Wykaz

Uwag, Opinii i Stanowisk PIIT w okresie od 1.01.2012 roku

(bieżące zestawienie prac Izby w zakresie konsultacji projektów aktów prawnych oraz opracowywanych stanowisk i opinii w najważniejszych regulacjach dla rynku teleinformatycznego)

 

Nazwa/rodzaj

 

Tematyka

 

Adresat

 

Data złożenia odpowiedzi

 

Osoby odpow.
w PIIT

 

Plik do pobrania

Uwagi PIIT

w sprawie ograniczenia przez ZDM prawa wyłączności dla firm świadczących usługi wnoszenia opłat za parkowanie

H. Gronkiewicz-Waltz - Prezydent M.S. Warszawy, M. Krasnodębska-Tomkiel - Prezes UOKiK

05.01.2012

W. Iszkowski -Prezes, ATM, mPay

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/22/13223/PIIT_UOKiK_system_parkowania.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/22/13228/PIIT_Gronk_system_parkowania.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/22/13224/Zal_wnoszenie_oplat.pdf

 

Uwagi PIIT

do zapisów Stanowiska Prezesa UKE ws szczegółowych metod przeprowadzania testu  MS/PS

A. Streżyńska - Prezes UKE

13.01.2012

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/56/13565/Uwagi_PIIT_UKE_test_MS_PS_13.01.2012.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozp. MTB i GM ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MAiC

26.01.2012

J. Sadowski, GROT (CP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/29/13294/Uwagi_MAiC_rozp_budowlane_2012.01.25.pdf

 

Opinia PIIT

do nowelizacji projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

A. Streżyńska - Prezes UKE

31.01.2012

J. Sadowski, GROT (TP, PTC)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/34/13347/OPINIA_PIIT_Megaustawa_30.01.2012.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK - Cyfrowa Szkoła

K.Szumilas - Minister Edukacji Narodowej i dw: M. Boni - Minister AiC

01.02.2012

M. Jaworski, Zarząd i Rada PIIT(ISM, Intel, Microsoft)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/34/13348/Opinia_PIIT_do_Pilotazu_w_MEN_2012.02.01x.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/35/13350/Pismo_MEN_TIK.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu ustawy Prawo Energetyczne

Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki

06.02.2012

A. Frydrych, M. Maniecki

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/37/13370/Uwagi_PIIT_Prawo_Energetyczne_03.02.2012.pdf

 

Opinia PIIT

do projektów Decyzji Prezesa UKE dla rynku 1/2003 i 2/2003 (znacząca pozycja rynkowa)

M. Gaj - Prezes UKE

16.02.2012

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/39/13398/Opinia__PIIT_rynek_1_i_2_2003.pdf

 

Uwagi PIIT

do ustawy ZSEE dot: transpozycji Dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

M. Szymborska - Dyrektor DGO w MŚ, K. Majewska - Naczelnik DGO MŚ i M. Reszka - Radca Ministra MŚ

28.02.2012

W. Iszkowski, J. Łęgiewicz, P. Mękarski

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/44/13449/Propozycje_zmian_w_ustawie_o
_ZSEE_wynikajacych_z_transpozycji_dyrektywy_nr_2002_96_WE.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia RM w sprawie wymagań i sposobu zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych oraz rodzajów działalności niepodlegających obowiązkowi zapewnienia tych warunków (art.. 179 ust. 12 PT)

J. Łosik - Dyrektor Dep. Spraw Obronnych MAiC

29.02.2012

J. Mojsiejuk, J. Sadowski, GROT + grupa robocza

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/56/13569/Proj_rozp_art179u12Pt_PIIT_KIGEiT.pdf

 

Stanowisko PIIT

w sprawie zmiany "Oferty Ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end" (RLLO)

M. Gaj - Prezes UKE

01.03.2012

J. Sadowski, Pełnomocnicy: NASK i TP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/57/13570/PIIT_stanowisko_RLLO_20120301.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/57/13571/Odp_PIIT_UKE_RLLO.pdf

 

Uwagi PIIT

do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF)

E. Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego

02.03.2012

W. Iszkowski, J. Łęgiewicz, M. Tomaka

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/56/13567/List_MRR_Fundusz_Rozwoju_Regionalnego__ERDF_2012.03.02.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektów rozporządzeń MZ ws: Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych, minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających świadczeniobiorcy umawianie na wizyty (…), sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazania przez usługodawców (…).

