PIIT PIIT

Robert Masiąg - Ekspert PIIT

Ekspert w obszarze inteligentnych sieci energetycznych i Smart Grid

[17.02.2017]

PROFIL ZAWODOWY:
Doświadczony i efektywny kierownik zespołów w złożonych projektach technicznych oraz organizacyjnych. Z determinacją osiąga wyznaczone cele. Z łatwością pracuje pod presją czasu oraz przy występowaniu szeregu ograniczeń wynikających z realiów otoczenia. Znakomite doświadczenie w branży energetycznej, telekomunikacyjnej, informatycznej oraz elektronicznej.
 
KLUCZOWE KOMPETENCJE:

 • Zarządzanie programami (osiąganie założonego celu przy wspólnym zakończeniu wielu wzajemnie zależnych projektów) i dużymi projektami informatycznymi.

 • Projektowanie, przeglądy oraz optymalizacja architektury złożonych środowisk informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem kosztów ich wdrożenia i eksploatacji. Specjalizacja w zakresie integracji systemów, w tym ze specjalistycznymi urządzeniami (np. urządzenia pomiarowe i diagnostyczne, systemy komutacyjne, platformy usługowe). Unikalne doświadczenie w zakresie planowania oraz wdrażania rozwiązań przetwarzających bardzo duże ilości danych w trybie zbliżonym do czasu rzeczywistego.

 • Optymalizacja procesów biznesowych oraz zarządzanie zasobami kadrowymi, w szczególności planowanie, weryfikacja i selekcja zasobów kadrowych pod kątem efektywności osiągania zakładanych celów oraz kosztów działalności.

 • Zarządzanie dostawcami i podwykonawcami, umiejętność oceny, selekcji i doboru dostawców, prowadzenie postępowań przetargowych wraz z negocjacjami, przygotowywanie umów na realizację konkretnych produktów. Doświadczenie w realizacji dużych postępowań przetargowych, w tym realizowanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 • Doświadczenie w obszarze centralizacji oraz konsolidacji już funkcjonujących rozwiązań informatycznych (zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłości pracy systemów, zarówno w trakcie zmian jak i po ich stabilizacji).

 
CEL ZAWODOWY:
Tworzenie wartości dodanej poprzez wyznaczanie i osiąganie ambitnych celów z zapewnieniem własnego rozwoju oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
 
02.2010 – 09.2016  ENERGA OPERATOR S.A., GDAŃSK
02.2010 – 05.2012      Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrożenia inteligentnego opomiarowania; Dyrektor Programu.

 • Nadzór zarządczy oraz merytoryczny nad opracowaniem projektu technicznego Zestawu Koncentratorowo Bilansującego, złożonego urządzenia elektronicznego które jest bezpośrednio odpowiedzialne za zarządzanie akwizycją danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej. Celem zadania było opracowanie szczegółowego projektu elektronicznego oraz mechanicznego urządzenia, w tym jego oprogramowania. Wykorzystanie projektu ma pozwolić na produkcję na jego podstawie gotowych urządzeń, zapewnienie ich powtarzalności oraz optymalizację kosztów wdrożenia inteligentnego opomiarowania.

 • Kierowanie pracami programu / projektu AMI, polegającego na wymianie oraz uruchomieniu komunikacji dla ponad 800 tysięcy liczników AMI, zapewnieniu infrastruktury technicznej do transmisji i nadzoru pracy liczników energii elektrycznej, wdrożeniu i integracji centralnego systemu aplikacyjnego zarządzającego pozyskiwaniem, kontrolą oraz udostępnianiem danych pomiarowych. Jednym z celów projektu było również wprowadzenie zmian organizacyjnych mających na celu dostosowanie firmy do automatyzacji odczytów liczników energii, w tym przygotowanie organizacji do zarządzania oraz dalszej wymiany liczników własnymi zasobami.

 • Kierowanie ogólnopolskim zespołem specjalistów ds. metrologii, składającym się z przedstawicieli wszystkich polskich operatorów sieci dostępowych zrzeszonych w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu
  i Rozdziału Energii Elektrycznej. Celem prac zespołu było wypracowanie wspólnych wymagań technicznych dotyczących systemów inteligentnego opomiarowania, stanowiących bazę dla wdrażania Smart Grid.

 • Uczestnictwo jako ekspert w pracach zespołu specjalistów pracujących przy Ministerstwie Gospodarki w celu opracowania nowego Prawa Energetycznego, w tym w zakresie zagadnień dotyczących systemów inteligentnego opomiarowania oraz Smart Grid.

