Wiadomości Wiadomości

INFORMACJA O V SEMINARIUM ARBITRÓW I MEDIATORÓW

17 maja 2017 r. , Katowice

[20.03.2017] INFORMACJA O V SEMINARIUM ARBITRÓW I MEDIATORÓW
 
mając na uwadze istniejącą  praktykę organizowania co dwa lata Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i  Telekomunikacji w Warszawie, uprzejmie informujemy, że kolejne, V seminarium planowane jest na 17 maja 2017 r.  Seminarium organizowane wspólnie z Naukową Akademicką Siecią Komputerową oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Tematem przewodnim V Seminarium Arbitrów i Mediatorów będzie naruszenie i ochrona dóbr osobistych w nazwach domen internetowych „.pl" ze szczególnym zaznaczeniem naruszenia dóbr osobistych jednostek samorządu terytorialnego. Z uwagi na  możliwość korzystania przez różne podmioty z tzw. domen regionalnych,   wykorzystywanie w nazwach domen internetowych również nazw jednostek samorządu terytorialnego, które niejednokrotnie są nazwami historycznymi i geograficznymi, wymaga w ocenie Rady Sądu Polubownego przeprowadzenia dodatkowej analizy i  wyjaśnienia m.in.  zakresu domeny publicznej w odniesieniu do  tych nazw. Podczas seminarium przedstawione również zostaną wybrane orzeczenia sądów powszechnych dotyczące uznania lub odmowy uznania  wyroków naszego Sądu Polubownego.
Szczegóły dotyczące numeru sali, godziny rozpoczęcia, organizatorów, prelegentów oraz agenda zostaną  przedstawione do 15 kwietnia b.r.

Planowana agenda V Seminarium obejmuje:
Wystąpienia:
  1. Naruszenie dóbr osobistych w nazwach domen internetowych.pl – analiza orzecznictwa Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych (z wyłączeniem nazw jednostek samorządu terytorialnego).
  2. Dobra osobiste jednostek samorządu terytorialnego.
  3. Naruszenie prawa do nazw  miejscowości, nazw geograficznych i historycznych w zagranicznym orzecznictwie domenowym.
  4. Domeny Regionalne – zasady „rejestracji", wolność wyboru, ograniczenia.
  5.  Wprowadzenie do panelu  (przedstawienie przyczyn wyboru tematu panelu i znaczenia  tematu dla jednostek samorządu terytorialnego, przedstawienie orzeczeń SP dotyczących nazw jednostek samorządu terytorialnego występujących  w nazwie domeny internetowej „.pl" ).
Panel:                   
Naruszenie dobra osobistego w postaci nazwy jednostki samorządu terytorialnego w nazwie domeny internetowej „.pl" .