Jakub Szulc - Sekretarz Stanu w MZ

08.03.2012

W. Paluszyński, M. Jaworski, KLIK (HP, Microsoft)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/84/13840/Uwagi_Projekt__Rozp_MZ_Syste_Rejestru
_Uslug_Med_NFZ_22_03_12.pdf

 

Komentarz PIIT

do zapisu Art.. 3 nowelizacji projektu ustawy Kodeks cywilny - Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju

Poseł Jerzy Kozdroń - Przewodniczący Podkomisji Nadzw. do rozp. nowelizacji ustawy KC, Sejm RP

16.03.2012

W. Iszkowski, Członkowie PIIT (TP)

http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead02&news_cat_id=118&news_id=5998&layout=2&page=text

 

Uwagi PIIT

do projektu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (po konferencji uzgodnieniowej w MF w dniu 14.03.2012)

Maria Orłowska - Sekretarz Stanu w MF, Pior Piłat - Dyrektor Dep. Rozwoju Rynku Finansowego MF

20.03.2012

J. Sadowski, GROT (TP, PTK)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/84/13842/PIIT_MF_uslugi_platnicze.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia MZ ws: Systemu Rejestru Usług Medycznych NFZ

Jakub Szulc - Sekretarz Stanu w MZ

22.03.2012

W. Paluszyński, M. Jaworski, KLIK (HP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/84/13840/Uwagi_Projekt__Rozp_MZ_Syste_Rejestru_Uslug_Med_NFZ_22_03_12.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu ustawy o korytarzach przesyłowych

Tomasz Dąbrowski - Dyrektor Dep. Energetyki MG dw: Marek Woszczyk - Prezes URE

30.03.2012

M. Śmiałek, GROT (TP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/84/13843/Opinia_PIIT_do_projektu_Ustawy
_o_korytarzach_przesylowych.29.03.2012.pdf

 

Komentarz PIIT

do przygotowywanych danych w ramach inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej

M. Gaj - Prezes UKE

03.04.2012

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/94/13947/List_UKE_regulacje_raportowanie_2012.04.03.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia MZ ws Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

Jakub Szulc - Sekretarz Stanu w MZ

13.04.2012

W. Paluszyński, KLIK (Microsoft)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/94/13945/Uwagi_MZ_12.04.2012.pdf

 

Uwagi PIIT

Uwagi i odpowiedzi do pytań MKiDN dot: projektu Dyrektywy ws niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych

Bogdan Zdrojewski - Minister KiDN

15.04.2012

A. Frydrych, KME, GROT, KUD (CP, Onet, Google, TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/90/13902/Uwagi_i_odpowiedzi_do_pytan_MKIDN_utwory_osierocone_16.04.2012.pdf

 

Komentarz PIIT

do konsultacji Europoseł R. Thun do projektu rozporządzenia KE dot: ODR (On-line Dispute Resolution - Europejska Platforma Rozstrzygania  Sporów)

Pani Europoseł Róża Thun - Parlament Europejski

18.04.2012

W. Iszkowski, Członkowie PIIT (Bird&Bird)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/94/13940/Uwagi_Komentarz_PIIT_KE_ODR_18.04.2012.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu rozporządzenia ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (art.. 7 ust. 2 - Prawo budowlane)

Janusz Żbik - Podsekretarz Stanu w MTBiGM

19.04.2012

J. Sadowski, GROT (TP, NASK, PTC, Polkomtel)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/94/13948/Opinia_PIIT_MAC_Rozp_budynki_2012.04.19.pdf

 

Uwagi PIIT

do nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w MG

26.04.2012

A. Frydrych, Członkowie PIIT (P4)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/97/13977/Uwagi_MG_Platnosci_w_transakcjach_handlowych_2012.04.25.pdf

Opinia PIIT

do nowelizacji ustawy PT (druk sejmowy 306)

Poseł Zbigniew Rynasiewicz - Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Sejm RP

08.05.2012

J. Sadowski, M. Śmiałek, TP, CP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/97/13977/Uwagi_MG_Platnosci_w_transakcjach_handlowych_2012.04.25.pdf

