 • udział w Wystawie i Konferencji „Informatyka i Łączność" 2005 i 2006 w Kijowie,
 • Prezes PIIT w EICTA Board  (10.2005-08.2006)
 • Wizyta w Polsce Dyrektora Generalnego EICTA oraz spotkanie z polskimi firmami IT[22.11.2005]
 • Prezentacja Raportu PIIT [28.07.2005] „Warunki rozwoju rynku teleinformatycznego w Polsce w latach 2005-2007" – Memorandum o rozwoju polskiego rynku teleinformatycznego [Rzeczpospolita]
 • Udział PIIT w Zespole ds. Wprowadzania Telewizji i Radiofonii Cyfrowej - wypracowanie dokumentu „Strategia przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej"
 • Udział PIIT w Radzie Konsultacyjnej ds. PESEL2 
 • Protest w sprawie regulacji, które nie pozwoliły na masowe stosowanie e-faktur. Stanowisko PIIT w sprawie  rozporządzenia dotyczącego e-faktur - Spełniony został postulat PIIT dotyczący sposobu opatrywania  bezpiecznym podpisem elektronicznym
 • Aktywny udział w opiniowaniu Planu Informatyzacji Państwa - Zwiększyliśmy wartość rynku do 2,4 mld PLN !!
 • Stanowisko Rady PIIT o zasadach opracowania SIWZ - Publikacja Stanowiska przez MNiI oraz rekomendacja MSWiA
 • Rozpoczęcie prac nad projektem Kodeksu Jakości Świadczonych Usług.

Kadencja 2007-2009

Opracowanie Strategii Rozwoju Teleinformatyki  

 • Liczba członków na koniec kadencji - 165 firm
 • Udział PIIT w komisjach i radach:

  • Komisji Nauki MNiSW
  • Rady Informatyzacji  
  • Komisji do spraw PESEL2
  • Rady Safer Internet w Polsce
  • Zespole ds.. Przeciwdziałania Dyskryminacji Nieletnich w Elektronicznych Środkach Przekazu
  • Komitecie Informatyki PAN
  • Zespole ds. Wprowadzania Telewizji i Radiofonii Cyfrowej

 • Spotkania z przedstawicielami Rządu i Parlamentu:

  • Wystąpienie Prezesa w Komisji Senackiej dla Pani Komisarz Viviane Reding
  • Spotkanie Szefów firm telekomunikacyjnych z Fabio Colasantim
  • Spotkanie  Szefów firm informatycznych z Min. W. Drożdżem - MSWiA
  • Wysłuchanie publiczne w sprawie zmiany UODO

Najważniejsze  dokonania

 • Prezes Izby wspomógł z Zespołem 20-osób przygotowanie przez MSWiA Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do 2013 roku
 • Inicjacja projektu budowy telewizji mobilnej w Polsce - pierwsze w Polsce konferencje nt. telewizji mobilnej (05.2007 – 06.2008) - Utworzenie konsorcjum 13 firm zainteresowanych projektem wspólnych testów M-TV (podpisanie Listu Intencyjnego – w ramach KME) - Sukces! Decyzja UKE o przydziale widma dla 31 miast do 2013 i pokrycia całego kraju po tym terminie

 

Kadencja 2009-2011

Komitety PIIT

 • GROT - Operatorów Telekomunikacyjnych
 • KME - Mediów Elektronicznych
 • KUD  - Usług Dodanych
 • KOŚ  - Ochrony Środowiska
 • KZSP - Zamówień Sektora Publicznego
 • KD - Dystrybutorów
 • KE - „ENERGIA"

Aktywność PIIT:

 • Rada Informatyzacji 
 • Komisja ds. PESEL2 [2009]
 • Rada Safer Internet w Polsce
 • Grupa Internet w MKiDN
 • Zespół ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Nieletnich w Elektronicznych Środkach Przekazu
 • Zespół doradczy ministra Michała Boniego ds. otwartych zasobów
 • Komitet Informatyzacji PAN
 • Rada Ekspertów MSWiA: ePUAP2 i pl.ID
 • Udział PIIT w Zespole ds. Wprowadzania Telewizji i Radiofonii Cyfrowej
 • Udział PIIT w Porozumieniu na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie
 • Udział PIIT w spotkaniach grup roboczych ws. UŚUDE
 • Udział Prezesa PIIT w Konferencjach UE w ramach delegacji rządowych
 • Prezes PIIT Członkiem ISTAG - Grupy Doradczej Komisji Europejskiej DGINFSO
 • Udział PIIT w Grupach Roboczych MI  - dostosowanie Prawa telekomunikacyjnego  do Dyrektyw UE .

