Energetyka Energetyka

PIIT: Opinia w przedmiocie praw i obowiązków samorządów gminnych przy wyborze sprzedawcy energii

W dniu 20 lutego 2017 roku do Podkomisji stałej ds. finansów samorządowych Sejmu RP, Izba złożyła Opinię w przedmiocie praw i obowiązków samorządów gminnych przy wyborze sprzedawcy energii w...

PIIT Komitety: MG rozpoczęło konsultacje Projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

DO CZŁONKÓW KOMITETU KOŚ i Energia   Szanowni Państwo,   w imieniu P. Mękarskiego i M. Manieckiego – Przewodniczących Komitetu KOŚ i Energia informuję, że Ministerstwo Gospodarki...

PIIT: List do MG ws interpretacji taryf stosowanych dla gospodarstw domowych

Mając na uwadze stanowisko Ministerstwa Gospodarki w przedmiocie propozycji Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dotyczącej zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji...

PIIT Komitety: MG - nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne, umowy długoterminowe sprzedaży mocy i energii elektrycznej

Izba otrzymała w ramach konsultacji z MG projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców...

PIIT: Stanowisko dot. konsultacji nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (zapis art. 44)

Izba przekazała do MG Stanowisko PIIT do konsultowanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 1 lipca 2014 r.), w ...

PIIT: Opinie i uwagi do projektu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

Izba przekazała do Ministerstwa Gospodarki swoje opinie i uwagi do  projektu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. PIIT z dużym zadowoleniem przyjmuje fakt zakończenia prac nad ...

PIIT: Stanowisko dot: projektu stanowiska w sprawie wymagań dotyczących ram interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid

Izba przekazała Stanowisko PIIT w przedmiocie konsultacji społecznych Prezesa URE dot: projektu stanowiska w sprawie wymagań dotyczących ram interoperacyjności współpracujących ze sobą...

PIIT: Uwagi do noweli Prawa Energetycznego

Izba przekazała do Ministerstwa Gospodarki Uwagi PIIT do projektu Ustawy Prawo energetyczne .

PIIT: Grupa "Energia" - reaktywacja!? - Konsultacje PPISE

Szanowni Państwo, minęło trochę czasu od naszych spotkań z ekipą URE. Większość z nas uznała po tych kilkunastu godzinach spotkań, że ich formuła została wyczerpana, a poziom wiedzy po ...