Opinia PIIT

do Raportu MAC "Państwo 2.0 - Nowy start dla e-administracji"

Minister Michał Boni - MAC, A. Ręgowski - Podsekretarz Stanu w MAC, R. Paleń - Doradca MAC, A. Boboli - Dyrektor CPI

08.05.2012

W. Iszkowski, Członkowie PIIT (Intel, Microsoft, HP, Motorola, InfoVide, TP, Sygnity)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/97/13979/PIIT_-_O_Raporcie_Panstwo_2_(wersja_BETA).pdf

Opinia PIIT

do projektu założeń ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym KRK

Michał Królikowski - Podsekretarz Stanu w MS

15.05.2012

W. Paluszyński, M. Jaworski, Komitet KLIK (HP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/10/14101/Opinia_do_projektu_nowelizacji_KRK_2012.05.15.pdf

 

Komentarz PIIT

ws zastrzeżenia KE do projektu Decyzji Prezesa UKE dot: Rynku 5

Komisja Europejska Information Society, Bruksela, Belgia

16.05.2012

W. Iszkowski, J. Sadowski, M. Śmiałek (Uwagi TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/03/14036/List_ws._zastrzezenia_KE_do_proj._decyzji_UKE_dot._rynku_5.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia MZ ws klasyfikacji danych i systemu kodów w SIM

Jakub Szulc - Sekretarz Stanu w MZ

16.05.2012

W. Paluszyński, M. Jaworski, Komitet KLIK (HP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/03/14035/Uwagi_do_Projektu_Rozp_MZ_w_sprawie_klasyfikacji_danych_i_systemu_kodow_15_05_2012.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia MZ ws SWRM

Aleksander Sopliński - Podsekretarz Stanu w MZ

16.05.2012

W. Paluszyński, M. Jaworski, Komitet KLIK (HP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/03/14038/PIIT_Uwagi_Rozp_MZ_system_wspomagania_ratownictwa.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia MZ ws kontroli podmiotów prowadzących bazy danych oraz przekazywanie danych

Jakub Szulc - Sekretarz Stanu w MZ

16.05.2012

W. Paluszyński, M. Jaworski, Komitet KLIK (HP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/03/14039/PIIT_Uwagi__do_rozp_MZ_w_sprawie_Sposobu_kontroli_podmiotow_prowadzacych_bazy.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia MZ ws wymagań dla SIM

Jakub Szulc - Sekretarz Stanu w MZ

16.05.2012

W. Paluszyński, M. Jaworski, Komitet KLIK (HP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/05/14051/PIIT_Uwagi_do_rozp_MZ_ws_wymagan_dla_SIM.pdf

 

Uwagi PIIT

do dokumentu finansowego KE pt: "Connecting Europe Facility (CEF)"

Justyna Romanowska - Wicedyrektor Dep. Telekomunikacji, MAC

17.05.2012

J. Sadowski, GROT, KME (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/05/14052/Uwagi_PIIT_odp_kons_CEF.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia MZ ws warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia braku tych znaków

Aleksander Sopliński - Podsekretarz Stanu w MZ

22.05.2012

W. Paluszyński, M. Jaworski, Komitet KLIK (HP)

http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=105&news_id=6066&layout=2&page=text

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia MZ ws minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach obsługi systemu informacji w ochronie zdrowia

Jakub Szulc - Sekretarz Stanu w MZ

24.05.2012

W. Paluszyński, M. Jaworski, Komitet KLIK (TI Consulting)

http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=105&news_id=6078&layout=2&page=text

 

Komentarz PIIT

w sprawie projektu ujednoliconego patentu europejskiego

W. Pawlak - Wicepremier RP, Minister Gospodarki, dw: PKPP Lewiatan, KIG, KIGEiT, PIKE, Pracodawcy RP

28.05.2012

W. Iszkowski, A. Frydrych, KME

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/05/14057/List_WP_patenty_2012.05.28.pdf

 

Opinia PIIT

w sprawie stawki podatku VAT dla dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych w programie pilotażowym "Cyfrowa Szkoła"