Ważne prace i działania

 • Aktywny udział w przygotowaniu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na lata 2009-2013
 • Udział prezesa w Radzie Informatyzacji przy Ministrze SWiA
 • Udział w dyskusji o ramach interoperacyjności – Wiceprezes M. Jaworski
 • Udział Izby w Zespole Ekspertów ds. ePUAP.
 • Opracowanie, wspólnie z członkami Izby, modelu rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego i komunikacji elektronicznej
 • Aktywność w doprowadzeniu do Porozumienia UKE-TP
 • Organizacja konferencji/warsztatów dla OA nt Porozumienia TP-UKE
 • Wspieranie członków Izby w kwestiach sporów z Regulatorem (np. MTR, MNP i FNP)
 • Opiniowanie w imieniu członków Izby planów UKE i realizacji gospodarki częstotliwościami telekomunikacyjnymi.
 • Udział w procesie stanowienia warunków dla cyfryzacji sygnału telewizyjnego w Polsce
 • Aktywny udział w opiniowaniu założeń dla wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy audiowizualnej
 • Współpraca z przedstawicielami KE w opiniowaniu stanu polskiego rynku telekomunikacyjnego.
 • Analizowanie i opiniowanie na forum europejskim w ramach organizacji DIGITALEUROPE, projektów dyrektyw dotyczących między innymi copyright, ochrony własności intelektualnej, prawa telekomunikacyjnego oraz zarządzania Internetem.
 • Stały dostęp do wszelkich projektów regulacji UE związanych z rynkiem ICT i prawem gospodarczym oraz projektów stanowisk przygotowywanych na zamówienie (nie tylko) Komisji UE przez DE.
 • Współorganizacja konferencji „Znaczenie marki w branży informatycznej"
 • Aktywna Współpraca z URE nad przemodelowaniem rynku zastosowań w energetyce,
 • Próby współpracy z rynkiem ochrony zdrowia (CIOSZ),
 • Prezentowanie Europejskiej Agendy Cyfrowej,
 • Dyskusja nad strategią rozwoju dostępu szerokopasmowego FTTx


Promocja

 • Misja do Chin
 • Przygotowanie broszury  DIGITAL POLAND 2009
 • Propozycje w roku 2010:  CeBIT, WCIT
 • Udział w imprezach związanych z obchodami Polskiej Prezydencji 2011 (NTA Day)

 

Kadencja 2011-2013

Nowe Komitety w Izbie

 • Komitet KNT (Komitet Kobiety i Nowe Technologie)
 • Komitet KE (Komitet Energia)
 • Komitet KLIK  (Komitet Lepszej Informatyzacji Kraju)
 • Komitet KCE  (Komitet Cyfrowej Edukacji)
 • Komitet KOWI  (Komitet Ochrony Własności Intelektualnej)

 

Udział w Radach, Zespołach, Grupach

 • Prezes PIIT członkiem Rady Informatyzacji   [2007–2009,  2009-2011, 2011-2013]
 • Wiceprezes Aleksander Frydrych członkiem Rady Safer Internet w Polsce
 • Udział Prezesa w Radzie Programowej egov2011PL w MSWiA
 • Prezes PIIT Członkiem ISTAG - Grupy Doradczej Komisji Europejskiej DGINFSO
 • Powołanie Wiceprezesa Krzysztofa Króla na stanowisko Doradcy Prezydenta RP [lipiec 2011]
 • Wiceprezes Aleksander Frydrych członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Nieletnich w Elektronicznych Środkach Przekazu
 • Udział Członków Zarządu w pracach Komitetu Dialog przy MAC
 • Wiceprezes Krzysztof Król członkiem zespołu doradczego ministra Michała Boniego ds. otwartych zasobów [2010-2011]
 • Prezes PIIT członkiem Komitetu Informatyzacji PAN [2007 -  ]
 • Prezes PIIT w Radzie Ekspertów MSWiA: ePUAP2 i pl.ID
 • Udział Prezesa PIIT w pracach Polskiego Komitetu IFAP ds. UNESCO
 • Udział PIIT w Zespole ds. Wprowadzania Telewizji i Radiofonii Cyfrowej
 • Udział PIIT w Porozumieniu na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie
 • Udział PIIT w spotkaniach grup roboczych Ministra M. Boniego ws. UŚUDE, filtrowania i blokowania stron w Internecie, retencji danych telekomunikacyjnych, dyrektywy audiowizualnej, neutralność sieci, konsultacje on-line, regulacje UE - ACTA
 • Udział Prezesa PIIT w Konferencjach UE w ramach delegacji rządowych
 • Udział PIIT w pracach Zespołu Polska Cyfrowa MI
 • Międzybranżowa Grupa Robocza dot: zmian w WEEE
 • Wiceprezes Aleksander Frydrych członkiem Zespołu Ekspertów GIODO
 • Udział Wiceprezesa Jacka Łęgiewicza w Radzie ds. Polityki Innowacyjności w Urzędzie Miasta St. Warszawy.
 • Udział Wiceprezesa Michała Jaworskiego w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przy MNiSW.