 • Kierowanie pracami zespołu specjalistów przygotowujących wymagania i założenia techniczne, strategię wdrożenia oraz strategię postępowań przetargowych dla wdrożenia projektu AMI (Advanced Metering Infrastructure) o budżecie przekraczającym miliard złotych. Opracowanie szczegółowych wymagań funkcjonalnych oraz przygotowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia publicznych postępowań przetargowych związanych z tym projektem.

 • Opracowanie koncepcji komunikacji pomiędzy komunalnymi licznikami energii elektrycznej oraz centralnym systemem informatycznym. Wdrożenie koncepcji pozwalającej na uniezależnienie Energa Operator od technologii dostawców rozwiązań metrologicznych.

 • Koordynacja współpracy Energa Operator z Urzędem Regulacji Energetyki w zakresie zatwierdzenia wydatków związanych z wdrożeniem systemu inteligentnego opomiarowania oraz przygotowaniem regulacji pozwalających na realizację tego typu projektów przez innych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce;

 • Nadzór prac wdrożenia automatycznych odczytów danych z urządzeń pomiarowych obsługujących kluczowych klientów Energa Operator;

 
04.2002 – 09.2009  TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A., KRAKÓW
08.2007 – 09.2009      Pion Rozwoju Aplikacji IT, Departament Rozwoju Systemów Bilingowych Grupy Telekomunikacja Polska (TP i PTK Centertel); Kierownik Wydziału Mediacji i Rozliczeń Hurtowych.

 • Kierowanie pracami zespołu specjalistów TP oraz PTK Centertel;

 • Odpowiedzialność za rozwój kilkunastu systemów informatycznych, obsługujących kluczowe procesy biznesowe w obydwu firmach w szczególności za rozwój systemów kolekcji i mediacji danych bilingowych, systemy rozliczeń międzyoperatorskich, systemy zapewniające wsparcie realizacji wymagań Regulatora;

 • Odpowiedzialność za szereg prac związanych z wdrożeniem nowych usług, np.: telefonia IP, wideo na żądanie, usługi o wartości dodanej;

 • Koordynacja prac mających na celu skrócenie czasu przekazywania danych bilingowych z systemów komutacyjnych do systemów rozliczeniowych – z kilku godzin do czasu zbliżonego do rzeczywistego;

 • Realizacja szeregu prac związanych z dostosowaniem systemów informatycznych do wymagań Regulatora, np.: wdrożenie nowego Planu Numeracji Krajowej, implementacja obsługi usług WLR RIO (Wholesale Line Rental Reference Interconnect Offer), LLU (Local Loop Unbundling), BSA (Bitstream Access);

 • Udział jako ekspert w długim oraz bardzo złożonym postępowaniu przetargowym dotyczącym wyboru Nowego Systemu Rozliczeń Międzyoperatorskich dla Telekomunikacji Polskiej.

12.2003 – 07.2007      Pion Rozwoju Technologii, Departament Centrum Rozwoju Systemów Abonenckich i Sieci; Kierownik Działu Rozwoju Systemów Kolekcji i Rozliczeń Międzyoperatorskich.

 • Kierowanie pracami kilkunastoosobowego zespołu specjalistów;

 • Rozwój kluczowych dla TP systemów informatycznych:

 • system kolekcji danych bilingowych Kobat Kolektor,

 • systemy rozliczeń międzyoperatorskich InterconnecT ICT i InterconnecT ITU,

 • system wsparcia procesów NP i WLR – Baza Numerów Przeniesionych,

 • system standaryzacji dostępu do systemów komutacyjnych ze środowiska IT – SICC,

 • inne systemy – MIT (wsparcie procesów rozliczeń międzyoperatorskich), EWS (realizujący wymagania regulacyjne).

04.2002 – 12.2003      Pion Informatyki, Departament Centrum Rozwoju Systemów Abonenckich i Sieci; Kierownik Programu Konsolidacji Kolekcji, Główny Architekt Systemów Kolekcji Danych.

 • Opracowanie technicznej i funkcjonalnej architektury centralnego węzła kolekcji danych bilingowych;

 • Opracowanie koncepcji przełączenia kolekcji danych z modelu rozproszonego na scentralizowany (kilkaset obiektów, 1.7 mld rekordów CDR / miesiąc, konieczność zapewnienia bezprzerwowej obsługi pobierania danych / jakakolwiek przerwa to utrata danych o dużej wartości finansowej);

 • Dostosowanie środowiska IT TP do realizacji wymagań Regulatora: uwolnienie rynku połączeń krajowych i międzynarodowych;

 • Kierowanie programem o budżecie wielu milionów złotych – sześć projektów powiązanych pomiędzy sobą oraz zależności z innymi dużymi projektami;

 • W zależności od stopnia zaawansowania programu przy jego realizacji brało udział od kilkunastu do ponad stu osób.