M. Boni - Minister AiC

31.05.2012

W. Iszkowski, M. Jaworski, A. Frydrych, K. Król

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/11/14112/List_Minister_MBoni_Cyfrowa_Szkola_2012.05.31.pdf

 

Opinia PIIT

ws warsztatu MAC i MKiDN Reforma prawa własności intelektualnej wobec wybranych zagadnień w zakresie związanym z tworzeniem i ochroną praw do oprogramowania i systemów IT

M. Boni - Minister AiC, B. Zdrojewski - MKiDN, dw: PTI, PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP, PAN, KIG

04.06.2012

A. Frydrych

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/13/14130/List_Warsztaty_MAC_PA_2012.06.01.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu nowelizacji ustawy PT Art.. 173 (ujednolicenie zapisów)

M. Boni - Minister AiC, dw: M. Gaj - Prezes UKE, W. Pawlak - Wicepremier RP, I. Ostrowski - Podsekretarz Stanu w MAC, D. Bogdan - Podsekretarz Stanu w MG, M. Noga - Prezes PTI, J. Sobolewski - Prezes IAB

04.06.2012

A. Frydrych, J. Mojsiejuk, Zarząd, Rada, Komitety KME, GROT, KUD, KLIK

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/13/14132/List_MBoni_PT_art173_2012.06.01.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/13/14134/Komentarz_PIIT_do_Art_173_2012.06.01.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/13/14133/Propozycja_PIIT_nowej_wersji_Art_173_2012.06.01.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu założeń do nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

M. Krasnodębska-Tomkiel - Prezes UOKiK

05.06.2012

W. Iszkowski, Członkowie PIIT, Komitety GROT, KME, KUD, KLIK (B&B, Plus, Orange, CP, HP, P4)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/13/14135/Uwagi_PIIT_Ustawa_UOKiK_05.06.2012.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (wersja z 25.05.2012)

T. Tratkiewicz - Dyrektor Dep. Podatku od Towarów i Usług w MF

11.06.2012

J. Sadowski, GROT (PTK, PTC)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/17/14175/Uwagi_PIIT_do_projektu_ustawy_o_podatku_od_towarow_i_uslug.pdf

 

List PIIT

ws wprowadzenia kontroli dla urządzeń DVB-T

W. Pawlak - Wicepremier RP, Minister Gospodarki, dw: M. Gaj - Prezes UKE, M. Krasnodębska-Tomkiel - Prezes UOKiK, M. Boni - Minister AiC

11.06.2012

W. Iszkowski, M. Śmiałek, Zarząd

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/17/14176/List_PIIT_do_MG_i_MAiC_w_sprawie_urzadzen_do_odbioru_DVB-T.pdf

 

Memorandum XII Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego - EFPE 2012

ws krajowych rozwiązań z zakresu elektronicznej komunikacji (projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws elektronicznej identyfikacji i usług zaufanych dla transakcji elektronicznych w ramach jednolitego rynku)

W. Pawlak - Wicepremier RP, Minister Gospodarki, M. Boni - Minister AiC, J. Cichocki - Minister SW, D. Bogdan - Podsekretarz Stanu w MG,  R. Dmowski - Podsekretarz Stanu w MSW, A. Ręgowski - Podsekretarz w MAC, A. Boboli - Dyrektor CPI

14.06.2012

W. Iszkowski, A. Bendig-Wielowiejski - UNIZETO, J. Pejaś - Przewodniczący Komitetu Programowego EFPE 2012

http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=25&news_id=6086&layout=2&page=text

 

Opinia PIIT

w sprawie zbadania zasadności ponownego wyznaczenia przedsiębiorcy do świadczenia usługi powszechnej USO - DDRT-WUD-6060-3/12

M. Gaj - Prezes UKE

15.06.2012

J. Sadowski,                    J. Mojsiejuk, GROT (CP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/20/14206/Opinia_PIIT_USO_15.06.2012.pdf

 

Komentarz PIIT

w sprawie zapytań posłów dot. skrócenia okresu retencji danych telekomunikacyjnych

M. Olszewska - Podsekretarz Stanu w MAC

14.06.2012

J. Sadowski, M. Śmiałek, GROT (PTK)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/18/14180/20110418_data_retention_evaluation_en.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/17/14179/Odpowiedz_PIITdot._zapytan_poslow_ws._retencji_danych.pdf