Współpraca z Unią Europejską

 • Kontakty pośrednie poprzez DIGITALEUROPE - Wiceprezes Jacek Łęgiewicz w EXB DIGITALEUROPE,
 • Dobra współpraca z przedstawicielstwem KE w Polsce (regulacje rynku telekomunikacyjnego),
 • Bezpośrednie kontakty z Dyrektoriatem Społeczeństwa Informacyjnego,
 • Spotkanie przedstawicieli środowiska podczas XVII Forum Teleinformatyki z dr Detlefem Eckertem (Dyrektor Dyrekcji C: Koordynacja polityk i strategii, Dyrektoriatu Generalnego „Społeczeństwo Informacyjne i Media" Komisji Europejskiej,
 • Spotkanie „Connecting Europe Facitity" – prezentacja programu „Łącząc Europę" z udziałem Neelie Kroes (Wiceprzewodniczącą KE ds. Agendy Cyfrowej) oraz Ellen Kray (Dyrekcja Generalna KE – Mobilność i transport),
 • Udział Prezesa w VI Europejskiej Konferencji Ministerialnej eGov w Poznaniu (w ramach polskiej Prezydencji),
 • Współpraca z przedstawicielem Polski (teleinformatyka) przy UE,
 • Współpraca z Europosłami,
 • Kontakty międzynarodowe WITSA.

Współpraca z Rządem i Sejmem

 • Udział Prezesa (wystąpienie) i Zarządu w Międzynarodowej Konferencji MSWiA & GIODO „O ochronie danych osobowych",
 • Udział Prezesa oraz Wiceprezesów K. Króla i M. Jaworskiego w Dyskusji z udziałem Prezydenta RP poświęconej warunkom rozwoju teleinformatyki w Polsce,
 • Udział Prezesa w Spotkaniu u Premiera RP nt. dobrych praktyk funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce (z udziałem Rady Gospodarczej KPRM),
 • Udział Ministra D. Bogdana – Podsekretarza Stanu w MG w konferencji prasowej nt wyników Ankiety (Cyfrowy Portret Ugrupowania Politycznego),
 • Udział Prezesa w 6. Europejskiej Konferencji Ministerialnej nt. e-administracji (MSWiA),
 • Udział G. Napieralskiego  - Przewodniczącego Komisji IiNT Sejmu RP w 4.Konferencji PIIT TeraForum „EXPOzycja polskich firm teleinformatycznych",
 • Udział Prezesa w Debacie Premiera RP nt. przyszłości Internetu i SI w Polsce,
 • Spotkanie Prezesa z Wicepremierem RP Waldemarem Pawlakiem – Ministrem Gospodarki,
 • Spotkanie Prezesa z M. Bonim – Ministrem Administracji i Cyfryzacji nt. współpracy z PIIT,
 • Spotkanie z M. Woszczykiem – Prezesem URE (współpraca z PIIT – Komitet Energia)
 • Współpraca Izby z Komisjami Sejmowymi: Innowacyjności i Nowych Technologii, Infrastruktury, Gospodarki, Administracji i Spraw Wewnętrznych, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
 • Spotkanie z Premierem RP – Donaldem Tuskiem nt. wolności i praw w Internecie w kontekście Porozumienia ACTA.