08.2001 – 04.2002      Pion Informatyki, Departament Centrum Rozwoju Systemów Abonenckich i Sieci; Przewodniczący Komisji Negocjacyjnej ds. Renegocjacji Umów z Dostawcą Systemu Kolekcji Danych Bilingowych.

 • Kierowanie pracami kilkunastoosobowego zespołu składającego się ze specjalistów technicznych oraz prawników;

 • Cel realizacji prac: przygotowanie umów na rozwój oraz utrzymanie systemu kolekcji danych bilingowych, przy założeniu uzyskania dla TP jak najkorzystniejszych warunków.

 
08.1991 – 04.2002  TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A., LUBLIN
06.2000 – 04.2002     Dyrekcja Spółki, Departament Ośrodek Informatyki w Lublinie; Kierownik Działu.

 • Kierowanie pracami kilkuosobowego zespołu, odpowiedzialnego za utrzymanie oraz eksploatację regionalnego węzła kolekcji danych bilingowych obsługującego wszystkie systemy komutacyjne w Regionie Lubelskim, w sumie kilkadziesiąt obiektów.

10.1998 – 06.2001     Pion Sieci, Obszar Telekomunikacji w Lublinie; Kierownik Działu.

 • Uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji regionalnego centrum utrzymania komutacji – OMC;

 • Kierowanie pracami zespołu składającego się z dwudziestu kilku pracowników;

 • Zapewnienie technicznej obsługi oraz ciągłości pracy trzynastu telefonicznych central cyfrowych Siemens EWSD, rozlokowanych na terenie województwa lubelskiego.

08.1991 – 10.1998     Pion Sieci, Obszar Telekomunikacji w Lublinie; Główny Specjalista.

 • Utrzymanie oraz eksploatacja różnego typu urządzeń telekomunikacyjnych: Pentaconta PC 1000C, Siemens EWSD, FastLink, DectLink.

 
03.1995 – 08.2001  ALTEST SYTEMY ZABEZPIECZEŃ, LUBLIN
03.1995 – 08.2001     Główny Informatyk

 • Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą informatyczną oraz telekomunikacyjną w firmie zatrudniającej kilkudziesięciu pracowników, w szczególności:

 • budowa i utrzymanie sieci LAN,

 • dobór i utrzymanie aplikacji biurowych, dobór i utrzymanie aplikacji backoffice,

 • wdrożenie systemu backupu i polityki bezpieczeństwa,

 • zapewnienie ciągłości pracy stacji monitorowania alarmów,

 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania łączności telefonicznej.

 
KLUCZOWE PROJEKTY:

 • Nadzór nad przygotowaniem założeń technicznych, opracowaniem i przetestowaniem szczegółowego projektu technicznego złożonego urządzenia elektronicznego oraz jego oprogramowania – Zestawu Koncentratorowo Bilansującego. Zaprojektowany Zestaw Koncentratorowo Bilansujący to urządzenie nowej generacji, którego szerokie stosowanie w sieci energetycznej pozwala na jakościową zmianę funkcjonowania inteligentnego opomiarowania.

 • Zarządzenie procesem wymiany ponad 800 tysięcy liczników energii elektrycznej na nowoczesne liczniki AMI (tzw. inteligentne liczniki). Zakres zadania to zaplanowanie i zarządzanie logistyką wymiany liczników, zapewnienie komunikacji do odbiorców energii elektrycznej oraz innych interesariuszy, współpraca z Urzędem Regulacji Energetyki oraz Ministerstwem Gospodarki, rozwiązanie szeregu problemów technicznych, doprowadzenie do uzyskania oczekiwanej skuteczności akwizycji danych pomiarowych.

 • Wdrożenie oraz integracja centralnego systemu informatycznego AMI, służącego do przetwarzania danych pomiarowych. Skala przedsięwzięcia to kolekcja danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej, docelowo z około 3 milionów liczników rozproszonych na terenie ¼ Polski, integracja z kilkoma systemami informatycznymi w tym systemem paszportyzacji sieci, zarządzania siecią energetyczną, systemami bilingowymi oraz systemami rynku energii. Wdrożony system informatyczny AMI stanowi bazę dla budowy inteligentnej sieci elektroenergetycznej Smart Grid.

 • Opracowanie studium wykonalności, wymagań biznesowych, koncepcji wdrożenia oraz koncepcji przeprowadzenia publicznych postępowań przetargowych mających na celu wdrożenie systemu AMI (Advanced Metering Infrastructure). Planowany na lata 2010 – 2017 budżet projektu przekracza miliard złotych.

