Historia 1993-2003 Historia 1993-2003

[20.12.2012]

 

 

Historia - 20-lecia PIIT
(pierwsze 10 lat)

 

 

Pierwsza kadencja (1993 – 1994)

Od kontyngentów do profesjonalnego lobbingu
Działalność na rzecz rynku informatycznego

 

 • Działalność Izby rozpoczęła się od czynnego uczestnictwa w pracach Komisji ds. Rozdziału Kontyngentów przy Ministerstwie Gospodarki, co usprawniło uzyskanie przez firmy kwot kontyngentów na bezcłowy import sprzętu komputerowego. Dzięki działaniu PIIT kolejne rozporządzenia w sprawie kontyngentów nabierają już pewnej logiki, chociaż Izba stale podkreśla, że kontyngenty trzeba zlikwidować.
 • Zaproponowane przez PIIT modyfikacje w interpretacji taryf celnych dla części, podzespołów i gotowych produktów teleinformatycznych zostają wykorzystane przez resort przy ich nowelizacji.
 • Izba pomaga firmom w wyjaśnianiu z urzędami skarbowymi i celnymi różnic w naliczaniu cła, podatku granicznego i podatku VAT na oprogramowanie.
 • Wreszcie  doprowadzamy do zawieszenia decyzji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBG) o konieczności dodatkowego certyfikowania komputerów, wobec braku odpowiedniej liczby uprawnionych do tego celu jednostek laboratoryjnych.
 • Przedstawiciele PIIT biorą udział w pracach nad strategią rozwoju informatyki przygotowywaną przez Pełnomocnika Premiera ds. Informatyki oraz Biuro Informatyki w URM.
 • PIIT aktywnie działa w opracowaniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w części dotyczącej ochrony programów komputerowych. Dzięki mediacji Izby udaje się rozstrzygnąć spór dotyczący abolicji na „stare" oprogramowanie, co przyśpiesza uchwalenie ustawy.
 •  Na koniec kadencji Izba zrzesza 116 firm.

 


Druga kadencja (1995-1996)
Rozpoczyna się aktywność na rynku telekomunikacyjnym

1995

 • Prezes PIIT zostaje członkiem Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki w URM.
 • Minister Kultury i Sztuki zostaje przekonany do wycofania się z pomysłu podatku „copyright" od komputerów.
 • Dzięki staraniom PIIT, resort finansów nie dopuszcza do pobierania opłat ryczałtowych od wydawania certyfikatu.

 

1996

 • Do UZP trafia opracowany przez PIIT projekt modyfikacji ustawy o zamówieniach publicznych.
 • Manifest Telekomunikacyjny przygotowany przez PIIT. Najważniejszy postulat dotyczy rozdzielenia funkcji ministra łączności – właściciela TP SA – od regulatora działalności telekomunikacyjnej.
 • Izba zakłada własną stronę internetową.

 


Trzecia kadencja (1997-1998)
Budowanie prestiżu w kraju i za granicą

1997

 • Przedstawiciele życia politycznego i gospodarczego otrzymują Raport „Teleinformatyka w Polsce".
 • Powstaje regionalny Oddział Izby – Oddział Małopolski, który nawiązuje współpracę z lokalnymi władzami.
 • Izba wspomaga Ministerstwo Gospodarki w pracach ITA przy ustalaniu harmonogramu znoszenia ceł na prawie wszystkie produkty informatyczne do 2000 roku.
 • Ministerstwo Finansów, na prośby PIIT, wydaje oficjalną interpelację w zakresie stosowania prawa podatkowego, która potwierdza, że licencje nie są obłożone podatkiem VAT.
 • Ustanowienie dodatkowego kontyngentu na wyroby telekomunikacyjne oraz komputery, klawiatury, dyski, części i akcesoria.
 • Na wniosek PIIT wchodzi w Zycie rozporządzenie RM zawieszające stawki celne na import podzespołów dla przemysłu komputerowego.
 • PIIT aktywnie uczestniczy w opracowywaniu ustawy o ochronie danych osobowych – doprowadza do wycofania z projektu zapisu, że każda baza danych licząca więcej, niż 100 rekordów, musi podlegać homologacji.
 • Izba zostaje zaproszona do współpracy z DG XIII oraz DG III.
 • MSZ uznaje konieczność włączenia PIIT do obrad UNCTAD i ITA. Izba przewodniczy delegacji polskiej podczas obrad UNCTAD poświęconych telekomunikacji i handlowi informatycznemu.
 • Pierwsze nieoficjalne próby arbitrażu dla firm. Rozpoczęcie prac nad powołaniem zespołu rzeczoznawców.