 

Uwagi PIIT

do dokumentu Narodowego Planu Szerokopasmowego (NPS)

M. Olszewska - Podsekretarz Stanu w MAC

15.06.2012

M. Śmiałek, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/18/14185/Uwagi_NPS_2012.06.15.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu założeń nowelizacji ustawy  o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych

J. Cichocki - Minister SW

15.06.2012

M. Śmiałek, J. Mojsiejuk, GROT (CP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/18/14186/Uwagi_PIIT_zalozenia_do_zmiany_ustawy_retencyjnej.pdf

 

Komentarz PIIT

ws wątpliwości BEREC  dot: projektu decyzji w sprawie rynku 5

M. Gaj - Prezes UKE

19.06.2012

W. Iszkowski, TP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/26/14262/List_PIIT_UKE_rynek5_2012.06.19.pdf

 

Opinia PIIT

do Obwieszczenia UKE Stanowiska UKE o przetargu na pięć rezerwacji częstotliwości z zakresu 1729,9-1754,9 MHz oraz 1824,9 – 1849,9 MHz na obszarze całego kraju

M. Gaj - Prezes UKE

29.06.2012

J. Sadowski, GROT (Aero2, Polkomtel, PTC, PTK, Mobyland, P4, TP, CP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/24/14246/Stanowisko_PIIT_dotyczace_przetargu_na_1729_9-1754_9_MHz_oraz_1824_9_-_1849_9_MHz.pdf

 

Uwagi PIIT

do  projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (projekt z dnia 20. 06.2012)

I. Ostrowski - Podsekretarz Stanu w MAiC

04.07.2012

A. Frydrych, Komitety KME, GROT, KLIK, KUD, Zarząd (CP, Microsoft, Onet)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/25/14259/Uwagi_do_projektu_nowelizacji_ustawy_o_RiTV_2012.07.04.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia RM ws organizacji i funkcjonowania systemy gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dot: lokalizacji zakończenia sieci, z które zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego "112"

W. Karpiński - Sekretarz Stanu w MAiC

09.07.2012

J. Sadowski, J. Mojsiejuk, GROT (CP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/27/14278/PIIT_Uwagi_do_rozp_RM_ws_organizacji_i_funkc_syst_dot_nr_alarm_112.pdf

 

Uwagi dodatkowe PIIT

do projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (wersja z 25.05.2012)

T. Tratkiewicz - Dyrektor Dep. Podatku od Towarów i Usług w MF

10.07.2012

J. Sadowski, GROT (PTK, PTC, DZP, TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/27/14279/PIIT_VAT_dodatkowe_10_07_2012.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia MZ ws opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-tecznicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line

Jakub Szulc - Sekretarz Stanu w MZ

13.07.2012

W. Paluszyński, M. Jaworski, KLIK (Microsoft)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/30/14300/Uwagi_PIIT_MZ_on_line.pdf

 

Opinia PIIT

do Materiału problemowego do Debaty Eksperckiej nt. możliwości finansowania inwestycji w ramach celu tematycznego 2. Zwiększenie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Maja Olszewska-Kłos - Dep. Programów Ponadregionalnych MRR

13.07.2012

A. Frydrych, J. Łęgiewicz, T. Hodakowski (Intel)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/32/14327/Opinia_PIIT_po_debacie_MRR_-_ICT_5.07.2012.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu nowelizacji ustawy PZP (druk sejmowy 455)

Poseł W. Jasiński - Przewodniczący Komisji Gospodarki Sejmu RP, M.Janyska - Przewodnicząca Podkomisji Nadzw. do rozp. nowelizacji Ustawy PZP; dw: W. Pawlak - Wiceprezes RM, Minister Gospodarki, M. Boni - MAiC

16.07.2012

W. Iszkowski, M. Rogalski, KZSP, Zespół do prac PZP PIIT& MAiC

-

Uwagi PIIT

do projektu założeń projektu ustawy redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (wersja z 14.06.2012)

M. Haładyj - Podsekretarz Stanu w MG

20.07.2012

W. Iszkowski, Komitety GROT i KLIK (PTC)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/32/14325/Uwagi_PIIT_Deregulacja_3.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu rozporządzenia RM ws sposobu i kryterów weryfikacji zasobu informacyjnego, jego przetwarzania i udostępniania oraz standardów techniczych prowadzenia centralnego repozytorium informacji publicznej

M. Młochowska - Podsekretarz Stanu w MAiC

25.07.2012

W. Iszkowski, M. Jaworski, W. Paluszyński, KLIK (Ticons, CP, HP, Microsoft)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/32/14328/Opinia_PIIT_do_Rozp_Repozytorium_26_07_2012.pdf

 

Stanowisko PIIT

do kolejnej wersji projektu założeń nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (wersja z dnia 16.07.2012)

W. Pawlak - MG, Prezes UOKiK, MAiC, MRR, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, Prezes SN, MS, MSW, T. Arabski - Przewodniczący Stałego Komitetu RM, Prezes RCL,

25.07.2012

W. Iszkowski, R. Chmura - Plus, Zespół roboczy PIIT (PTC, Polkomtel, P4)

-

Uwagi PIIT

do nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

M.Boni - MAiC, M. Groń - V-Dyrektor Dep. SI MAiC, I.Ostrowski - Podsekretarz Stanu w MAiC

01.08.2012

W. Iszkowski, A. Frydrych, KME, GROT (CP, Microsoft, Onet, TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/33/14330/Uwagi_PIIT_do_projektu_USUDE__1_08_2012.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia MF ws zwolnień z obowiązku gromadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (wersja z 18.07.2012)

T. Tratkiewicz - Dyrektor Dep. Podatku od Towarów i Usług w MF

07.08.2012

J. Sadowski, Zespół podatkowy w GROT (PTC, PTK)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/34/14347/Uwagi_rozp_MF__kasy_rejestr_2012_08_07.pdf

 

Uwagi Członka PIIT

do nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

M. Groń - V-Dyrektor Dep. SI MAiC

08.08.2012

W. Iszkowski, A. Frydrych, KME, GROT (CP, Microsoft, Onet, TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/35/14352/Dodatkowe_stanowisko_CP_USUDE-1.pdf

 

List PIIT

ws wprowadzenia kontroli dla urządzeń DVB-T

M. Krasnodębska-Tomkiel - Prezes UOKiK

20.08.2012

W. Iszkowski, M. Śmiałek, Zarząd

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/40/14405/List_PIIT_ws_wprowadzenia_kontroli_dla_urzadzen_DVB-T.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

M. Boni - Minister AiC

24.08.2012

W. Iszkowski, Zarząd, Członkowie PIIT, KLIK (COZP, Zeto Bydgoszcz, Infovide-Matrix, CP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/36/14366/Opinia_PIIT_Zalozenia_informatyzacja.pdf

 

Uwagi PIIT

ws. zmian dotyczących realizacji zobowiązań informacyjnych - obowiązki sprawozdawcze operatorów telekomunikacyjnych

M. Gaj - Prezes UKE

27.08.2012

M. Śmiałek, J. Sadowski, GROT (PTC, TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/36/14369/List_UKE_formularze_2012.08.27.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/37/14370/Uwagi_do_formularzy_sprawozd_UKE_2012.08.27.pdf

 

Stanowisko i Komentarz PIIT

do projektu zmiany Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych ITR (ITU)

M. Boni - Minister AiC

29.08.2012

W. Iszkowski, A. Frydrych, Zarząd, KME, GROT (NASK, Microsoft,TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/37/14371/Stanowisko_PIIT_ITR_29.08.2012.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/37/14372/Komentarz_PIIT_w_sprawie_ITR_ITU_29.08.2012.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu EU ws europejskiego systemu nadzoru nad dostawcami usług zaufania i usługami zaufania

J. Korczyński - Dep. Gospodarki Elektronicznej MG

29.08.2012

W. Iszkowski, Ticons, UNIZETO

-

Uwagi PIIT

do Stanowiska Prezesa UOKiK ws transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

M. Krasnodębska-Tomkiel - Prezes UOKiK

30.08.2012

J. Sadowski, R. Chmura, GROT, KME, Zespół UOKiK (CP, Polkomtel, PTK)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/39/14398/List_UOKiK_transp_2012.08.30.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/39/14399/PIIT_Zalacznik_Stanowisko_transparentnoscumowe.pdf

 

Uwagi PIIT

w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

B. Rogowska-Rajda - V-Dyrektor Dep. Podatku od Towarów i Usług MF

30.08.2012

J. Sadowski, GROT, Zespół podatkowy (PTC)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/39/14397/Uwagi_PIIT_po_spotkaniu_w_MF_w_sprawie_nowelizacji_podatku_od_towarow_i_uslug.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu wytycznych wspólnotowych ws stosowania przepisów dot: pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych

M. Olszewska - Podsekretarz Stanu w MAC

30.08.2012

W. Iszkowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/39/14396/Uwagi_PIIT_do_projektu_UE_o_finansowaniu_budowy_sieci_2012.08.30.pdf

 

Uwagi PIIT

do konsultacji UKE ws stawek za zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych (MTR)

M. Gaj - Prezes UKE

30.08.2012

W. Iszkowski, J. Sadowski, M. Śmiałek (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/39/14392/Uwagi_dot._konsultacji_stawek_za_zakanczanie_polaczen_w_sieciach_ruchomych_%28MTR%29.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu rozp. KE ws wymagań ekoprojektu w odniesieniu do komputerów i serwerów (Stanowisko DE)

Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki

07.09.2012

W. Iszkowski, P. Mękarski, KOŚ

http://www.digitaleurope.org/Portals/0/Documents/ENV/EcoDesign/DIGITALEUROPE%20Response%20Draft%20Regulation%20ErP%20Lot%203_20120801.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu nowelizacji ustawy PT (druk sejmowy 627)

Poseł Z. Rynasiewicz - Przewodniczący KI Sejmu RP, Poseł J. Piechociński - Przewodniczący Podkomisji ds. nowelizacji PT Sejmu RP

06.09.2012

W. Iszkowski, J. Sadowski, GROT - M. Brzoza

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/40/14400/Uwagi_PIIT_do_PT_wersja_4.pdf

 

List PIIT

w sprawie zaniepokojenia zapisami projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

D. Tusk - Prezes Rady Ministrów - dw: W. Pawlak - Minister Gospodarki, M. Boni - Minister AiC

06.09.2012

W. Iszkowski, P. Czajkowski, R. Chmura, Zarząd, GROT, Lewiatan, Pracodawcy RP

-

List PIIT

w sprawie problemów występujących na styku przedsiębiorców rynku telekomunikacyjnego, a organami bezpieczeństwa Państwa (Aneks do art.. 179 i 180 PT + kopia uwag PIIT ws retencji danych)

J. Cichocki - Minister SW oraz dw: M.Boni - Minister AiC

10.09.2012

W. Iszkowski, J. Mojsiejuk, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/39/14395/PIIT_ponownie_do_MSW_w_sprawie_obowiazkow_na_rzecz_obronnosci
__bezpieczenstwa_panstwa_oraz_bezpieczenstwa_i_porzadku_publicznego.pdf

 

Uwagi PIIT

do nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowocach osobistych

J. Cichocki - Minister SW oraz dw: M.Boni - Minister AiC

21.09.2012

A. frydrych, J. Mojsiejuk, M. Jaworski, W. Paluszyński, J. Łęgiewicz, Zarząd

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/42/14428/Uwagi_PIIT_do_Projektu_ustawy_o_zmianie_ustawy
_o_ewidencji_ludnosci_i_dowodach_osobistych.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/42/14429/Zalacznik_Uwagi_ustawa_DOSTORK-MS-eIDs_14082012_2012.09.20.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia MAiC w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (wersja z 17.09.2012)

K. Kobierska - Dyrektor Dep. Prawnego MAiC

01.10.2012

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/45/14453/Uwagi__do_Rozp._roczna__oplata_telekomunikacyjna_2012.09.28.pdf

 

Komentarz PIIT

w sprawie barier inwestycyjnych w zakresie budowy oraz modernizacji sieci telekomunikacyjnych, w tym szerokopasmowych

M. Karolec - Minister Środowiska dw: M.Boni - Minister AiC, M. Olszewska - Podsekretarz Stanu w MAC, M. Gaj - Prezes UKE

04.10.2012

M. Śmiałek, Zarząd, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/46/14466/List_PIIT_MS_Postulaty_w_zakresie_zmian_ustawy_prawo_ochrony_srodowiska.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu Dyrektywy PE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dot: praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksloatacji na rynku wewnętrznym

P. Żuchowski - Sekretarz Stanu w MKiDN

04.10.2012

A. Frydrych, KME, (Grupa Onet)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/46/14467/Uwagi_PIIT_do_projektu_dyrektywy_CRM.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia ws szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonycvh w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych SIO

M. Jakubowski - Podsekretarz Stanu w MEN

12.10.2012

M. Jaworski, KLIK

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/48/14481/Uwagi_PIIT_do_bazy_danych_SIO.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu Remonedacji D Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego

22.10.2012

A. Frydrych, Członkowie PIIT (PTC, NASK, Microsoft, Bird&Bird)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/52/14522/Uwagi_do_Rekomendacji_D_KNF___ost_x.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu dokumentu "Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP"

M. Boni - Minister AiC

29.10.2012

A. Frydrych, Zarząd i Rada PIIT, KME, KLIK, GROT (NASK)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/55/14556/Uwagi_do_Polityki_ochrony_cyberprzestrzeni_RP_2012.10.29x.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu stanowiska Rządu RP do dokumentu "Komunikat Komisji do PE, i Rady…: Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie"

M. Gaza - Radca Ministra MAiC

31.10.2012

W. Iszkowski, Zarząd i KLIK (Microsoft, IBM, Bird&Bird)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/60/14601/Uwagi_PIIT_przetw_w_chmurze_2012.10.31.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu ustawy o podatku od towarów i usług - obowiązek podatkowy dla usług telekomunikacyjnych

Poseł J. Cichon - Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Monitorowania Systemu Podatkowego Sejm RP

06.11.2012

J. Sadowski, Zespół podatkowy GROT (PTC)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/60/14602/Uwagi_PIIT_VAT_dodatkowe_10_07_2012_ost.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/60/14603/List_PIIT_Sejm_obow_podatkowy_dla_telekom.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozp. RM ws rocznych  opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

M. Olszewska - Podsekretarz Stanu w MAC

27.11.2012  30.11.2012

J. Sadowski, GROT (PTC, PTK)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/79/14793/Uwagi_MI_oplaty_czestotliwosc_27.11.2012-2.pdf

 

Stanowisko PIIT

w sprawie rozszerzenia art.. 139 w nowelizacji ustawy PT (na rzecz udostępniania infrastruktury teletechnicznej wszystkim podmiotm działającym na rynku)

Kancelaria Prezydenta RP

04.12.2012

W. Iszkowski, Zarząd PIIT (Uchwała nr 215/12)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/80/14806/List_Prezydent_art139_PT_2012.12.03.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/80/14808/Stanowisko_PIIT_art_139_3.12.2012.pdf

 

Opinia PIIT

w sprawie projektu Postanowienia  UKE  (Decyzja z dnia 28.04.2012) stwierdzającego skuteczną konkurencję na obszarach 11 gmin - rynek 5

Komisja Europejska Information Society, Bruksela, Belgia

06.12.2012

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/84/14840/Uwagi_rynek5_2012.12.06.pdf

 

Uwagi PIIT

w zakresie wyznaczenia przedsiębiorcy/ów zobowiązanych do świadczenia Usługi Powszechnej

M. Gaj - Prezes UKE

07.12.2012

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/84/14841/Uwagi_USO_2012.12.07.pdf

 

Stanowisko PIIT

w sprawie projektu Postanowienia  UKE  (Decyzja z dnia 28.04.2012) stwierdzającego skuteczną konkurencję na obszarach 11 gmin - rynek 5

Komisja Europejska Information Society, Bruksela, Belgia

19.12.2012

J. Sadowski, (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/92/14928/List_KE_rynek5_18.12.2012.pdf

 

Stanowisko PIIT (stanowisko odrębne)

do nowelizacji ustawy ZSEE (poziomy zbierania, koszty gospodarowania odpadami, podział sprzętu)

M. Szymborska - Dyrektor DGO w MŚ

20.12.2012

W. Iszkowski, P. Mękarski - KOŚ

http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/94/14946/Stanowisko_PIIT_do_zalozen_projektu_ustawy_o_ZSEE_19122012.pdf