 • Opracowanie technicznych i funkcjonalnych założeń oraz nadzór nad budową i wdrożeniem systemu Baza Numerów Przeniesionych – system został podstawowym narzędziem w TP do realizacji komunikacji z operatorami telekomunikacyjnymi przy realizacji procesów NP (przenośność numerów) oraz WLR (hurtowa sprzedaż abonamentu);

 • Opracowanie oraz prezentacja dla France Telecom koncepcji rozbudowy i rozwoju systemów InterconnecT (rozliczenia międzyoperatorskie) dla TP (zadanie szczególne trudne ze względu na powiązania TP / FT
  oraz inny model realizacji rozliczeń międzyoperatorskich w FT niż w TP);

 • Opracowanie oraz wdrożenie koncepcji systemu MIT (Moduł InterconnecT) – uzupełnienie funkcjonalności systemów InterconnecT (bez tego systemu brak możliwości zastosowania systemów InterconnecT firmy Intec
  do realizacji rozliczeń międzyoperatorskich w TP);

 • Opracowanie oraz wdrożenie koncepcji modernizacji infrastruktury sprzętowej centralnego węzła kolekcji danych w TP – istotne obniżenie kosztów eksploatacji systemu z jednoczesnym podniesieniem jego wydajności;

 • Opracowanie koncepcji budowy systemu Standardowy Interfejs do Central Cyfrowych, nadzór nad pracami wdrożenia tego systemu:

 • celem projektu było zestandaryzowanie różnego typu styków / interfejsów do central cyfrowych eksploatowanych w TP – umożliwienie ze środowiska IT realizacji oraz automatyzacji procesów: telediagnostyki (pomiarów jakości łączy abonenckich), service provisioningu (aktywacja, dezaktywacja, sprawdzanie stanu usług na kontach abonenckich central, samoobsługa przez klientów) oraz autodiscovery (inwentaryzacji zasobów elementów komutacyjnych),

 • po wdrożeniu system został kluczowym elementem dla zautomatyzowania procesów obsługi abonentów z poziomu środowiska IT TP, w tym z Błękitnej Linii TP;

 • Kierowanie pracami dostosowania infrastruktury informatycznej TP do wymogów uwolnienia rynku połączeń lokalnych, międzymiastowych oraz międzynarodowych (decyzja Regulatora, krytyczny czas wdrożenia zmian, każde z typów uwolnienia ruchu to odrębne zadanie realizowane w różnych okresach);

 • Kierowanie pracami programu wdrożenia centralnego systemu kolekcji danych bilingowych dla TP:

 • realizacja prac w założonym budżecie projektu (wiele milionów złotych),

 • cele projektu trwającego 2 lata osiągnięte z dwu miesięcznym opóźnieniem ze względu na włączanie
  w zakres projektu nowych wymagań;

 • Opracowanie koncepcji budowy centralnego węzła kolekcji danych bilingowych dla TP:

 • zmiana sposobu kolekcji danych ze zdecentralizowanej na scentralizowaną, ujednolicenie sposobu transferu danych,

 • przełączenie do systemu ponad 1500 central eksploatowanych w TP generujących miesięcznie ponad 1.7 mld rekordów bilingowych,

 • zapewnienie szczelności, spójności oraz ciągłości procesów kolekcji, opracowanie modelu integracji z systemami rozliczeniowymi.

 • Kierowanie pracami Komisji ds. Negocjacji Umów na budowę oraz utrzymanie scentralizowanego systemu kolekcji danych bilingowych dla TP – nadzór nad pracami zespołu specjalistów technicznych oraz prawników;

 • Nadzór nad pracami wdrożenia regionalnego węzła kolekcji danych bilingowych – kierowanie pracami działu odpowiadającego za kolekcję danych bilingowych Regionu Lubelskiego, obsługującego kilkadziesiąt obiektów komutacyjnych różnych typów;

 • Opracowanie oraz wdrożenie oprogramowania do obsługi stacji monitorowania alarmów z elektronicznych systemów kontroli dostępu i ochrony mienia (obsługa danych w trybie on-line), kilkaset nadzorowanych obiektów;

 • Opracowanie oraz kompleksowe wdrożenie projektu infrastruktury informatycznej dla małej firmy:

 • budowa sieci LAN dla kilkunastu stacji roboczych,

 • dobór oraz instalacja aplikacji biurowych, aplikacji finansowo-księgowych działających
  w architekturze klient – serwer, dobór oraz instalacja infrastruktury sprzętowej,

 • wdrożenie polityk bezpieczeństwa oraz backupu kluczowych danych, zapewnienie bezpiecznego dostępu do sieci Internet;

 • Kierowanie pracami działu odpowiadającego za zapewnienie ciągłości pracy central cyfrowych EWSD Regionu Lubelskiego (w dziale było ponad dwadzieścia osób, praca działu 24h na dobę, 13 central cyfrowych obsługujących około 1 mln abonentów);

 • Kierowanie pracami budowy oraz produkcyjnego wdrożenia regionalnego centrum utrzymania central cyfrowych Siemens EWSD (kilkanaście osób oraz dostawcy zewnętrzni);

 • Opracowanie koncepcji oraz szczegółowego rozwiązania technicznego budowy sieci rozległej WAN służącej
  do zarządzania centralami cyfrowymi w Regionie Lubelskim w oparciu o technologię routerów Cisco
  z wykorzystaniem protokołów FTAM, X25, TCP/IP (po kilkunastu miesiącach rozwiązanie przyjęto w całej TP jako standard dla budowy sieci do zarządzania centralami cyfrowymi);

 • Opracowanie koncepcji oraz doprowadzenie do realizacji inwestycji budowy regionalnego, scentralizowanego centrum utrzymania central cyfrowych Siemens EWSD Regionu Lubelskiego;

 • Udział jako ekspert z obszaru komutacji cyfrowej w pracach ogólnopolskiego zespołu AD2000 odpowiadającego za dostosowanie TP do „przejścia" przez rok 2000;

 • Opracowanie oraz wdrożenie oprogramowania pozwalającego na realizację zapytań w skali Regionu Lubelskiego TP o dane bilingowe na potrzeby służb specjalnych;

 • Opracowanie oraz wdrożenie oprogramowania do realizacji rozliczeń punktów styków sieci z operatorami telekomunikacyjnymi działającymi w Regionie Lubelskim;

 • Opracowanie i wdrożenie oprogramowania pozwalające na zautomatyzowanie procesów pobierania danych bilingowych z central Siemens EWSD Regionu Lubelskiego (kilkanaście obiektów):

 • automatyzacja procesów kontroli jakości i ciągłości danych oraz ich przekazywania do rozliczeń;

 • Udział w pracach budowy oraz produkcyjnego uruchomienia międzymiastowej cyfrowej centrali telefonicznej typu Siemens EWSD;

 • Samodzielne przygotowanie oraz wdrożenie oprogramowania obsługującego rejestratory danych bilingowych współpracujące z elektromechaniczną centralą telefoniczną Pentaconta PC 1000C:

 • nagroda za II miejsce w konkursie na najlepszy projekt racjonalizatorski w Okręgu Lubelskim TP;

 • Współpraca przy budowie oraz produkcyjnym uruchomieniu elektromechanicznej centrali telefonicznej typu Pentaconta PC 1000C, budowa lokalnej sieci komputerowej na potrzeby wsparcia jej utrzymania.

 
EDUKACJA:
12.2002  Politechnika Lubelska, kierunek Elektrotechnika, specjalność: Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej oraz Inżynierskie Zastosowania Informatyki, uzyskany tytuł: magister inżynier.
 
UMIEJĘTNOŚCI:

 • Analizowanie i rozumienie zagadnień Prawa Energetycznego w obszarze dotyczącym działania operatorów elektroenergetycznych w Polsce;

 • Analizowanie i rozumienie zagadnień Prawa Telekomunikacyjnego w obszarze dotyczącym działania operatorów telekomunikacyjnych w Polsce;

 • Duże doświadczenie w zakresie przygotowywania umów handlowych z dostawcami oraz umiejętność praktycznego stosowania technik negocjacyjnych;

 • Duże doświadczenie w zakresie definiowania architektury oraz integracji rozwiązań informatycznych;

 • Znajomość zagadnień dotyczących infrastruktury sprzętowej stosowanej w rozwiązaniach informatycznych: Cisco Systems, EMC, Nortel, SUN Microsystems, SUN Oracle, Hewlett Packard, Fujitsu Siemens, IBM, inne;

 • Znajomość technologii oraz zasad funkcjonowania protokołów sieciowych stosowanych w sieciach lokalnych i rozległych;

 • Znajomość technologii bazodanowych Oracle, MS Access;

 • Znajomość zagadnień dotyczących działania telekomunikacyjnych elementów sieciowych,
  w szczególności: systemów komutacyjnych, systemów teletransmisyjnych, sieci IN, platform usługowych, protokołów sygnalizacyjnych;

 • Obsługa komputera: MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Project, MS Visio, MS Power Point, inne.