 

1998

 • Konferencja po VII Walnym Zgromadzeniu podsumowuje 5-lecie działalności PIIT.
 • Na zaproszenie wicepremiera Leszka Balcerowicza przygotowujemy raport oceniający stan rządowych systemów informatycznych wraz z propozycją przyspieszania prac nad wdrożeniem nowych i już realizowanych systemów w administracji.
 • Izba, jako jedna z pierwszych krajowych organizacji samorządowych, podejmuje trud powiadomienia władz oraz społeczeństwa o możliwości wystąpienia zagrożeń związanych z Problemem Roku 2000.
 • Zostajemy przyjęci do WITSA – międzynarodowej organizacji skupiającej organizacje krajowe o profilu podobnym do działania Izby.
 • Szkolimy przedstawicieli 150 firm informatycznych.

 


Czwarta kadencja (1999-2000)
Nowa organizacja funkcjonowania władz Izby, według zmodyfikowanego Statutu

 

 • Raport dotyczący Problemu Roku 2000 zostaje przekazany władzom i parlamentarzystom. Nasze działania doprowadzają do uporządkowania infrastruktury informatycznej u wielu użytkowników.
 • W ramach prac Rady Informatyki powołanej przy Premierze RP, Prezes PIIT przygotowuje projekt Narodowego Planu PR2000.
 • Na Zamku Królewskim w Warszawie prezentowany jest Raport 2. Kongresu Informatyki Polskiej.
 • Uczestniczymy w pracach nad przygotowaniem taryfy celnej na rok 2000, zgodnej z interesami branży teleinformatycznej.
 • Komitet Telekomunikacji przy PIIT pracuje nad nowym Prawem Telekomunikacyjnym oraz rozporządzeniami wykonawczymi.
 • Współpracujemy z WITSA nad przygotowaniem konferencji WTO poświęconej handlu elektronicznemu. Bierzemy udział w opracowaniu materiałów na ITS oraz EIF, które stanie się płaszczyzną dyskusji pomiędzy firmami z UE oraz z 13 krajów aplikujących.

 

2000

 • Dalsza analiza podatku VAT od licencji. Wicepremier mister finansów otrzymuje raport o stanie opodatkowania obrotu oprogramowaniem.
 • Rada PIIT zwraca się do rządu o zainteresowanie się problemem „eksportu" polskich specjalistów teleinformatyki i podjęcie kroków niwelujących negatywne skutki dla rozwoju krajowego rynku.
 • W grupie operatorów telekomunikacyjnych dobiegają końca dyskusje nad kształtem nowego Prawa Telekomunikacyjnego.
 • Udaje się przekonać GUC i Urząd Celny Portu Lotniczego na Okęciu do stosowania procedur uproszczonych mających wpływ na zmniejszenie kosztów firm.
 • Resort finansów odpowiada na przedstawiony mu raport PIIT i zapowiada zmianę ustawy o podatku VAT, która uwzględniałaby opodatkowanie licencji oraz sublicencji.
 • Prowadzimy lobbing na rzecz ustaw stymulujących rozwój gospodarki elektronicznej.
 • Bierzemy udział w przygotowaniach Konferencji Ministerialnej w Warszawie.
 • Izba zostaje członkiem ICAAN – organizacji zajmującej się domenami internetowymi na świecie.
 • Włączamy się w proces opiniowania założeń przetargu UMTS. Dzięki nim udaje się znacznie obniżyć opłaty koncesyjne oraz liczbę operatorów.
 • Po wielu interwencjach udaje się wprowadzić VAT na sprzedaż licencji do projektu ustawy na 2001 rok, ale rozpad koalicji parlamentarnej powoduje odrzucenie przez Sejm całego projektu ustawy.
 • Izba podejmuje działalność gospodarczą w ramach Biura Studiów i Promocji PIIT.

 

Piąta kadencja (2001-2002)
Kontakty z administracją rządową i parlamentem stają się podstawą działania

