Prawo autorskie Prawo autorskie

PIIT: Stanowisko dot. propozycji modernizacji prawa autorskiego przedstawionych przez KE

W dniu 14 października 2016 r., do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Izba złożyła Stanowisko do Komunikatu KE dot. propozycji modernizacji prawa autorskiego.

PIIT: Stanowisko w konsultacjach MKiDN dot. roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy

Izba przekazała swoje Stanowisko PIIT w konsultacjach dot. roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa...

PIIT: Stanowisko ws konsultacji KE dot. europejskich ram prawnych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej

Dziękując MKiDN za możliwość zabrania głosu w przedmiotowych konsultacjach, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji złożyła odpowiedzi na pytania objęte zakresem formularza konsultacyjnego....

PIIT: Odpowiedzi w ramach konsultacji MKiDN oraz KE ws dyrektywy satelitarno-kablowej

Izba przekazał odpowiedzi na na pytania postawione w piśmie MKiDN dot. konsultacji społecznych prowadzonych w ramach Komisji Europejskiej przeglądu dyrektywy Rady Nr 93/83/EWG

MKiDN- konsultacje projektu Założeń Programu współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019

DO CZŁONKÓW KOMITETU KOWI I KME   Szanowni Państwo,   W imieniu T. Wierzbowskiej – Wiceprezes PIIT informujemy, że rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu dokumentu...

PIIT: Odpowiedź na pytania MKiDN ws przeglądu Dyrektywy Audiowizualnej

Izba przekazała Stanowisko PIIT będące odpowiedzią na pismo MKiDN DWIM/875/15/KZ dotyczące przeglądu dyrektywy audiowizualnej 2010/13/UE dokonywanego przez Komisję Europejską.

PIIT: Stanowisko w konsultacjach prac KE nad przygotowaniem strategii jednolitego rynku cyfrowego

W nawiązaniu do pisma Departamentu Gospodarki Elektronicznej MG z dnia 26 stycznia 2015 r., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przedstawia sformułowane stanowisko dot. priorytetów, problemów i...

PIIT: Stanowisko Egeda przekazane do Ministra KiDN

Izba przekazała do Ministerstwa KiDN Stanowisko w sprawie Postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Egeda i inni (sygnatura C-470/14).

PIIT: Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

PIIT przekazała do Dep. Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Uwagi PIIT do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych...