Informatyzacja Informatyzacja

PIIT: Uwagi do projektu ustawy w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji

Izba przekazała w ramach konsultacji do Ministerstwa Rozwoju swoje Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich...

PIIT: Uwagi do projektu rozporządzenia ws minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych

Izba przekazała do Ministerstwa Zdrowia swoje Uwagi w konsultacjach publicznych do projektu rozporządzenia ws minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację...

PIIT: Opinia do Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

W nawiązaniu do konsultacji społecznych Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Izba przekazała swoją Opinię w przedmiotowej sprawie, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

PIIT: Ankieta dot. Webinarium nt. eIDAS

Zapraszamy do wypełnienia Ankiety dot. Rozporządzenia eIDAS w programach prowadzonego przez PIIT webinarium na ten temat.

PIIT: Uwagi do dokumentu 'Wytyczne dla kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych"

Izba stoi na stanowisku, że pomimo jak zaznaczono na wstępie wydanego dokumentu "wytyczne nie stanowią powszechnie obowiązującego prawa" to w naszej ocenie mogą być bardzo pomocne nie tylko dla...

PIIT: Uwagi w konsultacjach nad kolejną wersją Europejskich Ram Interoperacyjności (EIF)

Izba po wewnętrznych konsultacjach przekazała do Ministerstwa Rozwoju Uwagi PIIT w konsultacjach nad kolejną wersją Europejskich Ram Interoperacyjności (EIF), z prośbą o ich uwzględnienie w dalszych...

PIIT: MC - Konsultacje roboczej wersji Europejskich Ram Interoperacyjności

Komitet programu ISA przy Komisji Europejskiej zaprosił Ministerstwo Cyfryzacji do zgłaszania uwag do roboczej wersji nowych Europejskich Ram Interoperacyjności (EIF).

PIIT: Uwagi do nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej

Do Posła A. Czartoryskiego Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP, Izba złożyła swoje Uwagi do poselskiego projektu druk 115

PIIT: MZ przekazuje odpowiedź ws Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, jako funkcjonalności eDowodu

Izba otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w sprawie naszych postulatów przekazanych w sierpniu br. w związku z wspólnymi pracami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...

PIIT: List do Ministra Finansów ws e-usług Służby Celnej

Wprowadzanie nowych e-usług Służby Celnej rujnuje sprawność procesów gospodarczych, prowadząc do poważnych szkód dla przedsiębiorców, konkurencyjności polskiej gospodarki w ramach UE oraz strat w...