2001

 • Prezes PIIT zostaje członkiem zespołu ds. Handlu elektronicznego w Ministerstwie Gospodarki. Nasi przedstawiciele zostają powołani również w skład Forum SA. Społeczeństwa Informacyjnego – ciała doradczego Rady Ministrów oraz do Rady Telekomunikacji przy URT.
 • Izba zostaje przyjęta do EICTA.
 • Izba intensywnie zajmuje się nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Izba opiniuje w tym czasie 20 różnych aktów prawnych dotyczących telekomunikacji – między innymi Pan Numeracji Krajowej i Krajową Tablicą Przeznaczeń Częstotliwości.
 • Do marszałka Sejmu RP wpływa poselski projekt ustawy „O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym", którego inicjatorem jest PIIT. Niestety i tym razem nie udaje się zmienić prawa. Izba kontynuuje w tej sprawie lobbing w Sejmie i w resorcie finansów.
 • W trudnym lobbingu udaje się doprowadzić do wstrzymania prac nad ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych.
 • Rozpoczyna prace komisja Izby ds. organizacji arbitrażu domen internetowych. Jej zadaniem jest przygotowanie podstaw prawnych zasad funkcjo­nowania i organizacji Sądu Polubownego.
 • W końcu roku uruchomiona zostaje nowa wer­sja strony www Izby: www.piit.org.pl

 

2002

 • Sukcesem kończy się wieloletnia batalia o to, aby prawo podatkowe uwzględniło specyfikę dzia­łania firm z sektora IT. Sejm uchwala wreszcie no­welizację ustawy o podatku VAT, która zapewnia im stabilność działania.
 • Podczas prac nad aktami wykonawczymi do ustawy o podpisie elektronicznym ujawniły się błędy oraz niejasności zapisów, które powstały na skutek zbyt daleko idącej ingerencji Senatu. Niektóre z nich grożą poważnymi konsekwencjami prawnymi. Izba, na mocy uchwały Rady, Walnego Zgromadzenia i mając poparcie ekspertów oraz me­diów, domaga się nowelizacji ustawy.
 • Paul Verhoef, szef DG ds. Społeczeństwa Infor­macyjnego UE spotyka się w Warszawie z Radą PIIT i przedstawicielami operatorów. Kierownic­two DG SI prezentuje harmonogram wdrożenia no­wego pakietu regulacji- telekomunikacyjnych UE oraz: wynikających z. tego obowiązków dla państw kandydujących. 
 • Aktywnie uczestniczymy w pracach nad usta­wą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w której - dzięki naszym staraniom - udaje się za­mieścić wiele zapisów korzystnych dla środowi­ska. Pilotujemy ustawę o dostępie warunkowym oraz ustawę o wymianie informacji gospodarczej. 
 • Prezes UZP podejmuje decyzję o wpisaniu Izby na listę organizacji pracodawców i przedsiębior­ców zrzeszających dostawców lub wykonawców uprawnionych do składania środków odwoław­czych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Rada Programu „Akademia Handlu Zagranicznego" w Ministerstwie Gospodarki umieszcza PIIT' na liście- akredytowanych jednostek szkolenio­wych.
 • W ustawie o prawach autorskich udaje się do tej pory uchronić komputery przed podatkiem na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania pra­wami autorskimi. 
 • Po wyczerpaniu możliwych działań na rzecz nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym, PIIT składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności trybu uchwalania ustawy oraz jednego z jej przepisów z Konstytucją RP. 
 • Izba wspiera projekt ustawy o restrukturyzacji opłat z tytułu zobowiązań koncesyjnych dla opera­torów stacjonarnych publicznych sieci telefonicz­nych, rezygnując z propozycji objęcia tą ustawą także operatorów komórkowych.

 

 

Działalność gospodarcza

We wrześniu 2000 roku, na mocy uchwały Rady PIET, podejmujemy działalność gospodarczą. Po­wstaje Biuro Studiów i Promocji, które zajmuje się organizowaniem szkoleń, seminariów i konferen­cji. Izba wydaje publikacje, raporty oraz materiały konferencyjne, przygotowuje ekspertyzy prawne. Zajmuje się promocją polskiego rynku teleinforma­tycznego. Forum „Kto komu płaci w Internecie" (listopad 2000) staje się pierwszym sukcesem komercyjnym Izby.

W 2001 roku organizowane są kolejne fora —doty­czące UMTS, domen internetowych, podatków w branży IT, podpisu elektronicznego, teleinforma­tyki w UE, problemu ostatniej mili w telekomuni­kacji. Odbywają się seminaria, między innymi na temat zarządzania, firmą, i zasobami ludzkimi, outsourcingu.

„Robocze śniadania z...'' rozpoczynają nową formę kontaktów z decydentami.

W 2002 roku podejmowane są nowe przedsięwzię­cia, komercyjne - warsztaty podatkowe oraz cykl seminaryjny związany, z eksportem, do Unii Euro­pejskiej. Odbywają się w dalszym ciągu konferen­cje „Forum PIIT" na temat nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym, konsolidacji operato­rów, ochrony prawnej elektronicznych baz danych. Dużym zainteresowaniem cieszą się seminaria do­tyczące nowego prawa karno-skarbowego, opodat­kowania licencji oraz gry finansowej na rynku in­formatycznym.

Dochód z działalności gospodarczej — zgodnie z re­gulaminem, zatwierdzonym przez Radę Izby — słu­ży wyłącznie realizacji celów statutowych.

 

Sąd Polubowny ds. Spraw Nazw Domen Internetowych

Powstanie Sądu Polubownego ds. Nazw Domen In­ternetowych jest wyjściem naprzeciw potrzebom środowiska praktycznie wykorzystującego Internet. Sąd Polubowny działa na. podstawie Regulaminu Komisji Arbitrażowej PBT. Członkowie podkomisji ds. domen internetowych sprawują nadzór nad działalnością sądu, zaś orzecznictwo spoczy­wa w rękach niezależnych arbitrów. Na liście arbi­trów znajduje się wiele sław świata prawniczego. Dzięki współpracy z Centrum Mediacji i Arbitrażu WIPO (światowa Organizacja Własności Intelektu­alnej) możliwe będzie także rozstrzyganie sporów, w których strony mają siedzibę' lub miejsce za­mieszkania poza terytorium kraju.

 

Targi CeBIT w Hanowerze

Targi CeBIT w Hanowerze są korzystnym miejscem do promocji polskich firm teleinformatycznych. Jest to bowiem największa światowa impreza wystawiennicza w tej branży. Ważnymi czynnikami są też stosunkowo nieduża odległość i dobra komunikacja z Polską oraz bar­dzo dobra współpraca z organizatorem targów Deutsche Messę AG i jego polskim przedstawicielstwem.

Działania PIIT na Targach CeBIT rozpoczęły się w 1995 roku, kiedy to.po raz.pierwszy Izba podjęła się organizacji wspólnej ekspozycji firm. Z oferty skorzystało ponad 20 polskich wystawców. Organi­zację naszej narodowej ekspozycji wsparło finanso­wo ówczesne Ministerstwo Współpracy Gospodar­czej z Zagranicą. W latach 1996 i 1997 PIIT konty­nuowała wspomaganie prezentacji swoich człon­ków na targach CeBIT, odnotowując wzrost zainte­resowania tą formą promocji- Wiela firm pozyskało na targach, partnerów oraz klientów w Europie Za­chodniej, u naszych sąsiadów, a nawet, w Polsce. W kolejnych, latach. Izba przekazała organizację promocji wyspecjalizowanej firmie komercyjnej.

W 2001 roku Izba ponow­nie zajęła się promocją i organizacją wspólnej eks­pozycji na targach. CeBIT 2002

 

Kongres Informatyki Polskiej

Kongres jest cykliczna imprezą, organizowana co cztery lata. Poprzednie odbyły się w latach 1994 i 1998.

Na Kongresach spotykają się przedstawiciele trzech grup środowiska informatycznego: naukow­cy i nauczyciele akademiccy, specjaliści z firm in­formatycznych oraz pracownicy firm i instytucji będących użytkownikami rozwiązań informatycz­nych. Swoją obecność zaznaczają najwyższe wła­dze państwowe - gościem 1. Kongresu był ówczesny premier Waldemar Pawlak, 2. Kongresu - obecny premier Leszek Miller. Udział w 3. Kon­gresie zapowiedziały liczne osobistości ze sfer po­litycznych i gospodarczych.

Kongres Informatyki Polskiej na trwałe wpisał się do kalendarza imprez informatycznych. Stał się ważnym wydarzeniem nie tylko środowiska telein­formatycznego, ale wszystkich, którym bliska jest idea budowy społeczeństwa informacyjnego.

Przewodniczącym Komitetu Programowego 3. Kongresu Informatyki Polskiej jest Wacław Iszkowski, Prezes PIIT.

 

Klub Eksporterów IT

Klub został powołany uchwałą Rady PIIT w czerwcu 2002 roku. Rada przychyliła się do ini­cjatywy członków i wyznaczyła grupę inicjatywną, która podjęła się zadania rozpropagowania idei i wprowadzenia jej w życie.

Nowa struktura działa w ramach Izby, ale z własnym regulaminem. Przewodniczącym Klubu jest Mariusz Tomaka (SET). Do 5-osobowej Rady zostali wybrani ponadto: Henryk Klimek (Logotec Engineering), Stanisław Chłoń (ComputerLand), Zbigniew Odrowąż-Sypniewski (Softman) oraz norninowany przez Radę PIIT — Marek Maniecki, wiceprezes firmy Globema.