Historia Historia

Raport z prac nad uruchomieniem Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

[08.07.2004]
 1. naruszenia praw osb trzecich w związku z rejestracją domen internetowych
  • podmiot naruszający - abonent domeny,
  • naruszenia przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - art. 3 "dobre obyczaje", art. 5 "oznaczenie przedsiębiorstwa",
  • naruszenia przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej - znaki towarowe,
  • naruszenia utrzymanych w mocy przepisów Kodeksu handlowego - "prawo do firmy",
  • naruszenia przepisów Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych;
 2. obecna sytuacja w sądach powszechnych,
  • przewlekłość postępowania, np. pozew o ustalenie złożony w 1999 r., pierwsza rozprawa w lutym 2002 r.,
  • nieznajomość tematyki domen internetowych wśród sędziów oraz innych prawników, np. pytanie adwokata: "czym właściwie jest ten "domen"?",
  • kosztowność postępowania, w tym koszty reprezentacji przez adwokatów lub radców prawnych;
 3. środki zaradcze:
  • sąd polubowny (porównanie z sądownictwem powszechnym), np. sąd przy KIG, sądy ad hoc,
  • alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ADR - alternative disputes resolution), mediacja
 4. porównanie sytuacji NASK przed wdrożeniem nowego, automatycznego systemu rejestracji domen internetowych z prognozami po wdrożeniu - wzrost liczby sporów;
 5. sytuacja na świecie:
  • gTLD - centra arbitrażu akredytowane przez ICANN, procedura UDRP, zasada dobrej wiary,
  • ccTLD, przykład Holandii (system podobny do polskiego - w fazie przygotowania - koszt 400.000 EURO, konsultacje przez dwa lata, wnioski zbliżone), Wielkiej Brytanii (system wewnętrzny mediacji) oraz Niemiec (brak systemu);
 6. polski system rozwiązywania sporów:
  • współpraca z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) (przygotowanie porozumień końcowych) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) (negocjacje w sprawie przyjęcia przez WIPO rozstrzygania sporów pomiędzy osobami zagranicznymi),
  • rodzaje rozpatrywanych spraw i związane z tym konsekwencje:
   • spory między przedsiębiorcami - obowiązek przystąpienia do sporu abonenta będącego przedsiębiorcą (zamknięcie zwykłej drogi sądowej z wyjątkiem tzw. skargi do sądu powszechnego),
   • spory, w których abonent jest konsumentem - art. 3853 Kodeksu cywilnego - ochrona konsumentów przed obowiązkowym zapisem na sąd polubowny - rozwiązanie: orzeczenie sądu będzie miało charakter opinii prawnej, którą NASK zobowiązuje się przestrzegać,
   • spory o prawa niemajątkowe - wyjątkowo, np. ochrona dóbr osobistych - rozwiązanie - j.w.;
  • konstrukcja sądu: część organizacyjna (komisja składająca się z członków PIIT, NASK oraz tzw. negocjatora) oraz część orzecznicza (arbitrzy, negocjator)
  • przebieg postępowania:
   • złożenie pozwu do sądu ze wskazaniem arbitra (procedura wyboru arbitra),
   • skierowanie sprawy do arbitra lub do postępowania mediacyjnego (udział negocjatora),
   • wydanie orzeczenia (opinii prawnej),
   • wykonanie orzeczenia przez NASK,
   • czas postępowania: nie więcej niż 30 dni, chyba że inna wola stron w tym zakresie,
   • koszt postępowania: od 1.000 do 2.500 złotych;
 7. stopień przygotowania:
  • prace pod kierunkiem Pani Mecenas Marii Ziółkowskiej oraz Artura Piechockiego,
  • analiza przez WIPO treści regulaminu orzekania,
  • opinia prawna na temat regulaminu orzekania wydana przez dr. hab. Tomaszewskiego oraz konsultacje z prof. dr. hab. Sawczukiem;
  • Walne Zgromadzenie PIIT przyjęło Regulamin Podkomisji ds. Domen Internetowych w ramach PIIT,
  • Walne Zgromadzenie PIIT przyjęło Regulamin Sądu Polubownego przy PIIT, wybór przedstawicieli NASK do Podkomisji ds. Domen Internetowych: Maria Ziółkowska, Andrzej Bartosiewicz, Artur Piechocki,
  • prezentacja Sądu i zastosowanych rozwiązań na spotkaniu Grupy Prawnej CENTR we Frankfurcie - porównanie z innymi rejestratorami,
  • utworzenie listy arbitrów,
  • przygotowanie angielskojęzycznej wersji regulaminu Sądu Polubownego.
 8. Spotkanie arbitrów:
  • lipiec/sierpień 2002,
  • wprowadzenie zmian i przyjęcie przez arbitrów regulaminu orzekania,
  • miejsce spotkania: Warszawa,
  • współorganizacja NASK.
 9. Dalsze działania:
  • akceptacja przez PIIT propozycji porozumienia pomiędzy PIIT a NASK w zakresie wykonalności orzeczeń oraz współpracy dotyczącej Sądu Polubownego,
  • wprowadzenie zmian do zasad rejestracji i utrzymywania domen internetowych, umożliwiających wykonywanie orzeczeń,
  • przeszkolenie pracowników PIIT odpowiedzialnych na obsługę administracyjną Sądu Polubownego,
  • podpisanie przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) porozumienia w sprawie orzekania w sporach, w których strony posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP,
  • stopniowe poszerzanie listy arbitrów,
  • przystosowanie regulaminu Sądu Polubownego do sytuacji powstałej po wdrożeniu nowego systemu rejestracji i utrzymywania domen.