Najważniejsze działania Zarządu

 • Kontynuowanie prac Izby w następujących grupach tematycznych:
  • Prawo telekomunikacyjne
  • Prawo wykorzystywania Internetu
  • Prawo zamówień publicznych
  • Prawo autorskie i własność intelektualna
  • Prawo medialne

 • Wykorzystanie teleinformatyki w innych dziedzinach
  • Współpraca z firmami teleinformatycznymi
  • Spotkania z Prezesami firm – członkami Izby (śniadania z Izbą w cyklu „Biznes w weneckim lustrze")
  • Zachęcanie firm do wstępowania do Izby
  • Spotkania z Zarządami najważniejszych firm teleinformatycznych (PKN Orlen, Huawei, Komputronik)

 • Uporządkowanie działalności Komitetów:
  • Przedyskutowanie zasad prezentowania Opinii przez PIIT
  • Modyfikacja regulaminu pracy Komitetu na podstawie dotychczasowych doświadczeń
  • Modyfikacja struktur , rodzajów  i nazw Komitetów
  • Uaktualnienie Władz Komitetów

 • Powołanie Rady Konsultacyjnej, jako grupy Prezesów firm i innych osób zapraszanych na śniadania „czwartkowe" PIIT dla przedyskutowania aktualnych najważniejszych spraw rynku teleinformatycznego:
  • Odbyły się 3 śniadania z Izbą pod hasłem „Biznes w weneckim lustrze" poświęcone sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie oraz warunkom prowadzenia biznesu w Polsce,
  • Spotkania poprowadzili czołowi polscy ekonomiści Prof. Witold M. Orłowski oraz Ryszard Petru oraz prof. Jacek Gołaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 • Formalne powołanie grupy Ekspertów PIIT [czerwiec 2011]
  • Ekspertem PIIT jest osoba spoza Władz Izby prezentująca i objaśniająca poglądy Izby – szczególnie w aspektach merytorycznych - na forum publicznym oraz dla władz ustawodawczych i administracyjnych.

 • Promocja polskiego rynku teleinformatycznego
  • Podjęcie ścisłej współpracy z działami marketingu firm – członków Izby
  • Przygotowania PIIT do Prezydencji (wystąpienia, materiały, dystrybucja prezentacji medialnej)
  • Przygotowanie polskich firm do udziału w CeBIT2012 - pomoc MG w uzyskaniu partnerstwa PL oraz w 2013 podpisanie porozumienia z BITKOM
  • Unowocześnienie sytemu informacyjnego Izby
  • Wzmocnienie współpracy z mediami
  • Modyfikacja witryny PIIT.

Regulacje Rynku Telekomunikacyjnego 

Nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego dot. „usług o podwyższonej opłacie", tzw. usług „Premium". PIIT (Komitet Usług Dodanych) aktywnie uczestniczył w konsultacjach i pracach skutkujących zmianą Prawa telekomunikacyjnego, regulującą rynek usług Premium.

PT zostało znowelizowane ustawą z dn. 16.09.2011r. Część zmian weszła w życie 4.12.2011 R., pozostałe wejdą w życie 4.05.2012r.

Przyszła nowelizacja ustawy Komisji Europejskiej dot. regulacji roamingu międzynarodowego w Unii Europejskiej. Objęcie patronatem PIIT debaty o przyszłości regulacji roamingu międzynarodowego w Unii Europejskiej. Operatorzy zrzeszeni w PIIT, Ministerstwo Infrastruktury i Urząd Komunikacji Elektronicznej, uczestniczyli w społecznych konsultacjach dot. dotychczasowego funkcjonowania regulacji roamingu międzynarodowego w Unii Europejskiej, oraz oceny potencjalnych wariantów regulacyjnych, których wprowadzenie skutkowałoby w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej wspieraniem konkurencyjności rynku.


Promocja

Podjęliśmy też działania na rzecz promocji oraz poprawienia atmosfery wokół polskiego rynku teleinformatycznego. Szczególną szansą będzie oficjalna obecność polskiej teleinformatyki jako Partnera na Targach CeBIT w Hanowerze w marcu 2013 roku. Polski Premier w obecności polityków oraz tysięcy biznesmenów i konsultantów, będzie tam promować polską teleinformatykę.

 • Podpisanie Memorandum - Porozumienie pomiędzy KIGEiT, PIIT, IZTECH a BITKOM z okazji Polsko-Niemieckiego Roku Współpracy 2013 w obszarze IC [26.10.2012]
 • Podpisanie Memorandum UKE w sprawie współpracy na rzecz zapewnienia użytkownikom usług telekomunikacyjnych i podnoszenia konkurencji na rynku telekomunikacyjnym [17.12.2012]
 • Spotkania konsultacyjne PIIT & GIODO (telekomunikacja - 19.11.2012 oraz ISP – 03.12.2012) - „projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych"