Zamówienia publiczme Zamówienia publiczme

PIIT: Opinia do projektu Rozp.RM ws użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

W opinii PIIT zastosowanie środków komunikacji elektronicznej wiąże się ściśle z informatyzacją całego procesu polegającą na stworzeniu systemu e-Zamówienia. Konieczne będzie wdrożenie rozwiązań...

PIIT: Uwagi Uzupełniające do drugiej części Wzorcowych klauzul (chmura)

W dniu 7 grudnia 2016 roku, do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi Uzupełniające do drugiej części Wzorcowych klauzul w umowach IT, dotyczących umowy wdrożeniowej wraz usługami utrzymania...

PIIT: Stanowisko do drugiej części Wzorcowych klauzul w umowach IT

W dniu 18 listopada 2016 r. do Ministerstwa Cyfryzacji Izba złożyła Stanowisko do drugiej części Wzorcowych klauzul w umowach IT.

PIIT: Stanowisko ws. Wzorcowych klauzul w umowach IT

W dniu 7 września 2016 r. Do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Stanowisko ws. Wzorcowych klauzul w umowach IT.

PIIT: Opinia do projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju otrzymanych w ramach konsultacji dot. ustawy PZP

Izba przekazała swoją Opinię PIIT do projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju otrzymanych w ramach konsultacji z Urzędu Zamówień Publicznych dot. ustawy Prawo zamówień publicznych:  Projekt...

PIIT: Opinia do projektu nowelizacji ustawy Pzp (druk 366)

Do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, Izba złożyła Opinię do projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (druk Sejmowy nr 366)

PIIT: List dot. zapisu (e-dokumenty) w nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Izba złożyła dodatkowe uwagi do nowelizacji ustawy Pzp dot. zapisu zwolnienia dla zamówień dot. wytwarzania i dystrybucji dokumentów, wydruków, druków oraz znaków akcyzy zamówień

PIIT: Stanowisko ws postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i utrzymanie systemu EPWD

PIIT przekazała do Przewodniczącej Komisji Przetargowej w Departamencie Zamówień Publicznych ZUS swoje Stanowisko PIIT ws postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego symbolem nr...

PIIT: Opinia dot. wprowadzenia definicji nowego pojęcia "elektroniczne środki komunikacji"

Definicja tego nowego pojęcia stanowi luźne połączenie definicji „Środków elektronicznych" wprowadzonej we wdrażanej Dyrektywie 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień...

PIIT: Stanowisko izb branżowych ws nowelizacji PZP - zamówienia in-house

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji dostrzegając poważne zagrożenie wynikające z projektowanych zmian w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień in-house, uznała za...